Jäta menüü vahele

Õigusaktid

Kaitseväe tegevusvaldkond ja ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seadustega. Lisaks on põhimäärustega paika pandud Kaitseväe struktuuriüksused ja nende tegevus.

Eesti Vabariigi põhiseadus
Erakorralise seisukorra seadus
Hädaolukorra seadus
Väärteomenetluse seadustik
Riigikaitseseadus
Riigikaitseliste sundkoormiste seadus
Riigikaitseobjekti kaitse kord
Riigi kaitsetegevuse kava koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord
Julgeolekuasutuste seadus
Kaitseministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisala ametiasutuste palgajuhend | 518 KB | pdf
Pädeva ülema poolt riigi sõjaliseks kaitsmiseks jõu kasutamise otsustamine rahuajal
Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded
Kaitseväe julgeolekuala tähistamise kord
Kaitseväeteenistuse seadus
Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus
Kaitseväe sisemäärustik | 522 KB | pdf
Kaitseväe distsiplinaarmäärustik | 821 KB | pdf
Kaitseväelase ja asendusteenistuja poolt hüvitise saamiseks õigustatud füüsilise isiku nimetamise kord
Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu
Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus ja vormiriietuse väljastamise kord
Kaitseväe kalmistu haldamise kord
Kaitseväe poolt isiku salajasse koostöösse kaasamise dokumenteerimise kord
Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord
Kaitseväe ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded
Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord
Hangete tugitegevuste kord Kaitseväes | 241 KB | pdf
Kaitseväe korralduse seadus
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord
Kaitseväelase riide- ja lahinguvarustuse loetelu
Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord | 7 MB | pdf
Nõuded Kaitseväe arestimajale ja kinnipidamiseks kohandatud ruumile, selle sisekorrale ning arestimajas ja kinnipidamiseks kohandatud ruumis kinnipeetavale keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise, hävitamise ja hoiulevõtmise kord
Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord
Sundtöökohustuse toetuse ulatus ja maksmise kord
Sõjahaudade kaitse seadus
Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemiseks loa andmise kord
Välisriigi relvajõudude, välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava piiriületusest ning relvajõudude sõidukite ja kauba üle piiri toimetamisest teavitamise kord
Välisriigi relvajõudude, välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava piiriületusest ning relvajõudude sõidukite ja kauba üle piiri toimetamisest teavitamise kord
Välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava poolt riigipiiri ületamisel esitatud dokumendi kantava Eestis viibimise aluse ja aja märke kord
2020. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine

 

Kaitseväe põhimäärus
Kaitseväe peastaabi põhimäärus | 668 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J1 põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J2 põhimäärus | 368 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J3/5 põhimäärus | 472 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J4 põhimäärus | 312 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi APO põhimäärus | 388 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J6 põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J7 põhimäärus | 373 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J8 põhimäärus | 278 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi JOT põhimäärus | 372 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi KVJA põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PSÜA põhimäärus | 462 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi NFIU põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PIT põhimäärus | 505 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SAO põhimäärus | 403 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SKO põhimäärus | 313 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi VTKO põhimäärus | 208 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi ÜO põhimäärus | 437 KB | pdf
1. jalaväebrigaadi põhimäärus | 403 KB | pdf
2. jalaväebrigaadi põhimäärus | 394 KB | pdf
Õhuväe ja mereväe põhimäärus | 198 KB | pdf
Õhuväe staabi põhimäärus | 273 KB | pdf
Õhuseiredivisjoni põhimäärus | 260 KB | pdf
Lennubaasi põhimäärus | 277 KB | pdf
Laevastiku põhimäärus | 271 KB | pdf
Mereväebaasi põhimäärus | 178 KB | pdf
Küberväejuhatuse põhimäärus | 482 KB | pdf
Toetuse väejuhatuse põhimäärus | 312 KB | pdf
Erioperatsioonide väejuhatuse põhimäärus | 379 KB | pdf
Sõjaväepolitsei põhimäärus | 275 KB | pdf
Vahipataljoni põhimäärus | 255 KB | pdf
Luurekeskuse põhimäärus | 475 KB | pdf
Kaitseväe Akadeemia põhimäärus
NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi põhimäärus | 251 KB | pdf

 

Viimati uuendatud: 7. september 2020, 14:46

Keri üles