Jäta menüü vahele

Reservohvitseride kogu

Reservteenistus on üks osa kaitseväeteenistusest. Liitumine Eesti Reservohvitseride Koguga (EROK) on hea võimalus hoida sidet kaitseväega ja teha oma reservteenistus sisukaks ja põnevaks. EROK on sillaks tsiviil- ja militaarelu vahel.

Eesti Reservohvitseride Kogu missioon on:
Reservjuhtide ühendamine, esindamine ja nende arengu toetamine. Panustamine riigikaitse korraldamisse ja Eesti elanikkonna kaitsetahte kasvatamisse. 

Teie kaitseväeteenistus jätkub ka tsiviilis. Juhtivatel ametikohtadel praktiseerides kinnistate kaitseväes omandatud teadmisi ja kogemusi veelgi rohkem paindlikkust ja kiiret kohanemisvõimet nõudvas keskkonnas.
—kin-ltn Johannes Kert, EROK liige, Kaitseväe juhataja 1996-2000, Riigikogu liige

Eesti Reservohvitseride Kogu visioon on:
Ühendame kõiki sõjalisi reservjuhte, korrraldades koostöös kaitseväe ja Kaitseliiduga nende arendamist sõjalises väljaõppes ja teenistuses Eesti kaitsevõime suurendamiseks. 

Miks liituda?

 • Säilita oma sõjalise juhi pädevus. EROK korraldab erialast infovahetust, viib läbi erinevaid harjutusi ja laskevõistlusi ning annab liikmetele võimaluse osaleda militaarspordivõistlustel.
 • Loo uusi sidemed liitlastega. EROK pakub võimalust osaleda rahvusvahelistel reservjuhtide koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui liitlaste juures.
 • Hoia sõprust kaasvõitlejatega. EROK on võrgustik, kus on sinu vanad teenistuskaaslased ja uued kamraadid.

EROKi traditsioon on korraldada neli korda aastas seminare riigikaitseliselt olulistel teemadel. Lisaks korraldatakse laskmise karikaetappe, tehakse sporti, kuulatakse riigikaitseteemalisi ettekandeid, suheldakse omavahel nii õhtusöögilauas kui ka saunas. EROKi silmapaistev tseremoniaalne ülesanne on mehitada riigilipu toimkond Vabariigi aastapäeva ja Võidupüha paraadidel.

“EROKiga liitusin, kuna tahan edasi arendada seda, mida ajateenistuses alustasin – lihvida ohvitserile vajalikke oskusi, et olla hea juht oma üksusele. Lisaks on EROK hea platvorm, mille kaudu saavad reservohvitserid oma sõna sekka öelda kaitseväe tuleviku osas.”
—lipnik Valmar Alve, EROK liige; 2018/2019 Kuperjanovi jalaväepataljon, aspirant; rahvusvahelise ärijuhtimise tudeng Genfi ärikoolis (Geneva Business School).

Liikmed saavad kaasa lüüa osakondade ning sektsioonide tegevustes. EROK on jagatud Põhja-, Lääne-, Kirde-, Lõuna-Eesti ja väliseesti osakondadeks ning väeliigi- ja erialapõhisteks sektsioonideks. Osakondade struktuur on vastavuses Kaitseliidu Maakaitsepiirkondade territoriaalse jaotusega ja osakonna peab liige valima EROKiga liitumisel oma elukoha järgi. Ühe või mitme sektsiooniga liitumise kohta saab iga liige ise soovi avaldada igal hetkel.

Väeliigipõhised sektsioonid

 • 1. jalaväebrigaadi sektsioon
 • 2. jalaväebrigaadi sektsioon
 • Õhuväeohvitseride sektsioon
 • Mereväeohvitseride sektsioon
 • Toetuse väejuhatuse sektsioon
 • Küberväejuhatuse sektsioon

Erialapõhised sektsioonid

 • Juristide sektsioon
 • Meditsiiniohvitseride sektsioon
 • CIMIC sektsioon
 • Allohvitseride sektsioon

Tegevuspõhised sektsioonid

 • MilComp (Military Competition) sektsioon

Eesti Reservohvitseride Kogu ühendab endas Eesti Kaitseväe sõjalisi reservjuhte – ohitsere ja allohvitsere ning muid riigikaitse huvilisi, kes soovivad kaasa aidata EROKi eesmärkide saavutamisele.

Eesti Reservohvitseride Kogu tegevliikmeks saab astuda reservis olev ohvitser alates sellest hetkest, kui talle on presidendi käskkirjaga omistatud ohvitseri auaste.

EROKi toetajaliikmeks võivad astuda kõik. Näiteks kadetid, välisriikide ohvitserid, tegevteenistuses olevad kaitseväelased, allohvitserid, teised riigikaitsehuvilised või ka need, kes veel ootavad ohvitseri auastme omistamist.

EROK ridadesse kuulub üle 400 tegev- ja toetajaliikme.

EROKis on hindamatu ühtekuuluvustunne inimestega, kes usuvad suure südamega Eestisse! EROKi kaudu saan olla kursis ajakohase kaitseväelise infoga, osaleda koolitustel, seminaridel, laskeharjutustel, militaarsetel võistlustel ning vähemtähtis pole sotsiaalne pool – võimalus suhelda sarnase mõtteviisiga inimestega, keda ühendab armastus isamaa vastu. Tänu EROKile on minu ellu tulnud palju olulisi tutvuseid ja sõpru. Eesti eest!
—lipnik Helen Hääl, EROK liige, VROK 40. kursuse lõpetanu, Advokaadibüroo Concordia Advokaat

EROK on NATO ja partnerriikide reservohvitseride katusorganisatsiooni CIOR (The Interallied Confederation of Reserve Officer) liige. CIOR on suurim reservohvitsere ühendav militaarne organisatsioon, mis esindab 1,2 miljonit reservohvitseri 34 riigist. Igal aastal osaleb EROKi delegatsioon CIOR’i suurimal üritusel – suvekongressil.

Viimastel aastatel on EROKi rahvusvahelise koostöö maht veelgi kasvanud. Noored reservohvitserid on osalenud noortele mõeldud programmides (YROW/YROWS), osa on võetud militaarspordi (MilComp) üritustest, CIORi nõukogu vahekohtumistest (IBM) ja seminaridest, keeleakadeemiast (CLA) ja tsiviil-militaarkoostöö õppustest (CIMEX).

Aastatel 2022-2024 on CIORi eesistujaks esmakordselt Eesti ja organisatsiooni juhtimise võtavad üle EROKi reservohvitserid.

CIOR aastakongressi avatseremoonia Tallinnas Vabadussõja võidusamba jalamil 27.09.2020

EROK kuulub ka reservmeditsiiniohvitsere ühendavasse organisatsiooni CIOMR (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers) ning kuna Eestis ei ole eraldi reservallohvitseride organisatsiooni, esindab EROKi allohvitseride sektsioon Eestit reservallohvitseride organisatsioonis CISOR (Interallied Confederation of Reserve Non-Commissioned Officers).

Lisaks on EROKil hea ja tugev koostöö teiste riikide reserviste koondavate organisatsioonidega: Soome reservohvitseride liiduga (RUL), Rumeenia reservohvitseride koguga (AORR), Suurbritannia reservohvitseride koguga (UKRFA), Skandinaavia riikidega läbi Nordic Reserve Officers’ presiidiumi, Balti riikidega läbi Baltic Sea Cooperation’i.

Viimati uuendatud: 19. juuni 2023, 11:09

Keri üles