Jäta menüü vahele

Materjaliteenistus

Materjaliteenistuse põhiülesanne on kaitseväe struktuuriüksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine (välja arvatud õhuväe, mereväe ja luurekeskuse erialaspetsiifilised kaitsematerjalid) ja toitlustusteenuse tagamine.

Ülesanded

Materjaliteenistuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

 • kaitseväe kasutusse antud kaitsematerjalide arvele võtmine, hoiustamine ning selle üle tsentraalse arvestuse pidamine;
 • kaitseväe kasutusse antud varustusele kasutaja määramine, väljastamine, ringluse teostamine, inventeerimine ja järelevalve teostamine selle seisukorra ning kasutamise üle;
 • kaitseväe struktuuriüksuste toetamine neile kasutusse antud kaitsematerjali elukaare tagamisega (hooldus, remont ja utiliseerimine);
 • kaitseväe tehnika, relvastuse ja muu kaitsematerjali katsetamine, arendamine, moderniseerimine ja juurutamine;
 • kaitseotstarbelise ja mittekaitseotstarbelise vara ja varude arvestuse pidamise kontrollimine kaitseväe struktuuriüksustes (v.a. erioperatsioonide väejuhatus, luurekeskus, NATO küberkaitsetöö keskuse Eesti kontingent);
 • kaitseväe kasutusse antud mobilisatsioonivarude käitlemine vastavalt sõjalise valmisoleku astmele;
 • kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötleja ülesannete täitmine;
 • kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri volitatud töötleja ülesannete täitmine;
 • kaitseväe toitlustamise korraldamine ja arendamine;
 • allüksuse koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse tagamine;
 • allüksuse koosseisus olevate sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine.
 • rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalevale üksusele logistilise toetuse osutamine ning planeerimisprotsessis toetamine.

Allüksused

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse struktuuri kuuluvad:

 • materjali planeerimise ja arvestuse jaoskond
 • lahingumoona toetusgrupp
 • tehnika ja relvastuse toetusgrupp
 • side toetusgrupp
 • üksuse- ja individuaalvarustuse toetusgrupp

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Marko Land

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse ülem

Taasloodud Kaitseväes olid materjaliteenistuse eelkäijaks kaitseväe Kesklaod, mis loodi Vabariigi Valitsuse 13.03.1998 määrusega nr 51, asukohaga Suur-Sõjamäe 23a, Tallinn. Kaitseväe Kesklaod allusid otse kaitseväe juhatajale. Kaitseväe Keskladude ülem oli 13.03.1998 kuni 21.11.2001 leitnant Andres Seepter.

Kaitseväe Tagalakeskus loodi 01.01.2001, kui kaitseväe Kesklaod ja Tagalapataljon formeeriti kaitseväe Tagalakeskuseks. Alates 19.12.2000 allusid Kaitseväe Kesklaod Tagalakeskuse ülemale, kelleks oli leitnant Raivo Ott.

Vabariigi Valitsus tegi 24.05.2002 kaitseministrile ja Kaitseväe juhatajale ülesandeks korraldada 20.06.2002 Kaitseväe Tagalakeskuse formeerimine Kaitseväe Logistikakeskuseks (KVLogK). Kaitseväe Logistikakeskus kuulus Kaitseväe juhataja vahetusse alluvusse.

Alates 20.07.2002 hakkas kehtima Kaitseväe Logistikakeskuse koosseisutabel, kuhu kuulusid kuus struktuuriüksust: staap, laod, remondi- ja hooldustöökojad, Tagalapataljon, Kaitseväe orkester ning Tervisekeskus.

Materjaliteenistuse loomine

Materjaliteenistuse loomist alustati 2005. aastal. Uus struktuuriüksus arenes välja tollasest varustusjaoskonnast, mis omakorda koosnes relvastussektsioonist, varustuse tabelvarustusesektsioonist, varustuskeskusest, riietuse ja erivarustuse sektsioonist, kuluvarustuse sektsioonist, tehnika ja üksusevarustuse sektsioonist, pioneeri- ja ABK sektsioonist, elektroonika- ja sidevarustuse sektsioonist ning kodifitseerimissektsioonist.

2007. aastal kinnitati materjaliteenistuse ülesanded KVLogK põhimäärusega.

2010. aastal kinnitati uus materjaliteenistuse struktuur, kuhu liideti varem eraldi struktuuriüksustena tegutsenud ladude teenistus ning remondi- ja hooldusteenistus.

Alates 2010 on materjaliteenistus suur ja oluline allüksus, mille põhiülesanne on kogu Kaitseväe materjalivaldkonna elutsükli korraldamine.

Materjaliteenistuse ülemad

 • 2021 – … mjr Marko Land
 • 2019 – 2021 kol-ltn Vladislav Belov
 • 2016 – 2019 mjr Valdo Veski
 • 2013 – 2016 mjr Indrek Lilleorg
 • 2011 – 2013 mjr Mehis Anni
 • 2008 – 2011 kpt-mjr Roman Lukas
 • 2006 – 2008 kpt Raul Järviste
 • 2005 – 2006 mjr Toomas Boltovsky

Viimati uuendatud: 7. aprill 2022, 11:59

Keri üles