Jäta menüü vahele

Operatsioonid

Eesti kaitseväelased osalevad välisoperatsioonidel, et toetada meie liitlasi rahutagamis-missioonidel maailma kriisikolletes.

Valvame rahu kogu maailmas

Kaitsevägi osaleb välisoperatsioonidel juba 1995. aastast, kui käidi ÜRO rahuvalvemissioonil Horvaatias. Esimese lahingukogemuse said kaitseväelased 2003. aastal Iraagist.

Välisoperatsioonidel osalevad Eesti kaitseväelased ainult rahu tagamise eesmärgil. Oleme toeks liitlastele, et vajadusel oleksid nad ka meile toeks. Operatsioonide käigus saame ka väärt kogemust äärmuslikes oludes tegutsemiseks.

Eesti kaitseväelased on liitlaste seas hinnatud sõjaväelased. Operatsioonidele saab kandideerida iga elukutseline sõjaväelane, kes täidab vajalikud nõuded.

Seda, kui suurte üksustega kaitsevägi välisoperatsioonidel osaleb, otsustab Riigikogu.

Käimasolevad operatsioonid

Inherent Resolve on Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Iraagis, mille eesmärk on Daeshi vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus.

Eesti panus

 • staabiohvitser
 • treening- ja nõustamismeeskond (mehitamine on hetkel peatatud COVID-19 tulenevate piirangute tõttu)

Eesti osaleb mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid võitluses terrorismiga. Operatsioonil osalemisega suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut.

Operatsiooni veebileht

NATO väljaõppemissioon NMI (NATO Mission Iraq) toetab Iraagi kaitsevõime ülesehitamist. Missiooni tegevus toimub Iraagis ja on suunatud alliansile lõunasuunalt lähtuvate ohtude vastu laiemalt. NMI aitab Iraagil üles ehitada jätkusuutlikud, läbipaistvad, kaasavad ja tõhusad julgeolekustruktuurid ning koolitada välja Iraagi enda instruktorid väljaõppe teostamiseks riigi julgeolekustruktuurides. Professionaalse ja vastutustundliku kaitsesektori olemasolu on vajalik Iraagi ja piirkonna stabiilsusele laiemalt.

Missioon kutsuti ellu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) tippkohtumisel 11.–12. juulil 2018. aastal Brüsselis.

Eesti panus

 • staabiohvitser
 • väekaitseüksus

Missiooni veebileht

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) on ÜRO rahuvalvemissioon Liibanonis, mille ülesanne on ära hoida vaenutegevuste tekkimine, toetada Liibanoni relvajõude Lõuna-Liibanonis ja koordineerida Liibanoni ja Iisraeli valitsuste tegevust selles küsimuses. Samuti on UNIFILi ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepagulaste vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist.

Eesti panus

 • üks staabiohvitser

Kuni 2019. aastani oli Eestist Liibanonis mehhaniseeritud jalaväerühm koos logistikaelemendi ja staabiohvitseridega. Eesti perspektiivist võimaldab UNIFILis osalemine aidata kaasa julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamisele nii Lähis-Idas kui ka mujal maailmas.
12.1996 – 05.1997 panustas Eesti UNIFIL-i jalaväekompaniiga Norra pataljoni koosseisus.

Missiooni veebileht

ÜRO rahuvalvemissiooni UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) ülesanne on jälgida rahu- ja relvastuskokkulepetest kinnipidamist Lähis-Idas ning vältida väiksemate vahejuhtumite eskaleerumist laiemateks konfliktideks. Tegu on ÜRO kõige esimese rahuvalvemissiooniga, mis loodi 1948. aastal. Eesti on sõjaliste vaatlejatega osalenud missiooni koosseisus alates 1997. aastast.

Eesti panus

 • kolm sõjalist vaatlejat

Eesti vaatlejad teenivad Iisraelis, Liibanonis ja Süürias, kus nende ülesandeks on patrullimine, vaatluspostide mehitamine ja staabitöö. Eesti tegevväelaste osalemine UNTSO operatsioonil võimaldab meil panustada ÜRO vanimasse rahuvalveoperatsiooni, mis on suutnud maandada pingeid väga keerulises regioonis ja suurendab ühtlasi Eesti nähtavust ÜROs.
Eesti panustab UNTSO missiooni alates 1997. aastast.

Missiooni veebileht

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud iseseisev rahvusvaheline sõjaline operatsioon Saheli piirkonnas (Burkina Faso, Mali, Mauritaania, Niger, Tšaad), mis toetab ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM Mali tegevusi stabiilsuse tagamisel Malis. Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa suurim sõjaline välisoperatsioon (isikkoosseis 5000), mille strateegiline eesmärk on sealt piirkonnast lähtuvate üleilmsete, aga eelkõige Euroopa-suunaliste probleemide (terrorism, immigratsioon) ohjamine. Operatsiooni lõppeesmärk on stabiliseerida sõjaliste operatsioonidega olukorda piirkonnas määrani, mis võimaldab piirkonna riikide võimudel iseseisvalt julgeolekuolukorda tagada. Terrorismi ja illegaalse kaubanduse ohjamine nõuab Euroopa riikide ühist pingutust ning panustamist.

Samuti toetab operatsioon Barkhane regiooni riikide valitsusi siseriikliku stabiilsuse loomisel. Mali on kogu operatsiooni peamine fookusala. Prantsusmaa on alates 2013. aastast toetanud Mali keskvalitsust võitluses islamiäärmuslastega, mille käigus on äärmusrühmitusi oluliselt nõrgestatud ning keskvalitsuse kontroll suures osas Mali territooriumil taastatud. Samas kujutavad äärmusrühmitused jätkuvat ohtu Mali julgeolekule ning operatsioon Barkhane on oluline tugi Mali, aga ka teiste Saheli riikide stabiliseerimisel.

Operatsioon Barkhane käivitati Prantsusmaa poolt 1. augustil 2014 ning sellega ühendati erinevad Prantsusmaa juhitud julgeolekuoperatsioonid Saheli piirkonnas ühtseks tervikuks. Eesti sai 2018. aastal Prantsusmaalt kutse operatsioonil osalemiseks.

Eesti panus

Kuni 95 kaitseväelast:

 • mehhaniseeritud jalaväerühma suurune üksus koos toetuselemendi ja staabiohvitseridega
 • alates juunist 2020 Erioperatsioonide väejuhatuse sihtüksus

Eestile annab operatsioonil osalemine võimaluse teha tihedat koostööd oluliste liitlaste, eelkõige Prantsusmaaga.

Lisainfo operatsiooni kohta

EUTM (European Union Training Mission) on Euroopa Liidu (EL) missioon Malis, mille eesmärk on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada ja läbi viia sõjalisi operatsioone, taastada Mali territoriaalse terviklikkuse ning vähendada terrorirühmitustest tulenevat ohtu. Mali praegune väga ebastabiilne olukord kujutab suurt ohtu kogu Põhja-Aafrikale ja Euroopale. See kahjustab oluliselt ka ELi võitlust inim- ja narkokaubandusega ning Euroopa energiavarustuse turvalisust. Eesmärkide saavutamiseks pakub Euroopa Liit Mali relvajõududele abi juhtimise ja logistika korraldamisel ning isikukoosseisu väljaõppel, samuti rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse rakendamisel ning tsiviilisikute ja inimõiguste kaitsmisel.

Eesti panus

 • kaks staabiohvitseri
 • väljaõppemeeskond

Eesti panus EUTM Mali missioonile võimaldab osaleda Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimisel ning aidata kaasa piirkonna pikaaegsele stabiliseerimisele.
Eesti panustab EUTM Mali missiooni alates 2013. aastast.

Missiooni veebileht

MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) on ÜRO rahuvalvemissioon Malis, millega toetatakse piirkonna stabiliseerimist erinevate tegevustega – riigivõimu taastamine kogu riigi territooriumil; poliitilise dialoogi ja valimiste toetamine; tsiviilisikute kaitse; inimõiguste kaitse korraldamine ja edendamine; humanitaarabi andmise toetamine; kultuuriväärtuste säilitamine; riigisisese ja rahvusvahelise õiguse rakendamise toetamine.

Eesti panus

 • kaks staabiohvitseri ja analüütik

ÜRO liikmesriigina panustab Eesti julgeoleku tagamisse kriisipiirkondades. Eesti tegevväelaste osalemine operatsioonil aitab ohjata rahvusvahelist terrorismi ja piirkonnast lähtuvat inimrännet ning suurendab Eesti nähtavust ÜROs.

Eesti panustab Mali Vabariigi stabiilsuse saavutamisse ÜRO rahutagamismissiooni (MINUSMA) raames alates 2013. aastast.

Missiooni veebileht

EUNAVFOR Med (European Union Naval Force Mediterranean) on Euroopa Liidu (EL) sõjaline missioon Vahemerel, mis käivitati 2015. aastal eesmärgiga piirata ohtlikku inimkaubandust Liibüa ja Euroopa vahel. Ebastabiilse olukorra tõttu Vahemere lõunakaldal on Liibüast kujunenud oluline illegaalse Euroopa-suunalise rände koridor. EUNAVFOR Med ülesanne on piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate liikumisvabadust ning teha süstemaatilisi jõupingutusi, et tuvastada, hõivata ja hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse (või on kahtlus, et kasutatakse) isikute ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks. 

Liibüa suhtes kehtestatud ÜRO relvaembargo jõustamiseks käivitas Euroopa Liit 31.03.2020 Vahemerel EL ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames sõjalise operatsiooni Irini, mis võttis järje üle seni samas piirkonnas toimunud operatsioonilt Sophia.

Eesti panus

 • logistika staabiohvitser

Missioonil osalemisega panustab Eesti solidaarselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega sõjalistesse operatsioonidesse ja rändekriisi haldamisse. Eesti kaitseväelase osalemise alus on Riigikogu mandaat, mis lubab kasutada kuni viit tegevväelast uue NATO ja Euroopa Liidu juhitava sõjalise operatsiooni peakorteri töös.

Operatsioon Irini veebileht

Kesk-Aafrika Vabariik

 • EUFOR RCA 05.2014 – 08.2014

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis (EUFOR RCA) oli ÜRO mandaadiga Euroopa Liidu rahuvalvemissioon Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas Banguis. Missiooni eesmärk oli stabiliseerida riiki pärast mitmeaastast sisekonflikti. Eesti kaitseväelased osalesid missioonil 2014. aastal, kui nad viisid nelja kuu vältel Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas Banguis läbi julgestus- ja toetusoperatsioone humanitaarabi kohaletoimetamiseks.

Vahemeri

 • NATO Active Endeavour / Ocean Shield 03.2013–06.2013 

NATO olulisim mereväeoperatsioon Active Endeavour alustas tegevust 2001. aastal pärast 9. septembri sündmusi. Kuni 2016. aastani väldanud operatsiooni eesmärk oli võidelda terrorismiga merel, kindlustada laevateede turvalisus ning hoida ära võimalikke terroriakte. Operatsiooni raames viisid liitlaste sõjalaevad läbi patrulle, kontrollisid kahtlasi aluseid ja jälgisid laevaliiklust Vahemerel. Eesti osales operatsioonil sõjalaeva julgestusmeeskonnaga.

Mali

Aafrika sarv

 • EUNAVFOR Somaalia / operatsioon ATALANTA 12.2010 – 05.2013

Euroopa Liiidu poolt juhitud piraatlusevastane operatsioon, mis kaitseb ÜRO Maailma Toiduprogrammi (WFP) toiduabi Somaaliasse transportivaid laevu ning vajaduse korral teisi Adeni lahes ja Somaalia ranniku lähistel liikuvaid aluseid. Missioon kestab praeguseni, Eesti osales selles operatsiooni Atalanta raames aastatel 2010–2013, mil panustasime laevakaitsemeeskonnaga.

Iraak

 • Iraqi Freedom 06.2003–2009

Operatsioon Iraagi Vabadus kestis 19.03.2003 – 31.08.2010. 2003. a juunis alustas teenistust Iraagis Eesti jalaväerühm ESTPLA 7 ja kaubakäitlusmeeskond CT 1. Operatsioonil langesid kaks Eesti kaitseväelast ja mitukümmend kaitseväelast said haavata.

 • NTM-I 02.2005–11.2011

NATO väljaõppemissioon, mille ülesanne on aidata Iraagi julgeolekujõude tasemele, mis võimaldaks Iraagi valitsusel tagada riigis stabiilsus ja julgeolek. NATO väljaõppemissioon keskendus eelkõige väljaõppele, varustus- ja tehnilisele abile, välistades sekkumise otsesesse sõjalisse võitlusesse. Eesti osales väljaõppemissioonil kolme staabiohvitseriga.

Makedoonia

 • EU military operation Concordia 05.2003–12.2003

Euroopa Liidu kõige esimene sõjaline operatsioon, mis toimus Makedoonias 2003. aasta märtsist kuni detsembrini. Missiooni eesmärk oli vaatlus ning rahvusvaheliste organisatsioonide abistamine. Eesti osales ühe kaitseväelasega.

Afganistan

 • ISAF 03.2003 – 12.2014

NATO operatsioon, mille eesmärk oli tõhustada Afganistani ülesehitamist ning seeläbi tugevdada piirkonna stabiilsust. Eesti üksused tegutsesid NATO raames Afganistanis alates 2003. aastast, alustades kuueliikmelise demineerijate meeskonnaga. Alates 2006. aasta veebruarist asusid Eesti üksused Helmandi provintsis ning väekontingendi suurus oli keskeltläbi 150 inimest. Viimane jalaväekompanii pöördus Eestisse tagasi 2014. aasta hiliskevadel.

 • Resolute Support 01.2015–06.2021

Resolute Support oli NATO juhitav väljaõppe- ja nõustamismissioon Afganistanis, mille eesmärk oli nõustada ja toetada väljaõppega Afganistani julgeolekujõude ja teisi riigi institutsioone. Tegemist oli ISAFi jätkumissiooniga, millega toetati Afganistani julgeolekujõude võitluses keskvõimule vastanduvate äärmusrühmitustega. Eesti panustas missiooni neljaliikmelise demineerimismeeskonna, jalaväerühma, sõjaväepolitsei esinduse, Role 2 basic tervisekeskuse meedikute ja staabiohvitseriga kuni 2021. aastani, kui NATO lõpetas kokku 20 aastat kestnud Afganistani missioonid.

Kosovo

 • KFOR 11.1999 – 10.2018

ÜRO mandaadi alusel jätkuvalt tegutsev rahuvalvemissioon, mille eesmärk on tagada Kosovos rahu, stabiilsus ja avalik kord. Seoses Kosovo julgeolekuolukorra paranemisega on järk järgult vähendatud NATO kohalolekut piirkonnas.

Iisrael, Süüria

Liibanon

 • UNIFIL 12.1996–05.1997 

UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesanne on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. Samuti on UNIFILi ülesanne aidata tagada humanitaarabi kättesaadavus tsiviilelanikele ja toetada sisepõgenike vabatahtlikku ja turvalist koju naasmist. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala. Eesti osales UNIFILi missioonil esmakordselt 12.1996–05.1997 rahuvalvekompaniiga.

Bosnia ja Hertsegoviina

 • IFOR, SFOR 04.1996–11.2004

Aastatel 1995–2004 tegutsesid Bosnias NATO juhitud rahutagamisjõud IFOR (Implementation Force) ja stabiliseerimisjõud SFOR (Stabilisation Force). Eesti kaitsevägi on erinevatel missioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas osalenud juba alates 1996. aastast, mil seal alustas NATO IFOR koosseisus tegevust ESTPLA-3.

 • NATO HQ Sarajevo 12.2004–06.2005

 • EUFOR ALTHEA 12.2005–12.2011

Euroopa Liidu sõjaline operatsioon, mille eesmärk on tagada Bosnia kodusõja lõpetanud Daytoni/Pariisi rahulepingu tingimuste täitmine ning luua Bosnias ja Hertsegoviinas ohutu ja turvaline keskkond. Operatsioon kestab praeguseni, Eesti osalus lõppes detsembris 2011.

Horvaatia

 • UNPROFOR 03.1995–10.1995

ÜRO rahuvalvejõud Horvaatias ning Bosnia ja Hertsegoviinas, mis alustasid tegevust veebruaris 1992 ja lõpetasid märtsis 1995, kui need restruktureeriti uuteks rahutagamisjõududeks samas piirkonnas. UNPROFORi koosseisus teenimine oli Eesti kaitseväelaste jaoks esimene välismissioon.

Viimati uuendatud: 24. august 2021, 13:17

Keri üles