Jäta menüü vahele

Harjutusväljad

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitistega. Harjutusväljadel korraldatakse Kaitseväe, Kaitseliidu ja Siseministeeriumi valitsemisalas olevate üksuste poolt laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat.

Eestis asutatud seitse harjutusvälja: Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet. Harjutusväljade asukohad lähtuvad väljaõppekeskuste paiknemisest, et tagada väljaõppekeskustele võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele. Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirud on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitised, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Harjutusväljadel kehtib väljaõppe ajal liikumispiirang. Harjutusvälja piirkonna elanikele antakse võimalikult vara teada harjutuste toimumise ajakavast ning ülevaade plaanitud tegevustest. Harjutusväljade puhul on tegemist ohtliku alaga, kus ohutus on väga oluline ning mis puudutab nii kaitseväelasi ja kaitseliitlasi kui ka läheduses elavaid inimesi ja seenelisi-marjulisi.

Harjutusväljade teenistus

Harjutusväljade teenistuse ülem 5301 7377 joonas.jurisaar@mil.ee
Harjutusväljade teenistuse
kommunikatsiooninõunik
5194 4813 hanna.heinnurm@mil.ee
KV keskpolügoon 5326 4560 kvkp@mil.ee
Klooga harjutusväli 5332 6746 klooga@mil.ee
Männiku harjutusväli 503 4102 manniku@mil.ee
Nursipalu harjutusväli 507 2683 nursipalu@mil.ee
Sirgala harjutusväli 5302 7449 sirgala@mil.ee
Kikepera harjutusväli 5303 2206 kikepera@mil.ee

Broneerimine

KV ja KL välised kasutajad saavad harjutusvälju broneerida täites taotluse vormi või saates samasisulise e-kirja e-kirja harjutusväljale mida soovitakse kasutada.

KV ja KL kasutajad peavad sisestama väljaõppeala kasutamise broneeringu infosüsteemi BRONTOS 2.0 väljaõppeüritusele eelneva kuu 10. kuupäevaks.  Plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb broneering teha hiljemalt 10 päeva enne tegevuse toimumist. Plaanivälise tegevuse läbiviimine peab olema põhjendatud. Infosüsteem BRONTOS 2.0 on kättesaadav veebiaadressilt https://brontos.mil.ee/.

Harjutusvälja kasutamise taotlus

Relvad, imitatsioon, jne

 
Probleemide ja küsimuste korral pöörduge palun kv.brontos@mil.ee või telefonidel 717 4651, 5194 4813.

Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub. Kasutusinfo on harjutusväljade kaupa internetist leitav.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot kohalikele omavalitsustele. Harjutusväljade veebilehel ja infotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Harjutusväljal lõhkematerjali ja lahingumoona leides on seda KEELATUD puutuda. Leiust anda teada harjutusvälja vastutavale isikule ja Päästeametile.

Päästeameti demineerijad kasutavad lõhkematerjali lõhketöödel järgmisi helisignaale:

 1. HOIATUSSIGNAAL – üks pikk helisignaal. Alustatakse lõhketööde ettevalmistustega, kõrvalised isikud peavad liikuma signaalist kaugemale (ohualast välja). Harjutusväljadel on ohualaks märgistatud piiripostid.
 2. LÕHKAMISSIGNAAL – kaks pikka helisignaali. Signaal antakse vahetult enne igat lõhkamist. Ohualas viibivad inimesed võivad saada vigastada või hukkuda. Kui sa ei ole jõudnud harjutusväljalt lahkuda leia koht varjumiseks (suurem puu, küngas, kivi jms), helista koheselt numbril 112 ja teavita Häirekeskust, et viibid lõhketööde ohualal. Peale plahvatuse heli jälgi taevast!
 3. LÕPUSIGNAAL – kolm lühikest signaali. Lõpusignaal antakse peale kõikide lõhkamiste lõppu, kui demineerimistöö juht on kontrollinud üle lõhketööde ala.

Korduma kippuvad küsimused 

Kas/millal võib minna harjutusväljale?

Harjutusväljal võib liikuda, kui seal ei toimu tegevust. Harjutusväljal viibides tuleb jälgida seal olevaid hoiatusmärke.

Kust leiab info selle kohta, mis toimub harjutusväljal?

 • Käesoleval lehel esilehelt.
 • Harjutusväljal olevatelt infotahvlitelt.
 • Kohaliku omavalitsuse kodulehelt ja/või vastava kohaliku omavalitsuse Facebooki lehelt
 • Harjutusvälja vastutava isiku käest e-posti või telefoni teel > Kontaktid

Miks ei tohi minna harjutusväljale kui seal toimub tegevus?

Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest.

Mis asi on ohuala?

Ohuala on ala, kuhu ohtliku tegevuse ajal võivad sattuda kuulid, killud jms ning see on ala, milles viibimine on eluohtlik ja keelatud. Ohuala võib hõlmata tervet harjutusvälja, kuid ei välju selle piiridest.
Väljaõppe ajal on inimeste viibimine ohualal keelatud. Ohualasse on ohtliku tegevuse (laskmiste, lõhkamistööde, käsigranaadi viskeharjutuste jms) ajal kõrvalistele isikutele juurdepääs tõkestatud või keelatud.

Kuidas tunda ära harjutusvälja?

Harjutusväljade piirid on tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Kui oled sattunud harjutusväljale, kuidas teada, kas seal viibimine on ohtlik või ohutu?

Võimalusel otsida harjutusväljale sisenemata üles harjutusvälja välispiiril asuvad infotahvlid. Võimalusel helista harjutusvälja vastutavale – telefoninumbrid on kirjas infotahvlitel ja piiripostidel olevatel märkidel. Ohtliku tegevuse ajaks suletakse teed ja rajad statsionaarsete või ajutiste tõkkepuudega. Vajadusel pannakse välja tõkestaja.

Kas tõkestaja korraldustele peab alluma?

Tõkestaja eesmärk on kõrvaliste isikute juurdepääsu tõkestamine ohualasse.

Lõhkeaine või lahingumoona leid

Lõhkeainet või lahingumoona leides käitu Päästeameti juhistele vastavalt.

Kuidas määratakse harjutusväljal tuleohu astet ja kuidas toimitakse?

 • (a) Jälgitakse Riigi Ilmateenistuse tuleohu kaarti, mille alusel saab teada tuleohu astet Eestis asukohapõhiselt;
 • (b) kui metsades on erakordne tuleoht, katkestab harjutusvälja vastutav isik tulekahju ennetamiseks harjutused, kus kasutatakse lahtist tuld, lastakse tulirelvadest süütava toimega kuule või mürske, tehakse lõhkamisi või teisi võimaliku tule tekkega seotud toiminguid;
 • (c) keskmise tuleohu korral teeb iga harjutusvälja vastutav ise otsuse (lähtudes kohalikest oludest: pinnasest sihtmärgialal), ja kui tuleohutusmeetmeid on piisavalt- langetab lõpliku otsuse koostöös harjutuse läbiviijaga (näide ööseks jäetakse alale laskvast allüksusest tulevalvemeeskond).
 • (d) tulekahju puhul, mida ise likvideerida ei suudeta, teavitatakse Päästeametit.

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks. Kaitseväe avaandmed väljaõppealade kasutamise kohta pärinevad riigikaitseliste väljaõppelade andmekogust (Brontos). Usume, et ohtlikest aladest info jagamine aitab harjutusväljade lähistel huviliste liikumist muuta ohutumaks.

JSON formaadis andmed on kahes osas: väljaõppeobjektid (koordinaatidega) ja infotahvli graafikud. Andmeid uuendatakse väljaõppeobjektide koordinaatide või muu avaldatud info muutumisel. Infotahvli graafikute andmed tekivad umbes üks kuu ette ja võivad jooksvalt muutuda. Jooksva kuu harjutuste andmed kustutatakse järgmisel kuul.

Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega.

Avaandmete automaatne avaldamine on arendatud EL struktuurfondi rahastusega.Euroopa Liidu Struktuuritoetuse logo

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljad

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
20.10.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2
20.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, PA, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Madal
20.10.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1 Madal
21.10.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1 Madal
21.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
21.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, LA Madal
21.10.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, P3, P2, P1, SM1, PA, LA Madal
21.10.2020 08:00 - 22:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, PA, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Madal
22.10.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, P3, P2, P1, SM1, PA, LA Madal
22.10.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, LA Madal
22.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
22.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, PA, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Madal
23.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
23.10.2020 08:00 - 16:00 Laskeharjutus RB2, LA Madal
23.10.2020 08:00 - 22:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, PA, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Madal
24.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
24.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus PSM1 Madal
25.10.2020 00:00 - 22:59 Taktikaharjutus TL Madal
25.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus PSM1 Madal
26.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
26.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, EL1, PSM1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
26.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, P3, P1, P2, P3, P1, PL2, PL1, KL1 Madal
26.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
26.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus PSM1 Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, TL, P3, P1, P2, P3, P1, PL2, PL1, KL1 Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, EL1, PSM1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
27.10.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2 Madal
27.10.2020 08:00 - 15:00 Taktikaharjutus PSM1 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, RB4, RB3, P3, P1, P3, P1, PL2, PL1, KL1 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, EL1, PSM1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
28.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
28.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P2 Madal
28.10.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2 Madal
29.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, RB4, RB3, P3, P1, PL2, PL1, KL1 Madal
29.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, EL1, PSM1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
29.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
29.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P3, P1 Madal
30.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, EL1, PSM1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
30.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, P3, P1, PL2, PL1, KL1 Madal
30.10.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
30.10.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus TL Madal
30.10.2020 20:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL1 Madal
30.10.2020 20:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, PA Madal
31.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, PA Madal
31.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL1 Madal
31.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM2, SM1, PA, SM2, SM1, PA, SM3, PA Madal
31.10.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2, PA Madal
01.11.2020 00:00 - 15:00 Laskeharjutus PL2, PA Madal
01.11.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus PL1 Madal
01.11.2020 00:00 - 14:00 Lõhkeharjutus P2, PA Madal
01.11.2020 00:00 - 14:00 Laskeharjutus SM3, PA, SM2, SM1, PA, SM2, SM1, PA Madal
02.11.2020 06:00 - 20:00 Lõhkeharjutus P3, P2, P1, PA, LA Madal
02.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1 Madal
02.11.2020 09:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, PSM1, SM1 Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, PSM1, SM1 Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1 Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, PSM1, SM1 Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1 Madal
04.11.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1 Madal
05.11.2020 00:00 - 18:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, PSM1, SM1 Madal
05.11.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3 Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1 Madal
09.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, ST1, RB3, PT1, PT2, TL, P3, P2, P1 Madal
09.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
10.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, ST1, RB3, PT1, PT2, TL, P3, P2, P1 Madal
10.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
10.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
10.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, PA, LA Kõrge
10.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1
10.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus PSM1 Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4, RB4, ST1, RB3, PT1, PT2, TL, P3, P2, P1 Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA, PSM1 Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1
11.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, PA, LA Kõrge
11.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, P3, P2 Madal
11.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, PT1 Madal
12.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1, PT2, TL Madal
12.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KTP 4, RB4, ST1, RB3, P3, P2, P1, PT2, PT1 Madal
12.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL2, P3, P2, STL1, PA, RB2, LA, PSM1, RB1, LA Madal
12.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1
12.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
12.11.2020 10:00 - 16:00 Lõhkeharjutus P2 Madal
13.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
13.11.2020 00:00 - 10:00 Taktikaharjutus PT1, PT2, TL Madal
13.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA Madal
14.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, PA Madal
15.11.2020 00:00 - 21:00 Laskeharjutus STL1, PA Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KG3, LA, RB3, KG1, LA, STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, SM3, PL2, PL1, SM1, PT2, ST1, PT1, PSM1 Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1
17.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KG3, LA, RB3, KG1, LA, STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
17.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, SM3, PL2, PL1, SM1, PT2, ST1, PT1, PSM1 Madal
17.11.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1
18.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KG3, LA, RB3, KG1, LA, STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, SM3, PL2, PL1, SM1, PT2, ST1, PT1, PSM1 Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1
19.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KG3, LA, RB3, KG1, LA, STL1, PA, RB2, LA, RB1, LA Madal
19.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, PT2, ST1, PT1, PSM1 Madal
19.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, SM1 Madal
19.11.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus PL2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1
20.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, SM1 Madal
22.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, PA Madal
23.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, PA Madal
23.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1, PA, STL1, PA, RB1, LA Madal
23.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, ST1, PT1, PSM1 Madal
23.11.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3, P2
23.11.2020 09:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1, PA, SM3, PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, ST1, PT1, PSM1 Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3, P2
24.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1, PA, RB1, LA Madal
24.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, LA Madal
25.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
25.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
25.11.2020 00:00 - 20:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
25.11.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2
25.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus ST1, PT1, PSM1 Madal
26.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Madal
26.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
26.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, P3, P2, P1, SM1, PA, LA, SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, RB2, P3, P2, P1, SM1, PA, LA, SM3, PL2, SM2, PL1, KL2, P3, P2, P1, SM1, PA, LA Madal
26.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
27.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1, PA Madal
27.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus P3, P2 Madal
28.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, LA, RB1, LA Madal
30.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, SM2, STL1, KL1, EL1, RB2, RB1, SM1, PL1, PA, PL2, PA, PSM1, PA Madal
30.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, PT2, ST1, PT1 Madal

TÄHELEPANU! HEISATUD PUNASE LIPU KORRAL ON KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI TERRITOORIUMILE SISENEMINE ILMA VALDAJA LOATA RANGELT KEELATUD! Kui väljaõppeehitisel toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Keskpolügooni graafikusse võib tulla muudatusi. Vajadusel teevad Päästeamet ja Kaitseväe Demineerimiskeskus demineerimistöid.

Kontakt

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.

Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.

Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.

Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.

Keskpolügooni kasutajad on kõik kaitseväe üksused ja asutused ning Kaitseliidu malevad. Vähem kasutavad ala teised jõustruktuurid (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet).

Kaitseväe keskpolügoonil on planeeritud viia läbi lahinglaskmisi kuni kompaniisuurusele üksusele koos toetusüksustega. Kasutatakse käsitulirelvi ja kuulipildujaid (kaliibripiiranguta) ja meeskonnarelvi (tankitõrjegranaadiheitjad, miinipildujad, tankitõrjekahurid, tankitõrjeraketikompleksid, õhutõrjekahurid, haubitsad). Lisaks kasutatakse ala õhk-maa laskmisteks ning lõhkamisteks. 

Harjutusväljal asub 7 laskevälja, 2 lasketiiru (600 m ja 300 m), 6 käsigranaadiviskeala, lõhkemata lõhkekehade ala, pioneeriõppeväljad koos lõhkamispaigaga, soomustehnika lahinglaskmisalad, meeskonnarelvade ja kaudtulerelvade tulepositsioonid, veetõkete ületamise alad, linnavõitluslinnak ja teeninduslinnak.

Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine.

 

Kikepera harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
22.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2 Keskmine
23.10.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1 Madal
24.10.2020 09:30 - 15:30 Lõhkeharjutus P2 Kõrge
24.10.2020 15:30 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Kõrge
25.10.2020 00:00 - 18:30 Laskeharjutus LL1 Kõrge
26.10.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1 Madal
27.10.2020 09:00 - 21:00 Laskeharjutus LL1 Keskmine
28.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Keskmine
29.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2 Kõrge
30.10.2020 16:30 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Keskmine
31.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Keskmine
01.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Keskmine
02.11.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1 Madal
03.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Madal
03.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
04.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Madal
04.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA1 Madal
05.11.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1 Madal
06.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1 Madal
07.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1 Madal
08.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1 Madal
09.11.2020 10:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1 Keskmine
10.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1 Keskmine
11.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1 Keskmine
12.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1 Keskmine
13.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, MA1 Keskmine
15.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LL1, PL1 Keskmine
17.11.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1 Keskmine
19.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
19.11.2020 09:00 - 18:00 Laskeharjutus LL1 Keskmine
20.11.2020 00:00 - 09:00 Taktikaharjutus MA1 Madal
20.11.2020 20:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1, P1 Kõrge
21.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, MA1, P1 Kõrge
22.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, MA1, P1 Kõrge

Kui harjutusväljal toimub tegevus, on alale sisenemine keelatud! Graafikusse võib tulla muudatusi. Kikepera HV-le sisenejal on kohustus veenduda kuugraafiku õigsuses, Kaitseväe kodulehel https://mil.ee/kaitsevagi/harjutusvaljad/#t-kikepera

Kontakt

Üldinfo

Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. 06.2008. a korraldusega Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Saarde vallas Kikepera külas, 40 kilomeetri kaugusel Pärnust. Harjutusväli paikneb täielikult Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on edela suunas Jaamaküla ja Lähkma ning lõuna suunas Saunametsa. Tegemist on metsastunud alaga, millel on seni toimunud minimaalne inimtegevus ja mis asub suhteliselt kaugel inimasustusest.

Algselt oli plaanis Kikeperra rajada 2300 ha suurune harjutusväli, kuid kohaliku omavalitsuse vastuseisu ja väeosade ümberpaiknemise tõttu mindi kompromissile. Panustamine väiksemale territooriumile oli tingitud vajadusest kiirendada harjutusvälja arendusprotsessi (harjutusvälja rajamiseks 846 hektaril on Pärnumaa Maavalitsuse ja Surju Vallavalitsuse kooskõlastused olemas).

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”.

Kaitseministeeriumi tellimusel valmis 2006. a oktoobris planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur.

Kasutajale

NB! Lutsu laskevälja ohuala joonestamisel tuleb arvestada, et laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp on KÕVA.

 

Klooga harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
20.10.2020 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Madal
21.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA2, MSA1 Madal
21.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
21.10.2020 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Madal
21.10.2020 09:00 - 18:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
22.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
22.10.2020 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
22.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
23.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
23.10.2020 18:00 - 23:59 Taktikaharjutus LV2, LVL, LA1, TA1, TA2, MSA1 Madal
24.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LV2, LVL, LA1, TA1, TA2, MSA1 Madal
24.10.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus LP1 Madal
25.10.2020 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV2, LVL, LA1, TA1, TA2, MSA1 Madal
26.10.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
26.10.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
26.10.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
26.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV1 Keskmine
26.10.2020 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1, TA1, TA2 Madal
27.10.2020 08:30 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1 Madal
27.10.2020 09:30 - 16:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
27.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LV1 Keskmine
28.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1, LVL, LA1 Madal
28.10.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
28.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LV1 Keskmine
29.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1 Madal
29.10.2020 00:00 - 16:30 Taktikaharjutus LVL, LA1 Madal
29.10.2020 10:00 - 14:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
29.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LV1 Keskmine
30.10.2020 00:00 - 16:00 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
30.10.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
30.10.2020 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
30.10.2020 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
02.11.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1, LA1, P1, LVL Madal
02.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV1 Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1, LA1, P1, LVL Madal
03.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Keskmine
03.11.2020 08:30 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1 Madal
03.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
03.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV1 Keskmine
03.11.2020 12:30 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA2, TA1, LA1, P1, LVL Madal
04.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Madal
04.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
04.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV1 Madal
05.11.2020 00:00 - 16:30 Taktikaharjutus LA1, LVL Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, P1, LA1, TA1, TA2 Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Madal
05.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
05.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV1 Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL, P1, LA1, TA1, TA2 Madal
06.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
09.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Madal
09.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
10.11.2020 10:00 - 18:00 Laskeharjutus LP1, LV2 Keskmine
10.11.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1 Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1 Madal
11.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
11.11.2020 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV1, LV2 Madal
12.11.2020 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus P1, LA1 Madal
12.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
12.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
13.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
15.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2, LP1 Keskmine
16.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
16.11.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1, LA1, P1, LVL Madal
17.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, P1, LA1, TA1, TA2 Madal
17.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
17.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
18.11.2020 00:00 - 19:00 Taktikaharjutus LVL, P1, LA1, TA1, TA2 Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
18.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
19.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
20.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
21.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
21.11.2020 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus LVL Madal
22.11.2020 08:00 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
22.11.2020 08:00 - 15:00 Taktikaharjutus LVL Madal
23.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LV2, TA1 Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LV2, TA1 Madal
24.11.2020 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus LVL Madal
24.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
25.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LV2, TA1 Madal
25.11.2020 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
30.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Madal
30.11.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL Madal

Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse võimalusel kinni avaliku korra eeskirjades sätestatud piirangutest. Vajadusel teeb Päästeamet demineerimistöid.

Kontakt

Üldinfo

Klooga harjutusväli, pindalaga 989,9 ha, asub Harjumaal Lääne-Harju vallas. Suurem osa territooriumist (763 ha) paikneb Klooga alevikus. Harjutusväljast põhjas asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee. Umbes 1-2 km kaugusele harjutusvälja territooriumist edela suunas jääb Langa küla ning loodest piirneb harjutusväli Põllkülaga. Asustustihedus lääne-lõuna suunas on suhteliselt hõre.

Harjutusväli piirneb Vasalemma jõega ning Klooga järve lääneosagaSuurema osa territooriumist haarab Klooga raba. Ala on mitmekesise loodusega, hõlmates nii märgalasid ja veekogusid kui ka metsa. Vasalemma jõgi on Natura 2000 ala elustiku kaitse osas. 

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine“.

Klooga harjutusväli on lähim harjutuskoht Paldiskis paiknevatele väeosadele – 1. Jalaväebrigaadi üksused. Harjutusvälja kasutavad ka Kaitseliidu Harju ja Tallinna malev, Lennubaas Ämaris, Vahipataljon, Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon, Staabi- ja Sidepataljon, Merevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Klooga harjutusvälja territooriumil asus Eesti NSV perioodil 1008 ha + 366 ha suurune motoriseeritud laskurdiviisi linnak.

Klooga harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed. 

Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2008 korraldusega nr 334 Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

Kasutajale

Valgustusrakettide ning trasseeriva moona kasutamine tuleb kooskõlastada harjutusvälja vastutavaga!

200 m laskepaigas on metallsihtmärkide kasutamine keelatud!

NB! Laskeharjutused 40mm granaadiheitjast ja tankitõrjerelvadest AINULT treeningmoonaga.

 

Männiku harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
20.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
20.10.2020 09:30 - 20:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
21.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
21.10.2020 09:30 - 20:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
21.10.2020 10:00 - 15:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
22.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
22.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
22.10.2020 09:00 - 13:30 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
22.10.2020 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
22.10.2020 09:30 - 20:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
23.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
23.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
23.10.2020 09:00 - 14:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
23.10.2020 09:30 - 13:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
25.10.2020 08:00 - 20:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
26.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
26.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
26.10.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
26.10.2020 09:30 - 16:30 Laskeharjutus Laskeväli Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
27.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
27.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
27.10.2020 08:30 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
28.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
28.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
28.10.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
29.10.2020 00:00 - 19:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
29.10.2020 00:00 - 16:30 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
29.10.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
29.10.2020 09:10 - 16:30 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
02.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
02.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Müra puudub
02.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Kõrge
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Müra puudub
03.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
03.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
03.11.2020 08:30 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
03.11.2020 09:00 - 12:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
03.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Müra puudub
04.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
04.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
04.11.2020 10:00 - 15:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
05.11.2020 00:00 - 16:30 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Müra puudub
05.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli, 600 m lasketiir Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Müra puudub
06.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
06.11.2020 09:00 - 18:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
07.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
08.11.2020 08:00 - 20:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
09.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
09.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
09.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
09.11.2020 09:59 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
09.11.2020 13:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 4 Madal
10.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
10.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
10.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
10.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
10.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
11.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
11.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4 Madal
11.11.2020 10:00 - 13:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
12.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
12.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
12.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
12.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
13.11.2020 00:00 - 09:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
13.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
13.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
13.11.2020 09:00 - 18:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1 Madal
14.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
16.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
16.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1 Madal
16.11.2020 10:00 - 18:00 Taktikaharjutus Linnakuala 4 Madal
17.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
17.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
17.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1 Madal
18.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
18.11.2020 08:00 - 13:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
19.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
19.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
19.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
20.11.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
20.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1 Madal
20.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
20.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
23.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
23.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
23.11.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1 Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1 Madal
24.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
24.11.2020 09:30 - 12:30 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
24.11.2020 14:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
25.11.2020 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1 Madal
25.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
25.11.2020 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
26.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
26.11.2020 09:10 - 16:30 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
26.11.2020 09:30 - 18:00 Taktikaharjutus Linnakuala 4 Madal
30.11.2020 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
30.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir

Kui harjutusväljal toimub tegevus, on harjutusväljale minek keelatud! Graafikusse võib tulla muudatusi. Vajadusel teeb Päästeamet demineerimistöid.

Kontakt

Üldinfo

Männiku harjutusväli on 1246 ha suur ning on lähim Tallinnale asuv harjutusväli. Suurem osa harjutusväljast (ligi 1000 ha) paikneb Saku vallas Männiku külas.  Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Luige külas ning kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Teisel pool Tallinn-Saku maanteed asub 120,1 ha suurune ala, mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on mitmete kaitse all olevate liikide leiukohaks. Need liigid on Eestis väga haruldased, ohustatud või juba hävimisohus. Kaitsealustele liikidele luuakse püsielupaigad eesmärgiga tagada liikide soodne seisund nende elupaikade kaitse kaudu. Seejuures tuleb silmas pidada, et kaitsealuse loomaliigi isendit ei tohi püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Püsielupaikades kehtivad liikide kaitseks erinevad piirangud. Näiteks on Männiku harjutusvälja liivastel aladel keelatud:

 • maastikusõidukiga sõitmine läbi liivaaladel asuvate madalaveeliste lompide (kuni 50cm sügavused);
 • mootorsõidukiga sõitmine veekogude kallastel väljaspool selleks määratud teid ning sellega pinnase kahjustamine.

Et hoida nii kaitsealuseid liike kui ka ümbritsevat looduskeskkonda, on keelatud Männiku rabade ja soode aladel:

 • sõita maastikusõidukiga väljaspool selleks määratud teid;
 • inimestel viibida väljaspool raba tee ja -matkaradu 15. märtsist 31. augustini.

Männiku harjutusvälja ja linnaku metsateedel on mootorsõidukitega sõitmine lubatud ainult territooriumi valdaja kirjalikul loal.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008 korraldusega nr 394 Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Nursipalu harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, KG, LA, PLV, 300LP Madal
20.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, 8V, 7V Madal
20.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Madal
21.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 7V, 8V, TL Madal
21.10.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 100LP, LA, PLV, 100LP, KG, LA, PLV Madal
21.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Madal
22.10.2020 00:00 - 14:00 Taktikaharjutus 7V, 8V, TL Madal
22.10.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV, 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 100LP, 200LP, 300LP, PLV, NLV, 200LP, 300LP, NLV Madal
22.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Madal
22.10.2020 12:00 - 19:00 Taktikaharjutus TV, LV Madal
22.10.2020 18:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
23.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
23.10.2020 08:00 - 14:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV Madal
23.10.2020 14:10 - 18:00 Laskeharjutus 100LP, PLV, NLV Madal
24.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Madal
24.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Madal
24.10.2020 08:00 - 18:00 Lõhkeharjutus LA Kõrge
26.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, KG, LA, PLV Madal
27.10.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, 200LP, NLV, 100LP, PLV Madal
27.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Madal
28.10.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, 200LP, NLV Madal
29.10.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus Madal
29.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
29.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, 200LP, NLV, 100LP, PLV Madal
29.10.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSR Madal
30.10.2020 08:00 - 15:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Madal
30.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
31.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Madal
31.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 300LP, PLV Madal
02.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
02.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, NLV, 300LP, NLV Madal
02.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus VV Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus VV Madal
03.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV, KLV Kõrge
03.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus VLV500, 200LP, NLV, 100LP, PLV, KG, LA, PLV Madal
03.11.2020 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus 9V Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 9V, VV Madal
04.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
04.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 200LP, NLV Madal
05.11.2020 00:00 - 09:00 Taktikaharjutus 9V Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus VV Madal
05.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 300LP, NLV Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, 200LP, NLV, 100LP, PLV Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSR Madal
05.11.2020 20:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
06.11.2020 00:00 - 01:00 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus VV Madal
06.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
07.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
07.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus VLV500, 300LP Madal
08.11.2020 00:00 - 23:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
09.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV Madal
09.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, 200LP, NLV, 100LP, PLV Madal
09.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSR Madal
09.11.2020 08:00 - 15:00 Laskeharjutus 300LP, NLV Madal
09.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
09.11.2020 09:00 - 15:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Madal
09.11.2020 09:01 - 23:59 Taktikaharjutus TV Madal
10.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV Madal
10.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, LV, LIV, 8V, 9V Madal
10.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 100LP, PLV Madal
10.11.2020 08:00 - 18:30 Laskeharjutus VLV500 Madal
10.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSR Madal
10.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 200LP Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, LV, LIV, LIV, 8V, 9V Madal
11.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
11.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
11.11.2020 17:00 - 21:00 Laskeharjutus 300LP, 200LP Madal
12.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, LV, LIV Madal
12.11.2020 00:00 - 21:00 Taktikaharjutus LIV, 8V, 9V Madal
12.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, 200LP, 300LP, 100LP, KG, LA, PLV Madal
12.11.2020 08:30 - 17:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
13.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LIV, TV, LV Madal
13.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Madal
13.11.2020 16:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Müra puudub
14.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Müra puudub
15.11.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus 8V, TL Müra puudub
16.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Madal
16.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 100LP, PLV, 300LP, NLV, KG, LA, PLV Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV Madal
16.11.2020 20:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
17.11.2020 00:00 - 01:00 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
17.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV Madal
17.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 300LP, NLV Madal
17.11.2020 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus LIV, 7V, 8V, 9V Madal
17.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
17.11.2020 08:30 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA Keskmine
18.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV Madal
18.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 200LP, 300LP, NLV, 200LP, 300LP, NLV Madal
18.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus VLV500 Madal
19.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV Madal
19.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 100LP, PLV, 300LP, NLV, KG, LA, PLV Madal
19.11.2020 08:30 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA Keskmine
19.11.2020 20:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
20.11.2020 00:00 - 01:00 Taktikaharjutus LIV, 8V Madal
20.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TV Madal
20.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
20.11.2020 19:00 - 23:59 Taktikaharjutus 7V, TL Müra puudub
21.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 7V, TL Müra puudub
22.11.2020 00:00 - 16:00 Taktikaharjutus 7V, TL Müra puudub
22.11.2020 09:00 - 21:00 Taktikaharjutus LIV Madal
23.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus 200LP, 300LP, LA, PLP, NLV Müra puudub
23.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
24.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus 200LP, 300LP, LA, PLP, NLV Müra puudub
24.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
25.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus 200LP, 300LP, LA, PLP, NLV Müra puudub
25.11.2020 09:00 - 16:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
26.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV Madal
26.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus 100LP, PLP Müra puudub
26.11.2020 08:30 - 18:00 Lõhkeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
27.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus NLV, PLP, LA, 300LP, 200LP, 100LP Müra puudub
27.11.2020 17:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
28.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
28.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus VLV500, 300LP Madal
29.11.2020 00:00 - 23:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
30.11.2020 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus PLV, PLP, 8V Madal
30.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, VLV500, NLV, 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 200LP, 300LP, NLV, 200LP, 300LP, NLV, 100LP, NLV Madal
30.11.2020 08:00 - 21:00 Lõhkeharjutus KG, LA Keskmine
30.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub

Kui harjutusväljal toimub tegevus, on harjutusväljale minek keelatud! Graafikusse võib tulla muudatusi.

Kontakt

Üldinfo

Nursipalu harjutusväli, pindalaga  3134 ha, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja Võru vallas, Võru linnast umbes 12 km kaugusel lääne suunas. Harjutusvälja territooriumi lõunapoolne osa, umbes 2/3 kogu alast, paikneb Rõuge vallas. Looduslikult haarab suurema osa väljakust enda alla Kerretu soo. Põhiosa käsitletavast väljakust paikneb Sõmerpalu-Nursi  teest lääne pool.

Käsitletava ala kirdeosas, paiknevad Kaarnajärv ja Varesjärv. Objekti läänepiiril voolab Mustjõgi, osaliselt on idapiiriks Rõuge jõgi. Mustjõgi on alates Pärlijõe suubumisest kuni Koiva jõeni lülitatud lõheliste kudemis- ja elupaikade nimekirja. Harjutusvälja territooriumile jäävad musta-toonekure, merikotka, kanakulli ja metsise püsielupaigad. Metsise püsielupaikade on võrreldes teiste kaitsealuste liikidega suurimad ja on võetud kaitse alla. Merikotka ja musta-toonekure elupaikades kehtib ajaline liikumispiirang.  Kokku on alal fikseeritud 6 vääriselupaika. Väheses ulatuses (5,8 ha) jääb ala sisse väljaku idapiiril olev ja üle Rõuge oja ulatuv Timmase looduskaitseala (ka Natura 2000 ala). Harjutusvälja ala paikneb rohelise võrgustiku tuumalal.

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine

Nursipalu harjutusvälja senised peamised kasutajad on 2.Jalaväebrigaad (sh Kuperjanovi jalaväepataljon) ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Lõuna-Eestis paiknevad Kaitseliidu malevad.

Nursipalu harjutusväli asub alal, kus asus Nõukogude armee Nursi baasi Visnevski sõjaväemetskond – raketibaas, dessantväe polügoon – kokku 3703 ha.

Nursipalu harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Nursipalu harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a korraldusega nr 79 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Kasutajale

Väljaõppe planeerimisel Nursipalu harjutusväljal, palume järgida Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirja, mis sätestab järgmist: tegevusi, millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00–21:00 ja laupäeviti ajavahemikus 08:00-18:00 Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi. Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likvideerimisel.

Väljaspool eelpool nimetatud aegasid, tuleb tegevused kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Nursipalu harjutusvälja vastutava e-posti aadressile nursipalu@mil.ee

 

Sirgala harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus L.3, L.5 Madal
20.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
21.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
22.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
22.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
23.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
23.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2 Madal
24.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2, MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
24.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, TA.3, MTL.1, TA.2 Madal
24.10.2020 09:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, TA.4 Kõrge
25.10.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, TA.3, MTL.1, TA.2 Madal
25.10.2020 00:00 - 19:00 Lõhkeharjutus P.5, TA.4 Kõrge
25.10.2020 00:00 - 20:00 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2 Madal
25.10.2020 00:00 - 22:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
26.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
26.10.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, TA.2, TA.3, MTL.3, MTL.1, TA.1, TA.2, L.1, TA.1, TA.2 Madal
26.10.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus L.5, P.5 Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3, L.1, TA.1, TA.2, MTL.3, MTL.1, TA.1, TA.2, L.3, TA.2, TA.3 Madal
27.10.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus L.5, P.5 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2, MTL.3, MTL.1, TA.1, TA.2, L.3, TA.2, TA.3 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus L.5, P.5 Madal
28.10.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, TA.2, TA.3 Madal
29.10.2020 00:00 - 15:00 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2 Madal
29.10.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.3, TA.2, TA.3, MTL.3, MTL.1, TA.1, TA.2 Madal
29.10.2020 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus L.5, P.5 Madal
30.10.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus L.5, P.5 Madal
30.10.2020 21:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, P.5, KG.5, MA.3, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
31.10.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, P.5, KG.5, MA.3, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
01.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, P.5, KG.5, MA.3, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
02.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, MTL.3, KG.5 Madal
02.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.2 Madal
02.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG.5 Kõrge
03.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.5, MTL.3, KG.5 Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.2 Madal
03.11.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5, SMA/UXO, TA.4 Kõrge
04.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, MTL.3, KG.5 Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.2 Madal
04.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.5 Madal
04.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus L.1 Madal
04.11.2020 15:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2 Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3 Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2 Madal
05.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA.2 Madal
05.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, KG.5 Madal
05.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG.5 Madal
05.11.2020 09:00 - 23:59 Lõhkeharjutus L.5, P.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Keskmine
06.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3 Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA.2 Madal
06.11.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus L.5, P.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Keskmine
12.11.2020 12:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, MTL.1 Madal
13.11.2020 00:00 - 20:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, MTL.1 Madal
13.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1 Madal
14.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1 Madal
14.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, MTL.1, MTL.3, SMA/UXO Madal
14.11.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5 Madal
15.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, SMA/UXO, MTL.1, L.3 Madal
15.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA.1 Madal
15.11.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5, SMA/UXO Madal
16.11.2020 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
16.11.2020 12:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, SMA/UXO, TA.1, TA.2, MA.2, TA.3 Keskmine
17.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, SMA/UXO, TA.1, TA.2, MA.2, TA.3 Keskmine
17.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, SMA/UXO, TA.1, TA.2, MA.2, TA.3 Keskmine
19.11.2020 00:00 - 15:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, SMA/UXO, TA.1, TA.2, MA.2, TA.3 Keskmine
19.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
20.11.2020 00:00 - 12:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
20.11.2020 18:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3 Madal
21.11.2020 00:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3 Madal
21.11.2020 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, SMA/UXO Madal
22.11.2020 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5, SMA/UXO Madal
22.11.2020 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3 Madal
25.11.2020 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MTL.3, L.3, MTL.1, MA.3, TA.2, TA.3 Madal
28.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus L.5, P.5, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
30.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus L.1, MTL.1, TA.1 Madal

Vajadusel teeb Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Harjutusväljale sisenemine ilma valdaja kooskõlastuseta on keelatud!

Kontakt

Üldinfo

Sirgala harjutusväli (pindalaga u 3000 ha) asub Ida–Virumaal Narva-Jõesuu linnas Mustanina külas.

Tegemist on kaevandamise lõppedes metsastatud maa-alaga. Sirgala harjutusvälja maastik pakub võimalusi, mis on Eestis unikaalsed. Ulatuslik kõrvalistele isikutele suletud tööstusmaastik eemalasetsevana inimasustusest võimaldab riigikaitselise õppe läbiviimiseks tingimusi ja võimalusi mida ei leidu mujal Eestis.

Harjutusvälja kasutavad põhiliselt 1.Jalaväebridaagi Viru jalaväepataljon, erinevad Kaitseliidu malevad, Scoutspataljon ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, vähemal määral kasutavad harjutusvälja teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused.

Sirgala harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Sirgala harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korraldusega nr 272 Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

 

Soodla harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
20.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
21.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
22.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
23.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
26.10.2020 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1 Madal
27.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
28.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
29.10.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
30.10.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
31.10.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
01.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
02.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
03.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
03.11.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1 Madal
04.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2 Madal
05.11.2020 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus SO1 Madal
05.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
06.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
07.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO2 Madal
08.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO2 Madal
09.11.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2 Madal
10.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2 Madal
10.11.2020 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO1, SO2, SO3 Madal
12.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2 Madal
12.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
13.11.2020 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus SO1, SO2 Madal
17.11.2020 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
18.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
19.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
20.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
21.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
22.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
23.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
23.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
24.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3, SO3, SO2, SO1 Madal
25.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3, SO1, SO2, SO3 Madal
26.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
26.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO3, SO2, SO1 Madal
27.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
28.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal
29.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SO1, SO2, SO3 Madal

Tagamaks kõigi ohutust palume õppuste toimumise ajal harjutuste piirkonda vältida. Harjutuste toimumise ajal võib õppuse korraldaja kõrvalise isiku ohutuse tagamiseks ja väljaõppe korraldamiseks õppuse alalt eemale juhatada. Õppused toimuvad ainult riigimaal, välja arvatud kui maaomanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. Graafikusse võib tulla muudatusi.

Kontakt

Üldinfo

Soodla harjutusväli, pindalaga ca 5865 ha, asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas Tallinn-Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Harjutusvälja ligiduses asuvad Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu, Härmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve külad. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on sõltuvalt mõõtmise asukohast 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja välispiiri pikkus on ca 32 km.

Ligi 38% harjutusvälja pindalast moodustab Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Ca 40% kogu alast on märgala. Suurim rabamassiiv 17.5 km Koitjärve raba asub harjutusvälja kagunurgas. Harjutusvälja idanurgast kulgeb läbi harjutusvälja Soodla jõgi, mis suubub Jägala jõkke. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud veehoidla. Lisaks veehoidlale asuvad seal Kivijärv, Linajärv, Mähuste ja Pillapalu järved.

Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine“.

Harjutusvälja kasutatakse praegu vaid taktikalise väljaõppe jaoks.

Tsiatsungõlmaa harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
21.10.2020 09:00 - 13:00 Laskeharjutus T300 Madal
22.10.2020 09:00 - 13:00 Laskeharjutus T300 Madal
23.10.2020 09:00 - 13:00 Laskeharjutus T300 Madal
24.10.2020 09:00 - 13:00 Laskeharjutus T300 Madal
27.10.2020 08:00 - 18:30 Laskeharjutus T300 Madal
28.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
29.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
30.10.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
02.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus T300 Madal
04.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus T300 Madal
05.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus T300 Madal
07.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
09.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
09.11.2020 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus 1 V, 2 V Madal
10.11.2020 08:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
10.11.2020 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus 1 V, 2 V Madal
11.11.2020 08:00 - 21:00 Laskeharjutus T300 Madal
12.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus 2 V Madal
12.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
13.11.2020 00:00 - 21:00 Taktikaharjutus 2 V Madal
13.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
16.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
17.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
18.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
18.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus 2 V Madal
19.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus 2 V Madal
19.11.2020 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
20.11.2020 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
23.11.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus 2 V Kõrge
24.11.2020 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus 2 V Kõrge
24.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus 1 V, 2 V Madal
25.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 1 V, 2 V Madal
26.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus 1 V, 2 V Madal
30.11.2020 08:30 - 12:00 Laskeharjutus T300 Madal

Kui väljaõppeehitistel toimub tegevus, on väljaõppeehitistele minek keelatud! Graafikusse võib tulla muudatusi.

Kontakt

Üldinfo

Tsiatsungõlmaa harjutusala asub Võru vallas Juba külas u 30 hektaril.

Kaitseväe seisukohalt on tegemist olulise lähiharjutusalaga, mida kasutatakse lisaks õppelaskmiste läbiviimisele ka taktikaliste harjutuste sooritamiseks ja mis toetab märkimisväärselt kaitseväe üksuste väljaõpet. Tsiatsungõlmaa harjutuskoha kasutamine vähendab Nursipalu harjutusvälja kasutuskoormust ning hoiab kokku igapäevaseid transpordi- ja ajakulusid.

Tsiatsungõlmaa harjutusala kasutamist koordineerib Nursipalu harjutusvälja grupp.

 

Kontakt

Telefon: 717 8336, 5307 6903
E-post: viru.jvp@mil.ee

Kasutuse planeerimine

Lasketiir on planeeritud Jõhvi linnakus asuvate allüksuste väljaõppe läbiviimiseks ning linnakus asuvatel üksustel on väljaõppe läbiviimisel eesõigus.

Teised kasutajad saavad tiiru broneerida saates pataljoniülema nimele e-kirja aadressile viru.jvp[at]mil.ee

Üldinfo

Jõhvi 25 m ja 100 m poolkinnine lasketiir asub aadressil Pargimetsa, Pargitaguse küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. Lasketiir asub Jõhvi linnaku territooriumil.

25 m lasketiir koosneb 4 (neljast) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 10, 15, 20 ja 25 m.

100 m lasketiir koosneb 3 (kolmest) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 25, 50 ja 100 m.

Lasketiirul puudub ohuala. Lasketiiru ümbritseb 100 m laiune majandustegevuse piiranguvöönd. Lasketiiru õhuohuala on 228 m (750 jalga).

Lasketiiru tehnilised lahendused ja ohutustehnilised tingimused võimaldavad kasutada üheaegselt nii 25 m ja 100 m lasketiiru.

Lasketiiru kasutamine

Lasketiiru võib korraga kasutada minimaalselt 2 inimest. Üksikult on lasketiirus laskmiste läbiviimine keelatud.

Lubatud lasta

 • ainult paigalt;
 • ainult selleks ettenähtud laskekohalt (tulepositsioonilt)
 • ainult ettenähtud laskekauguselt;
 • seda sihtmärki, mis vastab laskekoha numbrile.

Lastakse ainult selleks ettenähtud kohtadel ja kaugustel ja paigal olles.

 • Lasketiirus võib kasutada järgnevaid relvi:
  relvad mille maksimaalne suudmeenergia ei ületa 7000J;
 • püstol ja püstolkuulipilduja (kaliibri piiranguta);
 • sileraudne relv (kaliibri piiranguta);
 • tankitõrjerelv kaliibriga kuni 9 mm.

Lasketiirus on keelatud:

 • kasutada automaattuld;
 • kasutada trasseerivat laskemoona;
 • kasutada soomustläbistavat laskemoona;
 • sooritada lasku, mille tõstenurk on üle 01-50 tuhandiku (8,43°), mis loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

Üldinfo

Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas Tõlliste vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistul (tunnus 82001:003:0290) (edaspidi õppeväli). Õppevälja kogupindala on 66,2 ha.

Metsniku õppeväli on jagatud viieks erinevaks väljaõppeehitiseks (alaks) (lisa 2), mida saab eraldi broneerida:

 • lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga;
 • vana lasketiir;
 • käsigranaadi heitmiskoht;
 • põhjapoolne taktikaala (TA1);
 • lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2).

Metsniku lasketiir on asutatud kaitseministri käskkirjaga 25. veebruar 2015 nr 68. Metsniku lasketiiru omanik ja vastutaja on Kaitseliit.

Kontakt

Veebel Igor Koroljov
Telefon: 717 9413
E-post: metsniku@kaitseliit.ee 

Kasutuse planeerimine

Õppeväljal plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: metsniku@kaitseliit.ee.

Õppevälja plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 12 tööpäeva enne tegevuse toimumist ja teavitada sellest vastutavat isikut telefoni teel. Plaaniväline tegevus peab olema põhjendatud.

NB! Lasketiirus on lubatud teostada laskeharjutusi kuni 100 päeva aastas. Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele tegevustele ei ole.

Üldinfo

Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja treeninglaskemoona (v.a. tankitõrjekahur) ning püstoleid/revolvreid ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.

Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.

Lasketiirus on võimalik sooritada laskeharjutusi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m ja 300 m distantsilt.

Lasketiirus lubatud tegevused:

 • Laskeharjutused püstolist: P.1 – P.6
 • Laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 – PK.7
 • Laskeharjutused automaadist: A.0 – A.11 ja A.13-A.14
 • Laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 – KP.7
 • Laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.1 – TL.9
 • Laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4
 • Laskeharjutused tankitõrjerelvast (ainult treeninglaskemoon): TTG.1
 • Laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1
 • Taktikalised harjutused püstolist: T.P.1 – T.P.8
 • Taktikalised laskeharjutused automaadist: T.A.1 – T.A.7
 • Taktikalised laskeharjutused pumppüssist: T.PP.1 – T.PP.6
 • Taktikalised laskeharjutused püstolist ja automaadist: T.K.1 – T.K.3
 • Laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja siinidel liikuvate märklehtede pihta.

Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkidega seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.

Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel kella 8.00–23.00.

Looduskaitselistest piirangutest tulenevalt on lasketiiru kasutamiskoormust piiratud märtsis, aprillis ja mais.

 

Kontakt

 
Lasketiiru vastutav isik:
Telefon: 717 9914, 59 914, 526 8876
E-post: piirsalutiir@kaitseliit.ee

Lääne maleva korrapidaja:
Telefon: 717 9949, 5568 0850

 

Broneerimine peale 10-ndat kuupäeva järgnevasse kuusse, võib toimuda juhul, kui struktuuriüksuse ülem on eelnevalt vastutavale isikule teada andnud vastavast soovist.

 

Kõik broneeringut mis peale 10-ndat kuupäeva tehakse järgnevasse kuusse ja struktuuriüksuse ülem ei ole andnud teada, KUSTUSTATAKSE esimesel võimalusel.

 

Päev enne lasketiiru kasutamist, tuleb vastutava isikuga saabumise aeg kokku leppida – allkirja andmine Piirsalu lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse!

 

Kasutuse planeerimine

 

Lasketiiru plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses või esitama kasutamistaotluse (kasutuseeskirjas vorm lisa 2) e-posti aadressil piirsalutiir@kaitseliit.ee  (juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik).

 

Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu lasketiiru, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

 

Piirangud lasketiiri kasutamisel:

veebruar – piiranguteta
märtsi I pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus!)
märtsi II poolt – laskmised keelatud
aprill – laskmised keelatud
mai I pool – laskmised keelatud
mai II pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus!)
juuni – piiranguteta

Piirsalu taktikaala kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.10.2020 10:00 - 18:00 Taktikaharjutus PTA Madal
04.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
05.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
07.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
08.11.2020 00:00 - 21:01 Taktikaharjutus PTA Madal
10.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
11.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
12.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
17.11.2020 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
18.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
19.11.2020 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus PTA Madal
24.11.2020 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
25.11.2020 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
26.11.2020 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal

Kontakt

Üldinfo

Piirsalu taktikaala asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas Kõuemaru (KÜ tunnus 68001:003:0278, riigikaitsemaa, 132,24 ha) ja Tuulemaru (KÜ tunnus 68001:003:0274, riigikaitsemaa, 1,16 ha) katastriüksustel.

Taktikaala on ette nähtud taktikaliste õppuste läbiviimiseks:

 • väliharjutus,
 • taktikaharjutus,
 • kaardiharjutus,
 • situatsiooniharjutus,
 • välilaager,
 • sõjalis-sportlik üritus,
 • vabaaja üritus,

Taktikaalal on lubatud kasutada järgmisi väljaõppevahendeid:

 • lõhkepakett,
 • õppemoon kaliibriga kuni 7,62 mm,
 • süütenöör,
 • süütel.

Kasutuse planeerimine

Kaitseväe Piirsalu taktikaala vastutav ülem on toetuse väejuhatuse ülem.

Iga läbiviija vastutab oma tegevuse eest alal ja selle ümbruses.

Kõik alale planeeritud ja läbiviidavad tegevused tuleb eelnevalt sisestada BRONTOSESSE.

Info Piirsalu taktikaala kasutamise kohta saadetakse kohalikule omavalitsusele ja külavanemale (sh tegevuse läbiviija kontakttelefon).

Aprillikuus on, looduskaitseliste piirngute tõttu, Piirsalu taktikaala kasutamine keelatud!

Oluline info!

Piirsalu taktikaalal  puudub konkreetne vastutav isik, kes otseselt tegevust alal koordineeriks ja broneeringuid kinnitaks. Piirsalu taktikaalal vastutavad tegevuse eest läbiviijad ise. Oma tegevus tuleb sisestada harjutusväljade broneerimissüsteemi –  sealt on võimalik vaadata, kas valitud kuupäeval on ala vaba või on selle teine üksus juba broneerinud – kui kaks või rohkem üksust soovib ala ühel ajal kasutada, saab omavahel  tegevuse kooskõlastada. Broneeringute kinnitamist/tühistamist ja eraldi tegevuse kooskõlastamist ei toimu. Kui tegevus jääb Piirsalu taktikaala piiridesse, siis eraldi kooskõlastust kohalikult omavalitusest vaja ei ole.
Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu taktikaala, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

NB! Alates 2015. a veebruarist ei ole alal enam ühtegi maapealset hoonet.

 

Üldinfo

 • Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest (v.a granaadiheitjast ja õhutõrjerelvast) kuni 200 m kauguselt.
 • Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.
 • Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ning kuni 9 mm vintraudseid käsitulirelvi ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.
 • Lasketiirus viiakse üldjuhul laskeharjutusi läbi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m ja 200 m distantsil.
 • Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkide seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.
 • Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Utsali 200m lasketiiru eeskirja muudeti Kaitseliidu ülema 18. mai 2015 käskkirjaga.

Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a korraldusega nr 499 on antud luba riigimetsa kasutamiseks ja alalise väljaõppe korraldamiseks Utsali 200 m lasketiirus ja selle ohualas (ohuala skeemi leiad kasutuseeskirjast).

Kontakt

Telefon: 717 9699 (Maleva korrapidaja)
Telefon: 5919 9460
E-post: utsalitiir@kaitseliit.ee 

Kasutuse planeerimine

NB! Lasketiiru on lubatud kasutada aastaringselt v.a ajavahemikul veebruar kuni juuni, mil vastavalt Keskkonnaameti nõudele on lubatud laskmisi läbi viia järgmiselt:

 1. Lasketiiru kasutamine ei ole lubatud 15. märtsist–15. maini.
 2. Veebruaris, märtsi esimeses pooles, mai teises pooles ja juunis on lasketiiru kasutamine lubatud maksimaalselt 4 laskekorda kuus (üks laskekord ei kesta üle kahe päeva).
 3. Märtsi esimesel poolel tohib laskmisi läbi viia kell 10:00–17:00 ja mai teisel poolel kell 09:00–19:00.

 

Üldinfo

Lasketiir asub Tartus aadressil Riia 12.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi järgmistest relvadest:

 • kuni 11,43 mm kaliibriga isiklikud ja teenistuspüstolid ning revolvrid;
 • ääretulepadrunitega lastavatest 5,6 mm kaliibriga spordirelvadest;
 • õhkrelvadest.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi nii isiklikest kui teenistusrelvadest kooskõlas Kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkirjaga nr 90 kinnitatud juhendiga „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri”.

Siselasketiirus on lubatud lasta 10, 15, 20 ja 25 m kauguselt. Laskekohtade vaheseinade paigutust on võimalik vastavalt valitud laskekaugusele muuta.

Kontakt

Telefon: 717 6110
Faks: 717 6111
E-post: oppeasutused@mil.ee 

Üldinfo

Kaitseliidu Tartu Maleva Nooruse tn siselasketiir asub Tartu linnas Nooruse tn 9, 0 korruse ruumide kompleksis.

Lasketiiru ja selle kasutamise kohta saab infot:

v-vbl Olev Juursalu
Telefon: 513 4245
E-post: olev.juursalu@kaitseliit.ee

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2020, 16:40

Keri üles