Jäta menüü vahele

Peainspektoriteenistus

Peainspektoriteenistuse ülesanne on inspekteerida Kaitseväe struktuuriüksusi, et kontrollida sõjaväelist väljaõpet ja sisekorda. Peainspektori ja õigusvahemehe poole võib ilma käsuliini järgimata pöörduda kõigi teenistusalaste probleemidega.

Peainspektoriteenistuse oluline ülesanne on menetleda kaitseväelaste ja kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevate isikute avaldusi. Peainspektori ja õigusvahemehe poole võivad pöörduda oma teenistusalaste küsimustega kõik kaitseväelased ja kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevad isikud ilma käsuliini järgimata ning rääkida probleemidest, mida vahetule ülemale mingil põhjusel rääkida ei saa.

Peainspektor, talle alluvad õigusvahemees ja töökeskkonnaspetsialist on oma tegevuses sõltumatud teistest ülematest peale kaitseväe juhataja.

Õigusvahemehe ülesanne on kaitseväelasi ja kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevaid isikuid nõustada, nende esitatud avaldusi kontrollida ja probleemide korral need lahendada õigusaktidega sätestatud korras. Avaldus peainspektoriteenistusele võib sisaldada näiteks palvet kontrollida ülema antud käskkirja, käsu või korralduse seadustele vastavust või ülema või teenistuskaaslaste poolset diskrimineerimist või tema põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtete järgimist.

Kontaktid

Juhtkond

Kolonel Eduard Kikas

Kaitseväe peainspektor

Kristiina Valgi-Kopti

Kaitseväe õigusvahemees

Viimati uuendatud: 27. detsember 2021, 17:23

Keri üles