Jäta menüü vahele

Üksused

Kaitseväes on lisaks traditsioonilistele maa-, mere- ja õhuväele veel mitmeid üksusi. Mõned neist on toetava loomuga, mõned täiesti uuelaadsed – näiteks Küberväejuhatuse ülesanne on kaitsta Eesti ja NATO huve globaalses küberruumis.

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväge juhib Kaitseväe peastaap ja eraldi maaväe ülema ametikohta Kaitseväes ei ole.

Eesti merevägi kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra-teadlikkuse tagamine.

Õhuväe peamine ülesanne on õhuruumi seire ja liitlasvägede saabumise korral vastuvõtva riigina neile toetuse osutamine. Õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse.

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Toetuse väejuhatus peab tagama Eesti Kaitseväe võitlusvalmiduse ja jätkusuutlikkuse vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.

Erioperatsioonide väejuhatus on sõjaaja üksus ja alaliselt tegutsev struktuuriüksus, mis allub vahetult kaitseväe juhatajale. Erioperatsioonide väejuhatuse põhiülesanded on korraldada tavatut sõjapidamist, erioperatsioone(eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning suunatud rünnak) ja korraldada valdkondlikku väljaõpet Kaitseväes ja Kaitseliidus. Erioperatsioonidel on strateegiline tähtsus Eesti iseseisvas kaitsevõimes olles osa kaitseväe tegevusest, mida teostab selleks …

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Peainspektoriteenistuse ülesanne on inspekteerida Kaitseväe struktuuriüksusi sõjaväelise väljaõppe ja sisekorra kontrollimiseks, menetleda kaitseväelaste ja Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevate isikute avaldusi ning osaleda Kaitseväe plaanide ja kavade koostamisel.

Kaitseväe meditsiiniteenistus täidab Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi lahutamatu osana Kaitseväe põhiülesannete täitmist toetavaid tervishoiualaseid funktsioone.

Kaitseväe Akadeemia (KVA) on sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool. Akadeemia on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus ja oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja Kaitseväge.

NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit) ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Staabielement võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida ja erinevaid kaitseplaane harmoneerida. Ülesanded saab NATO staabielement NATO kirdekorpusest.

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks.

Viimati uuendatud: 15. juuli 2020, 12:33

Keri üles