Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Ülesanded

 • Kaitseministeeriumi vastutusalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine
 • Kaitseministeeriumi vastutusalas küberkaitse korraldamine
 • Küberoperatsioonide korraldamine
 • Kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine
 • Infooperatsioonide korraldamine
 • Sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine
 • Küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine
 • Küberrelvaliigi väljaõppe korraldamine

Tegevusvaldkonnad

 • Operatsioonid küberruumis
 • Küberrelvaliigi väljaõpe, teadus- ja arendustegevus
 • Staabitöö keskkond ja füüsiline kaitse
 • Reservüksuste ettevalmistus ja formeerimine

Koosseis

 • Staap
 • Staabi- ja sidepataljon
 • Info- ja kommunikatsioonitehnologia keskus
 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
 • Strateegilise kommunikatsiooni keskus
 • Staabi- ja tagalakompanii

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonel Andres Hairk

Küberväejuhatuse ülem

Staabiveebel Meelis Piirsalu

Küberväejuhatuse veebel

Kolonelleitnant Taavi Otsalainen

Küberväejuhatuse staabiülem

Staabi- ja sidepataljoni peamine eesmärk on korraldada Kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitsejõudude IT- ja sidealaste lahenduste ja teenustega.

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Staabi- ja tagalakompanii tegeleb Kaitseväe peastaabi ja küberväejuhatuse varustuse, transpordi-, meditsiini- jm teenustega.

Küberväejuhatuse embleem

Küberväejuhatuse embleem

Embleemil on kujutatud püstasendis kaheteralist mõõka, mille käepideme otsas on küberdomeeni tähistav @-märk. Ristatud välgunooled sümboliseerivad traditsioonilist elektersidet, millest on võrsunud kaasaegne kübersõjapidamine. Välgunooled ühendavad ja integreerivad küberruumi nelja lahinguruumi.

Kaarjad halud ümber kesksete kujundite sümboliseerivad nelja ümbritsevat lahinguruumi: maad, õhku, merd ja kosmost.

Must värv embleemil tähendab ustavust ja lojaalsust ning tehnilist väeosa/struktuuriüksust. Hõbedane värv sümboliseerib tarkust ning kuldne auväärsust.

Viimati uuendatud: 11. veebruar 2021, 15:26

Keri üles