Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Ülesanded

 • Kaitseministeeriumi vastutusalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine
 • Kaitseministeeriumi vastutusalas küberkaitse korraldamine
 • Küberoperatsioonide korraldamine
 • Kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine
 • Infooperatsioonide korraldamine
 • Sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine
 • Küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine
 • Küberrelvaliigi väljaõppe korraldamine

Tegevusvaldkonnad

 • Operatsioonid küberruumis
 • Küberrelvaliigi väljaõpe, teadus- ja arendustegevus
 • Staabitöö keskkond ja füüsiline kaitse
 • Reservüksuste ettevalmistus ja formeerimine

Koosseis

 • Staap
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus
 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
 • Strateegilise kommunikatsiooni keskus
 • Staabi- ja tagalakompanii

Vaata küberväejuhatust tutvustavaid videoid

Tähelepanu!

Kui soovid asuda ajateenistusse küberväejuhatuses,

anna meile oma huvist teada ja täida SOOVIAVALDUS 

Külasta küberväejuhatust!

Kui soovid külastada küberväejuhatust,

palun täida sooviavaldus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonel René Innos

Küberväejuhatuse ülem

Staabiveebel Meelis Piirsalu

Küberväejuhatuse veebel

Kolonelleitnant Erkki Õlijas

Küberväejuhatuse staabiülem

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega.

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Staabi- ja tagalakompanii tegeleb kaitseväe peastaabi ja küberväejuhatuse varustuse, transpordi-, meditsiini- jm teenustega.

Sümboolika

Küberväejuhatuse embleem

Küberväejuhatuse embleem

Embleemil on kujutatud püstasendis kaheteralist mõõka, mille käepideme otsas on küberdomeeni tähistav @-märk. Ristatud välgunooled sümboliseerivad traditsioonilist elektersidet, millest on võrsunud kaasaegne kübersõjapidamine. Välgunooled ühendavad ja integreerivad küberruumi nelja lahinguruumi.

Kaarjad halud ümber kesksete kujundite sümboliseerivad nelja ümbritsevat lahinguruumi: maad, õhku, merd ja kosmost.

Must värv embleemil tähendab ustavust ja lojaalsust ning tehnilist väeosa/struktuuriüksust. Hõbedane värv sümboliseerib tarkust ning kuldne auväärsust.

Küberväejuhatuses ajateenistust läbides saad rakendada oma erilisi oskusi ja teadmisi. Kübersõdurid on samasugused isamaakaitsjad nagu ülejäänud, kuid me võitleme suuresti küberruumis. Suurem osa meie operatsioonidest toimub võrgus, juhime infooperatsioone ja tagame kaitseväe strateegilist kommunikatsiooni.

Väejuhatuse relvastusse kuuluvad tavapäraste käsitulerelvade kõrval arvutid, mis on varustatud 8-tuumaliste protsessorite ja enam kui 1000GB sisemäluga ning kaamerad, mis salvestavad pilti ja videot 4K formaadis koos kõigi pikslite täieliku väljalugemisega.

Pärast ajateenistust on kübersõdurid hinnatud spetsialistid erinevates IT-ettevõtetes ja -organisatsioonides. Paljud pressifotograafid, ajakirjanikud ja pressiesindajad on saanud oma esimese kogemuse just kaitseväest.

Anna meile teada, kui soovid liituda meie professionaalse meeskonnaga ja täida allolev küsimustik. Küsimustiku eesmärk on hinnata kutsesobivust erialastele ametikohtadele. Antud vastuseid ja isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse küberväejuhatuse personaliosakonnas vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele, kuni isik kas asub ajateenistusse küberväejuhatuses või otsustab mitte asuda ajateenistusse küberväejuhatuses.

NB! Ajateenistus küberväejuhatuses ei tähenda automaatselt ajateenistust erialasel ametikohal. Konkreetsed ametikohad otsustatakse sõduri baaskursuse ajal, lähtudes erialasest haridusest, oskustest ja isikuomadustest.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes saab rohkem teavet siit. Kaitsevägi lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. 

 

Küberväejuhatus ootab külastajaid oma Filtri linnakusse. Sihtgrupiks on eelkõige gümnaasiumid ja kutseõppeasutused, mille suund või eriala on seotud küberväejuhatuses oluliste valdkondadega (IT, strateegiline kommunikatsioon, reaalsuund). Tutvustame küberväejuhatust ja küberajateenistust, tutvume linnaku ja ajateenijate olmetingimustega. Külastuse kestvus ca 2 tundi.

"*" märgib nõutud välju

Muud sobivad ajad, erisoovid vms.

Section Break


test
Annan nõusoleku minu poolt kirja pandud isikuandmete töötlemiseks* *
Esitatud andmete, sh isikuandmed, töötlemine on vajalik külastussooviga seotud andmete töötlemiseks ning vajadusel andmete täpsustamiseks ja kontakti võtmiseks taotluse esitajaga
Olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega kaitseväes* *
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes on võimalik lugeda järgmiselt lehelt: Isikuandmete töötlemine kaitseväes

Viimati uuendatud: 12. juuni 2023, 14:10

Keri üles