Jäta menüü vahele

Kaitseväel on ressursse, mida saavad vajadusel kasutada nii kaitseväelased, era- ja avalik sektor kui ka eraisikud. Teenuseid on seinast seina, alates veteranide psühholoogilisest abist kuni tehnika kasutamiseni filmivõtete jaoks.

Teabenõue on isiku pöördumine, millega isik saab kaitseväest küsida avalikku teavet. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalike ülesandeid täites teabekandjale kogutud. Nõuetekohaseid teabenõudeid täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaeg pikeneda kuni 15 tööpäevani.

Kaitseväe peainspektoriteenistus menetleb kaitseväelaste, reservväelaste, kaitseväega teenistus- ning töösuhetes olevate isikute ja nende lähedaste avaldusi. Peainspektori ja õigusvahemehe poole võivad pöörduda oma teenistusalaste küsimustega kõik kaitseväelased ja kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevad isikud ilma käsuliini järgimata ning rääkida probleemidest, mida vahetule ülemale mingil põhjusel rääkida ei saa. Peainspektoriteenistuse poole võivad isikud pöörduda telefonitsi, saata e-kirju või kohtuda silmast-silma.

 

Kaitsevägi väljastab andmete olemasolul kaitseväeteenistuse seaduse alusel tegevteenistuspensioni õigust omavatele isikutele tõendeid sotsiaalkindlustusametile esitamiseks. Samuti väljastavad vastavad struktuuriüksused ajateenijale tõendi ajateenistuse läbimise kui ka õppekogunemisel osalemise kohta.

Veteranide toetusteenuste hulka kuuluvad muuhulgas eluasemelaenu saamine sihtasutus KredEx vahendusel, täiendus- ja ümberõppekulude hüvitamine ning sotsiaalnõustamine. Täpsem info asub veteranipoliitika veebilehel.

Kaplaniteenuste hulka kuuluvad matuste korraldamised, abielude registreerimised, kiriklikud talitused ning nõustamine hingehoidliku vestluse või pihina. 

Kõigile tegevväelastele, kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ja rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks on avatud ööpäevaringne info- ja abitelefon. Tegevteenistusest vabastatud isikul/veteranil on võimalus pöörduda kaitseväe psühholoogi poole psühholoogilise nõustamise teenuse saamiseks. Isikule tagatakse tema soovil ja tuvastatud vajaduse korral psühholoogiline abi kaitseväe kaudu ja eelarves ettenähtud piirmääras.

Kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet. Eesmärgiks on võimalikult nüüdisaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside lahendamiseks ja vigastustega tegelemiseks. Kaitseliitlased, reservväelased ja üliõpilased peavad registreeruma kursustele 2 kuud enne kursuse algust läbi sõja- ja katastroofimeditsiini üldmeili.

Kaitseväe akadeemia lahingukool viib vastavalt vajadusele läbi erasektorile juhtimisalaseid koolitusi/täiendusõppeid.  Sinna kuulub ka lahingukooli taristu (kasarmud, klassid, varustus) kasutamise võimaldamine.

Kaitseväe ülesannete hulka kuulub lahingumoona kahjutuks tegemine sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis. Mereväe laevastiku koosseisus olevasse tuukrigruppi kuuluvad miinituukrid, kelle peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Merevägi kontrollib merepõhja lõhkekehadest, mis jääb merre rajatavate taristute (torujuhtmed, kaablid, tuulikud jne) alla.

Kaitsevägi tagab vigastatud kaitseväelastele parima võimaliku ravi, kui ilmneb, et tervisekahjustus on tekkinud seoses kaitseväeteenistusega. Eestis vigastada saanud kaitseväelasele antakse esmane abi väeosa meditsiinikeskuses või kaitseväe tervisekeskuses ja hiljem jätkatakse vajadusel ravi Seli tervisekeskuses. Reservväelastel tuleb esitada avaldus reservi arvanud väeosale, kes siis koostöös kaitseväe arstliku komisjoniga koostab raviplaani ja suunab vigastatu ravile.

Kaitseväel on tänaseks asutatud seitse harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub mitmeid lasketiire ning muid harjutusalasid. 

Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Kaitsevägi on võimalusel valmis  pakkuma õpilastele praktikakohti erinevates struktuuriüksustes. Praktikant ja kaitsevägi sõlmivad praktikalepingu, kus sätestatakse ära osapoolte kohustused, tingimused, ülesanded ning praktika toimumise aja ja koha. Praktikandile kaitseväes praktikal viibimise eest tasu ei maksta.

  • struktuuriüksuse üldine e-post

Kaitsevägi teeb tihedalt koostööd erinevate tulundus- ja mittetulundusühingutega, et tutvustada Eesti Kaitseväge rahvale. Kaitsevägi aitab võimalusel toetada erinevaid temaatilisi päevi (isadepäev, linnapäev, kõikide laste päev jne) relvastuse ja tehnika näitusega.

Riigikaitseõpetus paneb aluse Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundab kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajadusel Eestit kaitsta. Kaitsevägi toetab riigikaitse õppe läbiviimist nii instruktorite, majutuse, transpordi kui ka varustusega. Samuti viivad väeosad läbi ekskursioone erinevatele gruppidele (lasteaiad, koolid, erinevad asutused), et tutvustada sõdurielu ja teha relvastuse esitlusi.

Ämari lennubaas tagab lennuliiklusteenuse, side-, navigatsiooni- ja seireteenuse ning meteoroloogiateenuse.

  • lennuliikluse sidekanalid

Kaitseväe üksused harjutavad õppuste käigus lisaks riigikaitsemaale ka erakinnistutel ning ei saa välistada olukorda, kus kaitseväe üksus tekitab väljaõppe käigus omandile ka materiaalset kahju. Õppuste käigus omandile kaitseväe süül tekitatud kahju tekitamise korral vastutab kahjunõude menetlemise, kahjustuse likvideerimise või hüvitamise eest õppust korraldav struktuuriüksus.

Kaitseväe akadeemia raamatukogu teavikuid võivad kohapeal lugemiseks kasutada kõik soovijad isikut tõendava dokumendi alusel. Raamatukogu tagab teavikute koju laenutuse kaitseliidu Tartu maleva liikmetele ning kaitseväe akadeemia koostööpartneritele (Tartu ülikooli, Eesti lennuakadeemia, Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia ning sisekaitseakadeemia õppejõud ja õppurid).

Viimati uuendatud: 4. aprill 2022, 12:41

Keri üles