Jäta menüü vahele

Üldinfo

Eesti kaitsevägi koosneb erineva valmidusastmega üksustest, mis on komplekteeritud elukutselistest kaitseväelastest, reservväelastest ja kaitseliidu liikmetest. 
Kaitseväge juhib alates 2018. aasta detsembrist kindralleitnant Martin Herem.

Eesti kaitsevägi on üles ehitatud reservarmee põhimõttel. See tähendab, et suhteliselt väikesearvuline kaitseväe alaline koosseis valmistab ette reservüksusi, mis kriisiolukorras mobiliseeritakse.

Kaitseväes on alalises valmiduses oma ülesande täitmiseks üle 4000 inimese, kes moodustavad osa kiirreageerimisvalmidusest, mille suurus on kokku ca 29 000 inimest. Vajadusel on nende tugevdamiseks 4000 inimest täiendreservis. Lisaks Eesti Kaitseväes ettevalmistuse saanud reservväelased, keda on kokku ca 30 000. Eesti kaitsejõudude kogusuurus on ligikaudu 230 000 inimest ehk kõik need, kes on kantud mobilisatsiooniregistrisse.

Alalise valmiduse üksused koosnevad peamiselt tegevväelastest ja on mõne tunniga valmis sõjalisi ülesandeid täitma ning on baasiks järgmiste üksuste formeerimiseks.

Kiirreageerimisüksused koosnevad väiksemas osas tegevväelastest ja enamasti reservväelastest, kelle ajateenistusest ei ole üldjuhul möödunud rohkem kui viis aastat. Üksuste liikmetele on eelnevalt teada antud vajalikud andmed, mis võimaldab neil kutse korral kiiresti kohale ilmuda.

Täiendusreserv koosneb reservväelastest, kes on saanud väljaõppe mingil erialal ning on määratud konkreetsete sõjaaja üksuste juurde, et asendada puudusi ja kaotusi. Üldjuhul määratakse täiendusreservüksustesse neid reservväelasi, kelle ajateenistusest on möödunud rohkem kui viis aastat ning kelle asemele on ajateenistuses ette valmistatud juba uued kodanikud ja üksused.

Kaitseväe struktuuri moodustavad Eesti Kaitsevägi ja Kaitseliit. Kaitseliidu ülem allub vahetult Kaitseväe juhatajale.

Kaitseväe peamine ülesanne on tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega. Kaitsevägi plaanib ja viib ellu operatsioone koostöös kõikide väeliikide üksustega. Et Eesti kuulub NATOsse, siis on väga oluline ka koostöö meie partneritega.

Kaitseväe ülesanne rahuajal on õhuruumi ja territoriaalvete kontroll, pideva kaitsevalmiduse tagamine, väljaõpe ja reservväe ettevalmistus, osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel ja tsiviilvõimu abistamine katastroofide tagajärgede likvideerimisel.

Kriisi korral või sõjaajal on Kaitseväe ülesanne tagada kontroll riigi territooriumil, rakendada kaitsevõimet agressiooni ärahoidmiseks, selle ebaõnnestumisel kaitsta riigi terviklikkust ja suveräänsust kõigi olemasolevate sõjaliste vahenditega, kontrollida riigi õhuruumi ja tagada strateegiliste objektide õhukaitse, merekommunikatsioonide kontroll ning sadamate ja võimalike maabumistsoonide juurdepääsude kaitse.

Riigikaitse arengukava käsitleb riigikaitse sõjalist arengut aastani 2031.

Riigikaitse sõjaline areng 2031

Arengukava eesmärk on arendada kaitseväge, mis on võimeline kriisidele reageerima kiiresti ja tõhusalt. Arengukava tugineb Eesti majanduse tulevikuväljavaatele ja sellest lähtuvale kaitse-eelarve prognoosile järgnevaks kümneks aastaks.

Saadaoleva ressursi planeerimisel on arvestatud ka loodavate uute võimete ülalpidamiskuludega. Eesmärk on hoida taristukulude osakaalu kaitse-eelarves keskmiselt alla viie protsendi. See võimaldab kasutada rohkem raha kaasaegse relvastuse ja varustuse hangeteks ning väljaõppe läbiviimiseks.

Sellest, kuidas riigikaitse on arenenud iseseisvuse taastamisest alates, saab ülevaate veebilehelt riigikaitseareng.ee

Eesti eesmärk on olla NATO ja Euroopa Liidu aktiivne liige. Aktiivne osalus NATO ja Euroopa Liidu institutsioonide töös kooskõlas Eesti kaitsepoliitika põhimõtetega aitab kõige otstarbekamalt rakendada kollektiivse kaitse jõudusid ja kindlustada adekvaatse reageerimise sõjalise ohu tekkimisel. Põhja-Atlandi lepingu kohaselt on sõjaline rünnak ühe NATO liikmesriigi vastu rünnak NATO kui terviku vastu. Eesti rakendab NATO liikmesriigina meetmeid selliste rünnakute vältimiseks ja vajadusel tagasilöömiseks.

Sõjaline tegevus Eesti vastu suunatud rünnaku tõrjumiseks on sisult kollektiivse kaitse operatsioon. Eesti esmane iseseisev kaitsevõime moodustab sõjaliste võimete kogumi, mis toetab NATO kollektiivse kaitse mehhanismi käivitamist.

Ühendekspeditsiooniväe (JEF) meredessant Salmistul. 04.07.2019 Foto: Mattias Allik, Aivo Vahemets, Karl Alfred Baumeister
Ühendekspeditsiooniväe (JEF) meredessant Salmistul. 04.07.2019 Foto: Mattias Allik, Aivo Vahemets, Karl Alfred Baumeister

Viimati uuendatud: 29. märts 2022, 13:12

Keri üles