Jäta menüü vahele

Ajateenistus

Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luua eeldused elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenistuse jooksul omandatakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistus on kogemuste omandamine

Ajateenistuse läbimine annab hulgaliselt uusi teadmisi ja kogemusi. Pärast ajateenistust on ka karjäärivalik avaram, sest lisandub võimalus oma tööelu sõjanduse valdkonnas jätkata. Vanemallohvitseri- või ohvitserikarjääri alustamiseks võib astuda Kaitseväe Akadeemiasse, kutselise tegevväelasena jätkamiseks saab liituda näiteks 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoniga. Teisalt, ajateenistuse käigus omandatud oskused ja teadmised tulevad kasuks mistahes muus eluvaldkonnas.

Parim aeg ajateenistuse läbimiseks on kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist. Nii sobitub riigikaitsesse oma panuse andmine kõige sujuvamalt teiste eluplaanidega. Nutikas on esitada avaldus vabatahtlikult ajateenistusse astumiseks, sest nii võib olla kindel, et pärast tervisekontrolli läbimist saab teenistuse läbida soovitud ajal ja võimaluse korral arvestatakse ka teenistuskoha eelistusega.

 

Ajateenistuse käigus õpetatakse välja Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luuakse eeldused elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenijad saavad selle aja jooksul põhiteadmised riigikaitsest ja õpivad tegutsema ühtse meeskonnana.

Alustuseks läbitakse kõigis üksustes ühtsetel alustel sõduri baaskursus (SBK), et anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised. SBK käigus omandavad ajateenijad üksikvõitleja põhioskused – õpivad tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust puudutavatest õigusaktidest.

Seejärel algab erialaõpe. Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik standardselt omandada järgmisi erialasid:

 • juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon
 • parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik
 • mootorsõiduki juhtimine: C-, D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt (juhiloa väljastab transpordiamet)
 • side: raadio- ja traatside spetsialist
 • tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist

Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

Uuri erialade kohta lähemalt iga väeosa alamlehelt!

 

Ajateenistus kestab sõltuvalt väljaõppe eesmärgist mitte rohkem kui 12 kuud ja mitte vähem kui 8 kuud (kaitseväeteenistuse seaduse §46). 

Ajateenistus kestab 11 kuud, kui ajateenija:

 • läbib ajateenistuse mereväes
 • läbib ajateenistuses allohvitseri, sõjaväepolitseialase või side- või infotehnoloogiaalase väljaõppe
 • omandab ajateenistuses mootorsõiduki juhtimise õiguse või täidab mootorsõidukijuhi ülesandeid

11-kuulisesse ajateenistusse asutakse üldjuhul jaanuaris või juulis.

8-kuulises ajateenistuses õpetatakse välja üksuse reakoosseis ning ajateenistus algab üldjuhul oktoobris.

11- ja 8-kuulises ajateenistuses väljaõpet omandavad ajateenijad moodustavad ajateenistuse lõpuks ühtse üksuse.

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks, seega tasub ajateenistusse asumist kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset.

Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole (erinevad vaid kehalise võimekuse kontrolltesti normid).

Rohkem infot leiad kaitseressursside ameti lehelt

 • Igakuine toetus. Toetuse suurus on kõikidel ajateenijatel sama kuni ametikohale määramiseni, edaspidi oleneb toetuse suurus ajateenija ametikohast. Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust.
 • Ajateenija lapse toetus. Ajateenija lapsel on õigus ajateenija lapse toetusele. Toetust tuleb taotleda sotsiaalkindlustusametist. Vaata lähemalt infot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija töö- või teenistuskoht. Ajateenistusse kutsumise tõttu ei ole tööandjal õigust kutsealusega töösuhet lõpetada. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab Kaitseressursside Amet.
 • Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija õppekoht, kui taotleda akadeemilist puhkust. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab kutsealusele Kaitseressursside Amet.
 • Ajateenistuse ajaks on õigus peatada õppelaenu põhiosa tagasimaksmine. Intressi tasub sel ajal riik. Soodustuse taotlemiseks tuleb esitada pangale taotlus koos Kaitseväe tõendiga ajateenistusse asumise kohta. laenu tagasimaksmine peatub pangale tõendatud taotluse esitamise päeval, kuid mitte enne ajateenistuse algamist. Maksepuhkust ei ole võimalik taotleda tagantjärele.
 • Ajateenijal on ravikindlustus.

Kindlate põhjuste korral on võimalik ajateenistusse astumist edasi lükata (saada ajapikendust) või asendada see asendusteenistusega.

Lähemalt saab nende valikute kohta lugeda Kaitseressursside Ameti koduleheküljelt

Kaitsevägi tagab ajateenijatele kogu vajaliku varustuse kiivrist saabasteni. Küll aga on endistel ajateenijatel tulevastele võitlejatele jagada mõned nipid, et ajateenistus oleks mugavam ja muretum.

Kaitseväe kohta saad vahetut infot nii siitsamast veebilehelt kui muudest ametlikest kanalitest – usaldusväärne ja värskeim teave on ka kõigis kaitseväe sotsiaalmeediakanalites. Seal tegutsevad samuti noored, kes loovad ise sisu, jagavad oma teenistuskogemust ja emotsioone.

Facebook

 

Instagram

YouTube

Sõdurileht  Sõdurileht on 1994. aastal loodud kaitseväe ametlik kanal, kus kajastatakse riigikaitsjate teenistust nii sõnas kui pildis. YouTube’is tegutseb Sõdurileht alates 2010. aastast.

Spotify

Sõdurilehe podcast Sõdurilehe podcasti saadetes räägitakse sellest, mis toimub sõduri elus, kasarmus, metsalaagrites ja õppustel. Podcasti saateid saad kuulata oma lemmikkeskkonnast (lisaks Spotify’le ka YouTube’ist, Google Podcasts’ist või Apple Podcasts’ist).

 

Ajateenistuse korralduslikel teemadel on parim infoallikas Kaitseressursside Amet. Sealt saab vastused enamlevinud küsimustele ajateenistuse kohta, samuti kõrgkoolis õppimise, töötamise, välismaalt ajateenistusse tuleku, füüsilise treeningu, sotsiaalsete tagatiste, karjäärivõimaluste jpm kohta.

Viimati uuendatud: 30. mai 2023, 10:04

Keri üles