Jäta menüü vahele

Veteranipoliitika

20. detsembril 2012 kinnitas valitsus Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi veteranipoliitika, mis toob missioonisõduritele ja vigastatud sõjameestele senisest ulatuslikuma toe.

Poliitika näeb veteranidele ette hulga uusi toetusmeetmeid:

 • laiendatakse täiend- ja ümberõppe võimalusi kõikidele veteranidele, et teenistusest lahkunud kaitseväelased saaksid sujuvamalt naasta tsiviilellu ja tööjõuturule,
 • arendatakse välja veteranide karjäärinõustamise süsteem.

Samuti hakatakse kõiki veterane toetama uute riiklike soodustustega:

 • käendatakse eluasemelaenu sissemakse,
 • tegevteenistuspensioni suuruse arvutamisel või ümberarvutamisel suurendatakse igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest veterani tegevteenistuspensioni 1% võrra.
 • pakutakse missioonijärgset lõõgastusaega spaas.

Vigastatud kaitseväelastele tagatakse parim võimalik ravi, taastumine ja sotsiaalsed tagatised:

 • Kaitsevägi koolitab juurde vigastatute toetusisikuid,
 • vigastatu lähedaste välisriigi külastuste korda muudetakse paindlikumaks,
 • vigastatud veterani elamispind kohandatakse vastavalt erivajadustele.

Veteranide ühiskondliku tunnustuse suurendamiseks tähistame veteranipäeva, toetame veteranide ühendusi ja veteranidele suunatud heategevust.

Veteranipoliitika plaanitakse rakendada aastatel 2013–2017. Vajalikud seadusemuudatused esitati Riigikogule 2013. aastal.

Tutvu veteranipoliitika dokumendiga:

Veteranipoliitika – kedagi ei unustata!

Tagatised veteranile ja tema perele

Veteranide psühhosotsiaalne ettevalmistus algab missioonieelse väljaõppe käigus, kus kõigile rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suunduvatele tegevväelastele antakse eriväljaõpe, mis on eeldus paremaks toimetulekuks võimalikes psühholoogiliselt kriitilistes olukordades missioonil. Tegevväelastele jagatakse infot võimalikest missiooniga seotud riskidest, räägitakse sõduri ja tema pere stressifaktoritest, antakse ülevaade võimalikest missiooniga seotud psühholoogilistest probleemidest ning õpetatakse, kuidas käituda ja suhelda kriisiolukorras. Lisaks räägitakse veteranide sotsiaalsetest tagatistest ning tutvustatakse abi andmise protsessi võimaliku vigastada saamise korral.

Pärast rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt naasmist viib kaitseväe psühholoogide meeskond veteranidega läbi missioonijärgsed grupitööd, mille käigus on kõigil grupitöös osalejatel võimalik turvalises keskkonnas ventileerida sõjalisel operatsioonil kogetut ning saada teavet missioonijärgse kohanemise hõlbustamiseks. Veteranid saavad anda tagasisidet ning teha ettepanekuid neid missioonil häirinud kitsaskohtade lahendamiseks. Missioonilt naasnutele jagatakse teavet Kaitseväe poolt pakutava psühhosotsiaalse toetuse kohta ning informeeritakse võimalusest pöörduda endale sobiva Kaitseväe psühholoogi individuaalsele vastuvõtule.

Tegevväelase missioonieelset ja -järgset sotsiaal-psühholoogilist ettevalmistust korraldab Kaitseväe psühholoogide ja sotsiaaltöötajate meeskond. Info ja kontaktid saab toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskuselt, e-post toetusteenused@mil.ee.

Toetusteenuste keskuse tugikeskus korraldab kahel korral, üks kord enne missiooniüksuse väljasaatmist ning teine kord missiooniperioodi ajal enne missiooni lõppu, rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suunduva tegevväelase perekonnaliikmetele Eesti eri piirkondades teabepäevi, kus peredele räägitakse võimalikest missiooniga seotud sõduri ja pere stressifaktoritest, abi saamise võimalustest, jagatakse teavet missioonipiirkonnas teeniva tegevväelase toetamise võimalustest ning informeeritakse peresid veteranide ja nende perede sotsiaalsetest tagatistest.

Teabepäevi korraldab toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused@mil.ee.

Ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on 512 7307.

ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI – KÜSI ABI!

Ööpäevaringne info- ja abitelefon on avatud kõigile tegevväelastele, Kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks.

Välismaalt Eestisse helistades või tavatelefonilt helistades tuleb numbrile ette valida Eesti suunakood, see on +372.

Info- ja abitelefoni hoiab töös toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused@mil.ee.

Rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva veterani perel ja lähedastel on võimalus saata veteranile missioonipiirkonda Kaitseväe kaudu tasuta pakk.

Pakkide saatmist missioonipiirkonda korraldab toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused@mil.ee.

Rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt naasnud veteranile tagatakse pere missioonijärgse kohanemise soodustamiseks kolme kuu jooksul pärast missiooni 2-ööpäevane taastus- ja lõõgastusperiood koos perega spaa- ja tervisekeskuses. Iga missioonilt naasnud veteran broneerib endale ja oma perele sobiva spaateenuse kasutamise aja ise.

Spaade nimekiri:

AS Värska Sanatoorium
Väike-Rõsna küla, 65034 Setomaa vald, Võru maakond
Tel: 799 3901
info@spavarska.ee
marilin.martin@spavarska.ee
Sanatoorium Tervis ravispaahotell
Seedri 6, Pärnu 80010, Pärnumaa
Tel: 445 0111, 447 9216
sales@spatervis.ee
karmen.laht@spa.ee
ESTONIA Medical Spa & Hotel
Pärna12/Sääse 7, Pärnu 80012, Pärnumaa
Tel: 447 6905; müügiosakond töötab E-R 8.00-17.00
sales@spaestonia.ee
Tallink Spa & Conference Hotel
Sadama 11a, Tallinn 10111
Tel: 630 0808
tellimuskeskus on avatud E-R 8.00-18.00
hotelbooking@tallink.ee
Spaahotell Laine
Sadama 9/11, Haapsalu 90502
Tel: 472 4409; müügiosakond töötab E-R 8.00-16.30
info@laine.ee
Hestia Hotel Laulasmaa Spa
Puhkekodu tee 4, Laulasmaa küla 76702, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Tel: 687 0811
booking.laulasmaa@hestiahotels.ee
Fra Mare Thalasso Spa
Ranna tee 2, Haapsalu 90403
Tel: 472 4600, 472 4612; müügiosakond töötab E-R 8.00-16.30
sales@framare.ee
Grand Rose SPA Hotell
Tallinna 15, Kuressaare 93811, Saare maakond
Tel: 666 7018
info@grandrose.ee
kristjan@grandrose.ee
Meresuu SPA & Hotel
Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023, Ida-Virumaa
Tel: 357 9600
sales@meresuu.ee
arina.grigorjeva@meresuu.ee

Lisainformatsiooni annab tekkivate küsimuste korral toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post veteran@mil.ee.

Kõigil veteranidel on võimalus saada eluasemelaenu käendust Sihtasutus KredEx vahendusel. Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust.

Tagatist tutvustava infoga on võimalik täpsemalt tutvuda KredEx’i koduleheküljel.

Teatist eluasemelaenu käenduse taotlemiseks väljastab Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskus. Selleks saatke oma nimi, isikukood ja teatise saamise otstarve (märkige märgusõna – KredEx laenukäendus) e-posti aadressile veteran@mil.ee.

Tegevteenistusest lahkumisel tagatakse veteranile tsiviilkarjääriks ettevalmistus tegevteenistuses olles vastavalt karjäärinõustamisel koostatud täiend- ja ümberõppeplaanile. Veteranile hüvitatakse ühe kõrghariduse astme (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse- või magistrikraad) või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osalemise õppekulu piirmäära ulatuses.

Õppekulu hüvitamise eeldus on karjäärinõustamisel osalemine ja koolitusplaani koostamine, viimase alusel hüvitatakse õppekulu.

Selleks, et osaleda karjäärinõustamisel, tuleb esitada Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse ülema nimele kirjalik taotlus täiend- või ümberõppe saamiseks, karjäärinõustamisele suunamiseks ja koolitusplaani koostamiseks.

Täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamise alus on tegevteenistusest lahkuda sooviva veterani puhul:

 1. Vähemalt kaheaastane tegevteenistusstaaž.
 2. Osalemine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse tähenduses (mõiste viidud üle RiKS § 30).
 3. Tegevteenistusest vabastamise taotluse esitamine, mis on lahkumise soovi väljenduseks ning milles on välja toodud arvatav reservi arvamise kuupäev. Taotluse võib esitada varakult, ka mitu aastat enne tegevteenistusest lahkumist.
 4. Õppima asumine tegevteenistuses olles (enne reservi arvamist).

Täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamist veteranile korraldab toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskus, e-post veteran@mil.ee.

Tegevteenistuspensioni suuruse arvutamisel või ümberarvutamisel suurendatakse igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest veterani tegevteenistuspensioni 1% võrra.

Tagatist tutvustav info asub siin.

Rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamist kinnitava teatise väljastamiseks Kaitseväe poolt saatke palun oma nimi, isikukood, rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise arv ning teatise saamise otstarve (märkige märgusõna – tegevteenistuspensioni suurendamine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest) e-posti aadressile veteran@mil.ee.

Teatist tegevteenistuspensioni suurendamiseks rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest väljastab Kaitseväe peastaabi personaliosakond.

Veteranil on võimalus pöörduda Kaitseväe kaplani poole, kelle kaudu võib saada järgnevaid teenuseid: religiooniõpetust, kiriklikke talitusi, abielu registreerimist, hingehoidu ja pihti.

Kaplanid osutavad järgmisi teenuseid:

 1. Religioonõpetus (leerikursus, Alfa-kursus) – need, kes soovivad liituda kirikuga või laulatada abielu, võivad paluda kaplanilt leerikursust.
 2. Kiriklikud talitused (ristimine, konfirmatsioon, laulatus, õnnistamine, matus) – kaplanid on valmis osutama tegevväelastele ja tema perekonna liikmetele vajalikku nõuannet ja toetust, et perekondlik sündmus (alates lapse ristimisest kuni pereliikme viimasele teekonnale saatmiseni) toimuks vastavalt traditsioonidele ja tavadele.
 3. Abielu registreerimine (seda teenust saavad osutada vaid need kaplanid, kellel on perekonnaseisutoimingute teostamise õigus).
 4. Hingehoid ja piht – kokkuleppel kaplaniga saab end registreerida tema juurde hingehoidlikule vestlusele või pihile. Hingehoidlikul vestlusel saab kaplaniga üheskoos läbi arutada kõik hingel olevad küsimused. Pihiga kaasneb pattude tunnistamine, kahetsus ja absolutsioon ehk pattude andeksandmine. Nii hingehoidliku vestluse kui ka pihi puhul kehtib pihisaladus.

Kaplani teenuseid koordineerib Kaitseväe kaplaniteenistus, e-post kaplanid@mil.ee.

Veteranil on võimalus pöörduda Kaitseväe psühholoogi poole, kes on valmis osutama psühholoogilise nõustamise teenust ja abi.

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja veterani vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud, arutatakse läbi kliendi võimalused probleemi lahendamiseks ning püstitatakse eesmärgid, mida klient soovib saavutada. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Võite nõustamisele tulla üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Meetodid?

Meie psühholoogid kasutavad nõustamisel erinevate teraapiate põhimõtteid ja töövahendeid (nagu pereteraapia, kriisinõustamine, lahendusekeskne lühiteraapia jt).

Kui kaua kestab?

Individuaalse nõustamise seanss kestab 50–60 minutit, perega kohtumine 1–1,5 tundi

Kui pikalt tuleb käia?

Nõustamiskordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest. Mõnikord piisab ühest konsultatsioonist, vahel kujuneb nõustamise protsess kuudepikkusteks kohtumisteks.

Kontakt

Psühholoogilise nõustamise saamist koordineerib toetusteenuste keskuse psühholoogiateenistus, e-post psuhholoogid@mil.ee, ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on 512 7307.

Veteranil on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Sotsiaalnõustamine on vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamise käigus antakse veteranile ülevaade võimalikest olemasolevatest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse koostöös lahendusi sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.

Sotsiaalnõustamisteenuse saamist veteranile koordineerib toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse sotsiaalteenistus, e-post sotsiaaltootajad@mil.ee, ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on 512 7307.

Veteranide ühingute eesmärk on ühendada võimalikult suur hulk veterane organisatsiooni, mis võimaldab organiseerida nii veteranide täiendavat toetamist ja tunnustamist kui ka suunata heategevust (MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid).

Juhatuse esimees:

kol-ltn Eero Kinnunen
eero.kinnunen@kaitseliit.ee

Juhatuse liikmed:

mjr Madis Toompalu
madis.toompalu@kaitseliit.ee

hr Viljar Kurg
viljar.kurg@mil.ee

v-vbl Tanel Vichterpal
tanel.vichterpal@mil.ee

vbl Artjom Heinsaar
artjom.heinsaar@mil.ee

Veteranide ühingu liikmeks astumine

Kui soovid astuda MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranide ühingu liikmeks, tutvu põhikirjaga ning saada oma avaldus siin:

Viimati uuendatud: 13. aprill 2020, 10:37

Keri üles