Jäta menüü vahele

Isikuandmete töötlemine kaitseväes

Vastutav töötleja: Eesti Kaitsevägi
Telefon: 717 1155
E-post: [email protected]
Kaitseväe andmekaitse valdkonna teenistujatega saab ühendust e-posti teel: [email protected]

Isikuandmete töötlemisel lähtume kaitseväes alljärgnevatest põhimõtetest. Juriidiliste isikute ja meie veebilehel viidatud teiste asutuste andmete hoidmist need põhimõtted ei puuduta.

Töötleme õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks isikuandmeid igapäevaselt, sealhulgas tundlikku ja eraelulisi – eriliiki isikuandmeid. Lisaks võib toimuda isikuandmete töötlemine juhul, kui pöördute meie poole selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, kaebuse või vaidega.

Seadusest tulenevate ülesannete täitmisel tekib meil igapäevaselt dokumenteeritud teavet (koostatakse haldusakte, sõlmitakse lepinguid ning peetakse kirjavahetust teiste valitsusasutuste, isikute ja kolmandate osapooltega), mida töödeldakse ja hoitakse vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale.

Seadus kitsendab isikuandmetele ligipääsu ning isikuandmete töötlemisel on kaitseväes isikuandmete töötlemine tagatud viisil, kus isikute eraeluliste andmete avalikuks tuleku võimalus on viidud miinimumini.

Põhitegevuse käigus loodud, saadud ja välja saadetavad dokumendid registreeritakse üldjuhul elektroonilises dokumendihaldussüsteemis. Avalike dokumentidega, mis on registreeritud alates 1.02.2021, saab tutvuda dokumendiregistri avalikus vaates

Töötleme isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust, isikuandmete kaitse üldmäärust ning tuginedes sisemistele, füüsilistele ning infotehnoloogilistele turvameetmetele.

Kui leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õiguseid, siis on Teil õigus pöörduda kas meie, Andmekaitse Inspektsiooni või halduskohtu poole.

Isikuandmete kaitse põhimõtted on koostatud 23.05.2018.

KKK

Viimati uuendatud: 27. juuni 2024, 13:33

Keri üles