Jäta menüü vahele

Kaitseväe peastaap

Registrikood: 70008641

Kontaktid

Kaitseväe juhtkond

Korraldab Kaitseväe strateegilist juhtimist.

Kaitseväe peastaap

Kaitseväe peastaap on Kaitseväe juhataja tööorgan. Kaitseväe peastaap on väeliikide ühendstaap, mis tegeleb Kaitseväe operatiivjuhtimise, väljaõppe ja arendusega.

Põhimäärus

Kaitseväe peastaabi ülem

mil@mil.ee

717 1010

Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja

mil@mil.ee

717 1010

Kolonel Viktor Kalnitski

Personaliosakonna ülem

717 1155

Kolonel Märt Plakk

Operatiivosakonna ülem

717 1155

Kolonel Taivo Rõkk

Logistikaosakonna ülem

717 1155

Mereväekapten Ivo Värk

Analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem

717 1155

Kolonel Mati Tikerpuu

Väljaõppeosakonna ülem

717 1155

Margo Nõukas

Rahandus- ja eelarveosakonna juhataja

717 1155

Maire Hirmat

Üldosakonna juhataja

717 1155

Strateegilise kommunikatsiooni osakond

Koordineerib Kaitseväe avalikkusega suhtlemist. Osakond koosneb kolmest jaoskonnast: pressijaoskond, planeerimis- ja koordinatsioonijaoskond ning tsiviil-sõjalise koostöö ja otseteavitusjaoskond.

Kaitseväe struktuuriüksustes koordineerivad avalikkusega suhtlemist ja vastavad ajakirjanike päringutele vastavad teabeohvitserid ning teavitusspetsialistid.

Põhimäärus

Vallo Toomet

Strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja

vallo.toomet@mil.ee

717 1901

501 5709

Kapten Taavi Karotamm

pressijaoskonna ülem

taavi.karotamm@mil.ee

5688 2720

Kapten Aivo Vahemets

Pressijaoskond

aivo.vahemets@mil.ee

5699 4750

Leitnant Taavi Laasik

Pressijaoskond

taavi.laasik@mil.ee

5194 8094

Nooremleitnant Liis Vaksmann

Pressijaoskond

liis.vaksmann@mil.ee

5306 3997

Maat Maria Tõkke

nooremstaabiallohvitser

maria.tokke@mil.ee

53077440

Artur Zahharov

meedianõunik

artur.zahharov@mil.ee

5887 5016

1. jalaväebrigaad

Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest.

Põhimäärus

1. jalaväebrigaad

jalavaebrigaad@mil.ee

717 8000

Kolonel Andrus Merilo

1. jalaväebrigaadi ülem

jalavaebrigaad@mil.ee

717 8000

Staabiveebel Renzo Rajaste

1. jalaväebrigaadi veebel

jalavaebrigaad@mil.ee

717 8000

Nooremleitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

marina.lostsina@mil.ee

5749 3057

Kalevi jalaväepataljon

Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Kalevi jalaväepataljon

1JvBr.KaleviJVP@mil.ee

717 8200

Kolonelleitnant Ain Tiidrus

Kalevi jalaväepataljoni ülem

717 8200

Staabiveebel Indrek Roosaar

Kalevi jalaväepataljoni veebel

Scoutspataljon

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Scoutspataljon

scoutspataljon@mil.ee

717 8100

Kolonelleitnant Eero Aija

Scoutspataljoni ülem

717 8100

Staabiveebel Ivo Petjärv

Scoutspataljoni veebel

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse 1. jalaväebrigaadi kolmes linnakus paiknevat staapi, seitset pataljoni, kolme üksikkompaniid ja juurde antud üksusi, seal hulgas liitlasi. Vajadusel saavad tuge ka teised kaitseväe üksused.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon

tagalapataljon@mil.ee

717 8400

Kolonelleitnant Indrek Lilleorg

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem

717 8400

Staabiveebel Marek Mägi

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veebel

Viru jalaväepataljon

Viru jalaväepataljoni eesmärk on õpetada välja Kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Viru jalaväepataljon

viru.jvp@mil.ee

717 8300

Kolonelleitnant Tarvo Luga

Viru jalaväepataljoni ülem

viru.jvp@mil.ee

717 8300

Staabiveebel Indrek Ojasoo

Viru jalaväepataljoni veebel

Suurtükiväepataljon

Suurtükiväepataljon on kaudtulealaste oskuste ja teadmiste keskuseks Kaitseväes. Pataljon pakub erialast täiendõpet ajateenijatele ja tegevväelastele mõlemast jalaväebrigaadist.

Suurtükiväepataljon

stvg@mil.ee

717 8500

Kolonelleitnant Marko Tomentšuk

Suurtükiväepataljoni ülem

stvg@mil.ee

717 8500

Vanemveebel Tommy Orumaa

Suurtükiväepataljoni veebel

Õhutõrjepataljon

Õhutõrjepataljon on 1. jalaväebrigaadi struktuuriüksus, mis tegeleb õhuseire ja maalt õhurünnakute tõrjumisega.

Õhutõrjepataljon

add@mil.ee

717 8600

Kolonelleitnant Tanel Lelov

Õhutõrjepataljoni ülem

add@mil.ee

717 8600

Vanemveebel Keith Tarakanov

Õhutõrjepataljoni veebel

add@mil.ee

717 8600

Pioneeripataljon

Pioneeripataljon on toetava loomuga üksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised.

Pioneeripataljon

pio.pat@mil.ee

717 8709

Kolonelleitnant Ainar Afanasjev

Pioneeripataljoni ülem

pio.pat@mil.ee

717 8701

Vanemveebel Heigo Leht

Pioneeripataljoni veebel

pio.pat@mil.ee

717 8709

Luurekompanii

Luurekompanii ülesanne on lahingupiirkonnas teiste 1. jalaväebrigaadi allüksuste tegevust julgestada ning iseseisvalt rindejoonel operatsioone läbi viia. Samuti rinde lähitagalas vaenlase asetus, tegevus, arvukus ja relvastus kindlaks teha. Luurekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii

jalavaebrigaad@mil.ee

717 8000

Kapten Roman Urban

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Vanemveebel Renat Šupilov

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Tankitõrjekompanii

Tankitõrjekompanii toetab lahingutes 1. jalaväebrigaadi allüksuseid ja tõrjub iseseisvalt vastase soomustehnikat. Tankitõrjekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Tankitõrjekompanii

viru.jvp@mil.ee

717 8300

Kapten Ragnar Rannamets

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ülem

viru.jvp@mil.ee

717 8300

Veebel Mart Volk

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii veebel

2. jalaväebrigaad

Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud Kaitseväe struktuuriüksus, mis asub Lõuna-Eestis.

Põhimäärus

2. jalaväebrigaad

2jvbr.staap@mil.ee

717 5003

Kolonel Tarmo Metsa

2. jalaväebrigaadi ülem

2jvbr.staap@mil.ee

717 5003

Staabiveebel Helari Pilve

2. jalaväebrigaadi veebel

s1.2jvbr@mil.ee

717 5003

Lipnik Julius Koppel

2. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes

julius.koppel@mil.ee

54005071

Kuperjanovi jalaväepataljon

2. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida staabi-, jalaväe- ja tagalakompaniides ning miinipildujapatareis.

Kuperjanovi jalaväepataljon

kup@mil.ee

717 5100

Kolonelleitnant Indrek Sarap

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem

kup@mil.ee

717 5100

Staabiveebel Tõnu Tuul

Kuperjanovi jalaväepataljoni veebel

kup@mil.ee

717 5100

2. jalaväebrigaadi tagalapataljon

Tagalapataljoni põhiülesanne on rahuaja väljaõppe administratiivne ja tagalatoetus. Sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine. Rahuajal toetatakse 2. jalaväebrigaadi staapi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ning osaliselt lahingukooli. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

2. jalaväebrigaadi tagalapataljon

kv.s.2jvbr.tap@mil.ee

717 5400

Kolonelleitnant Kalmer Kruus

2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem

kv.s.2jvbr.tap@mil.ee

717 5400

Staabiveebel Rain Pööra

2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veebel

kv.s.2jvbr.tap@mil.ee

717 5400

Merevägi

Kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra-teadlikkuse tagamine.

Põhimäärus

Merevägi

navyhq@mil.ee

717 7000

Mereväe ülem

navyhq@mil.ee

717 7000

Staabiveebel Erki Piirfeldt

Mereväe veebel

navyhq@mil.ee

717 7000

Lipnik Aleksander Espenberg

Mereväe teavitusohvitser

aleksander.espenberg@mil.ee

717 7007

5854 0982

Laevastik

Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev kaitseväe väeüksus, mis planeerib ja korraldab mereväe arengut, väljaõpet jm tegevusi.

Põhimäärus

Laevastik

laevastik@mil.ee

717 7200

Mereväekapten Johan-Elias Seljamaa

Laevastiku ülem

navyhq@mil.ee

717 7000

Mereväekool

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet. Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, KVÜÕA mereväe õppekavade kadette kui tulevasi mereväe vanemallohvitsere (VAPK). Mereväekool tegeleb ka uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Mereväekool

navyhq@mil.ee

717 7280

Kaptenmajor Ermo Jeedas

Mereväekooli ülem

Mereväebaas

Lahinguteenindustoetusega tegelev kaitseväe üksus, mis peamiselt toetab meie vetes regulaarselt korraldatavatel rahvusvahelistel miinitõrjeoperatsioonidel osalevaid sõjalaevu.

Põhimäärus

Mereväebaas

navy@mil.ee

717 7100

Kaptenmajor Meelis Lusti

Mereväebaasi ülem

navy@mil.ee

717 7100

Õhuvägi

Eesti õhuväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid õhuruumis. Õhuvägi loob vajalikud tingimused ja koostöövõime, et liitlased saaksid vajadusel meie kaitseks rakendada kogu oma õhujõu ja doktriini.

Põhimäärus

Õhuvägi

air@mil.ee

717 3600

Õhuväe ülem

air@mil.ee

717 3600

Sigrid Paula Pukk

Õhuväe teavitusspetsialist

sigrid.pukk@mil.ee

717 3684

5679 4408

Õhuväe staap

Abistab õhuväe ülemat tema ülesannete täitmisel. Staap asub Tallinnas ja seda juhib staabiülem. Kuna õhuväe teistel üksustel – lennubaasil ja õhuseiredivisjonil – oma staape ei ole, siis on õhuväe staabi ülesanne ka nende üksuste ülemaid abistada.

Põhimäärus

Õhuväe staap

air@mil.ee

717 3600

Kolonel Janek Lehiste

Õhuväe staabiülem

air@mil.ee

717 3600

Õhuseiredivisjon

Õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mille juhtkond asub Ämaris õhuväe lennubaasi territooriumil, kuid selle allüksused asuvad mitmel pool Eesti eri piirkondades.

Põhimäärus

Õhuseiredivisjon

kv.osd.kantselei@mil.ee

717 3695

Kolonelleitnant Gerry Karro

Õhuseiredivisjoni ülem

kv.osd.kantselei@mil.ee

+372 717 3695

Lennubaas

Lennubaas on õhuväe struktuuriüksus, mis asub Harjumaal Ämaris. Baasi keskne osa on lennuväli, aga lisaks kuulub siia terve hulk muid elemente.

Põhimäärus

Lennubaas

717 3300

Kolonelleitnant Mark Trubok

Lennubaasi ülem

717 3300

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Põhimäärus

Küberväejuhatus

kubervaejuhatus@mil.ee

717 2500

Kolonelleitnant René Innos

Küberväejuhatuse ülema kohusetäitja

Staabiveebel Meelis Piirsalu

Küberväejuhatuse veebel

Kapten Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Staabi- ja sidepataljon

Staabi- ja sidepataljoni peamine eesmärk on tagada Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side. Alates 2021. aasta juulist paikneb pataljon Ämari sõjaväelinnakus.

Staabi- ja sidepataljon

sidepataljon@mil.ee

717 2199

Kolonelleitnant Taavi Otsalainen

Staabi- ja sidepataljoni ülem

Staabiveebel Jevgeni Kuznetsov

pataljoni veebel

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus

Major Teet Laeks

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ülem

Küber- ja infooperatsioonide keskus

Major Andres Soikka

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Strateegilise kommunikatsiooni keskus

Kolonelleitnant Georgi Kokošinski

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülem

Staabi- ja tagalakompanii

Kapten Nikolai Predbannikov

Staabi- ja tagalakompanii ülem

Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus peab tagama Eesti Kaitseväe võitlusvalmiduse ja jätkusuutlikkuse vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.

Põhimäärus

Toetuse väejuhatus

kv.tvj@mil.ee

717 4000

Kolonel Toomas Susi

Toetuse väejuhatuse ülem

kv.tvj@mil.ee

717 4000

Staabiveebel Gunnar Matsu

Toetuse väejuhatuse veebel

kv.tvj@mil.ee

717 4000

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

martin.hiir@mil.ee

717 4003

5887 5378

Toetuse väejuhatuse staap

Toetuse väejuhatuse staap aitab Toetuse väejuhatuse ülemat talle pandud ülesannete elluviimisel.

Kolonelleitnant Valdo Veski

Toetuse väejuhatuse staabiülem

kv.tvj@mil.ee

717 4000

Logistikapataljon

Logistikapataljon paikneb Ämaris ja selle ülesanne on tagada Kaitseväe logistika.

Logistikapataljon

logistikapataljon@mil.ee

717 4300

Kolonelleitnant Tambet Mäe

Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem

logistikapataljon@mil.ee

717 4300

Tervisekeskus

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse põhiülesanded on Kaitseväele meditsiiniteenuse osutamise korraldamine ja meditsiinivarustuse ning ravimite tagamine Kaitseväe struktuuriüksustele.

Tervisekeskus

kv.tvj.tervisekeskus@mil.ee

717 4900

Major Ragnar Ilp

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse ülem

kv.tvj.tervisekeskus@mil.ee

717 4900

Toetusteenuste keskus

Toetusteenuste keskuse põhiülesanne on Kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalase toetuse ning usulise tegevuse korraldamine.

Toetusteenuste keskus

toetusteenused@mil.ee

717 4961

Viljar Kurg

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse juhataja

toetusteenused@mil.ee

717 4961

Kaplaniteenistus

Kaplaniteenistus on Kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Kaplaniteenistus

kaplanid@mil.ee

717 4967

Sotsiaalteenistus

Sotsiaalteenistus on Kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Sotsiaalnõustamise kaudu hoiab Sotsiaalteenistus kaitseväelaste kõrget tahet ja moraali.

Sotsiaalteenistus

sotsiaaltootajad@mil.ee

Pr. Pille Priilinn-Türk

Kaitseväe sotsiaalteenistuse juhataja

pille.priilinn-turk@mil.ee

717 4964

Liikumis- ja veoteenistus

Liikumis- ja veoteenistuse põhiülesanne on Kaitseväe ning vastuvõtva riigi toetuse raames liitlasüksuste liikumiste ja vedude korraldamine.

Liikumis- ja veoteenistus

est.nmcc@mil.ee

Major Lauri Kiviloo

Toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ülem

est.nmcc@mil.ee

Materjaliteenistus

Materjaliteenistuse põhiülesanne on Kaitseväe struktuuriüksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine (välja arvatud Õhuväe, Mereväe ja Luurekeskuse erialaspetsiifilised kaitsematerjalid) ja toitlustusteenuse tagamine.

Materjaliteenistus

materjaliteenistus@mil.ee

717 4100

Major Marko Land

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse ülem

materjaliteenistus@mil.ee

717 4100

Logistikakool

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine.

Logistikakool

logistikakool@mil.ee

717 4450

Kapten Jaanus Jürgenstein

Toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem

logistikakool@mil.ee

717 4451

Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Põhimäärus

Vahipataljon

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine.

Põhimäärus

Vahipataljon

vahipat@mil.ee

717 2800

Kolonelleitnant Margot Künnapuu

Vahipataljoni ülem

717 2899

Vanemveebel Peeter Heinsaar

Vahipataljoni veebel

Erioperatsioonide väejuhatus

Erioperatsioonide väejuhatusel (inglise k. ESTSOF) on märgiline osa Eesti iseseisvas kaitsevõimes – selle peamine ülesanne on arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak.

Põhimäärus

Kolonelleitnant Margus Kuul

Erioperatsioonide väejuhatuse ülem

Peainspektoriteenistus

Peainspektoriteenistuse ülesanne on inspekteerida Kaitseväe struktuuriüksusi sõjaväelise väljaõppe ja sisekorra kontrollimiseks, menetleda kaitseväelaste ja Kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevate isikute avaldusi ning osaleda Kaitseväe plaanide ja kavade koostamisel.

Põhimäärus

Peainspektoriteenistus

peainspektor@mil.ee

Kolonel Eduard Kikas

Kaitseväe peainspektor

eduard.kikas@mil.ee

+372 717 1087

Major Karel Brandt

Kaitseväe õigusvahemees

karel.brandt@mil.ee

+372 717 1089

Meditsiiniteenistus

Kaitseväe meditsiiniteenistus täidab Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi lahutamatu osana Kaitseväe põhiülesannete täitmist toetavaid tervishoiualaseid funktsioone.

Meditsiiniteenistus

meditsiin@mil.ee

Kolonelleitnant Targo Lusti

Kaitseväe peaarst

targo.lusti@mil.ee

717 1441

Siseauditi osakond

Siseauditi osakonna põhiülesanne on anda sõltumatu ja objektiivne hinnang kaitseväe tegevuse ning kaitseväe juhataja poolt Kaitseliidule kehtestatud nõuete täitmise kohta, samuti nõustada kaitseväe juhtkonda riskide juhtimise, kontrolli-, valitsemis- ja muudes küsimustes.

Põhimäärus

Helje Kinger

Peaaudiitor

717 1155

NATO staabielement (NFIU)

NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit, NFIU) ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil.

Põhimäärus

Kolonel Mart Vendla

nfiuest@est.nfiu.nato.int

719 7000

Kapten Merle Norit

NATO staabielemendi (NFIU) kommunikatsiooninõunik

merle.norit@mil.ee

719 7002

5303 6414

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks.

Põhimäärus

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

ccdcoe@ccdcoe.org

717 6800

Kaitseväe Akadeemia

Sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool. Akadeemia on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus ja oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja Kaitseväge.

Kaitseväe Akadeemia

akadeemia@mil.ee

717 6100

Kolonel Vahur Karus

Kaitseväe Akadeemia ülem

akadeemia@mil.ee

717 6001

Kolonelleitnant Ahti Varblane

Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem

kv.kva.skmk@mil.ee

717 6221

Nooremleitnant Hans Vega Lehepuu

Kaitseväe Akadeemia kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem

hans.lehepuu@mil.ee

717 6091

5788 0554

Nooremleitnant Mari-Liis Päären

Kaitseväe Akadeemia teabeohvitser

mari-liis.paaren@mil.ee

717 6093

510 0231

Kaitseliit

Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Brigaadikindral Riho Ühtegi

Kaitseliidu ülem

riho.uhtegi@kaitseliit.ee

717 9005

Eesti Kaitseväe IT

Kaitseväe IT üldnumber

717 2260

Viimati uuendatud: 16. november 2021, 17:32

Keri üles