Jäta menüü vahele

Kaitseväe peastaap

Registrikood: 70008641

Kontaktid

Kaitseväe juhtkond

Korraldab kaitseväe strateegilist juhtimist.

Kaitseväe juhataja

mil@mil.ee

717 1651

Kindralmajor Andrus Merilo

Kaitseväe juhataja asetäitja

Kaitseväe veebel

mil@mil.ee

717 1009

Kaitseväe peastaap

Kaitseväe peastaap on kaitseväe juhataja tööorgan. Kaitseväe peastaap on väeliikide ühendstaap, mis tegeleb kaitseväe operatiivjuhtimise, väljaõppe ja arendusega.

Põhimäärus

Kaitseväe peastaabi ülem

mil@mil.ee

717 1654

Kolonel Mart Vendla

Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja

mil@mil.ee

717 1654

Kolonelleitnant Priit Pikner

Operatiivosakonna ülem

Kolonelleitnant Riho Juurik

Logistikaosakonna ülema ülesannetes

mil@mil.ee

717 1155

Kommodoor Ivo Värk

Analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem

717 1155

Brigaadikindral Viktor Kalnitski

Väljaõppeosakonna ülem

717 1155

Margo Nõukas

Rahandus- ja eelarveosakonna juhataja

717 1155

Maire Hirmat

Üldosakonna juhataja

717 1155

Strateegilise kommunikatsiooni osakond

Kaitseväe peastaabi strateegilise kommuni- katsiooni osakond juhib kaitseväe avalikkusega suhtlemist. Osakond koosneb neljast jaoskonnast: pressijaoskond, planeerimisjaoskond, tsiviil-sõjalise koostöö ja otseteavitusjaoskond ning analüüsijaoskond.

Kaitseväe struktuuriüksustes korraldavad avalikkusega suhtlemist ja vastavad ajakirjanike päringutele teabeohvitserid ning teavitusspetsialistid.

Põhimäärus

Kolonelleitnant Uku Arold

Strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem

uku.arold@mil.ee

717 1901

Kapten Taavi Laasik

Pressijaoskonna ülem

taavi.laasik@mil.ee

5194 8094

Leitnant Liis Vaksmann

Pressijaoskond

liis.vaksmann@mil.ee

5306 3997

Leitnant Martin Hiir

Pressijaoskond

martin.hiir@mil.ee

5887 5378

Nooremleitnant Jekaterina Šavkun

Pressijaoskond

jekaterina.savkun@mil.ee

5376 6517

Diviis

Diviis on kaitseväe suurim maismaa struktuuriüksus, mille põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega, sõjalisi operatsioone.

Põhimäärus

Diviis

mil@mil.ee

717 1155

Kolonel Mait Müürisepp

Diviisi ülema ülesannetes

Staabiveebel Andreas Rebane

Diviisi veebel

mil@mil.ee

7191009

Olev Aarma

Diviisi strateegilise kommunikatsiooni nõunik

olev.aarma@mil.ee

5199 3630

1. jalaväebrigaad

Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest.

1. jalaväebrigaad

jalavaebrigaad@mil.ee

717 8000

Kolonel Tarmo Kundla

1. jalaväebrigaadi ülem

Staabiveebel Renzo Rajaste

1. jalaväebrigaadi veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

Scoutspataljon

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Scoutspataljon

scoutspataljon@mil.ee

717 8100

Kolonelleitnant Ranno Raudsik

Scoutspataljon pataljoniülem

Staabiveebel Kaido Õim

Scoutspataljoni veebel

Kalevi jalaväepataljon

Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Kalevi jalaväepataljon

1jvbr.kalevijvp@mil.ee

717 8200

Kolonelleitnant Argo Sibul

Kalevi jalaväepataljoni ülem

Vanemveebel Marko Taluste

Kalevi jalaväepataljoni veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

Viru jalaväepataljon

Viru jalaväepataljoni eesmärk on õpetada välja kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Viru jalaväepataljon

viru.jvp@mil.ee

717 8300

Kolonelleitnant Viljar Laaneste

Viru jalaväepataljoni ülem

Staabiveebel Pirger Laur

Viru jalaväepataljoni veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

Õhutõrjepataljon

Õhutõrjepataljon on 1. jalaväebrigaadi struktuuriüksus, mis tegeleb õhuseire ja maalt õhurünnakute tõrjumisega.

Õhutõrjepataljon

1jvbr.ohutorjepataljon@mil.ee

717 8600

Kolonelleitnant Kristjan Leimann

Õhutõrjepataljoni ülem

Staabiveebel Jan Liister

Õhutõrjepataljoni veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

Pioneeripataljon

Pioneeripataljon on toetava loomuga üksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised.

Pioneeripataljon

1jvbr.pioneeripataljon@mil.ee

717 8709

Kolonelleitnant Priit Heinloo

Pioneeripataljoni ülem

Staabiveebel Meelis Barbo

Pioneeripataljoni veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon

Lahinguteeninduspataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. 

1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon

1jvbr.tagalapataljon@mil.ee

717 8400

Kolonelleitnant Vladislav Belov

1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülem

Vanemveebel Rome Kuusik

Lahinguteeninduspataljoni veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. 

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii

1jvbr.stsiko@mil.ee

717 8000

Kapten Rasmus Seli

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Vanemveebel Eiko Õim

Staabi- ja sidekompanii veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

Tankitõrjekompanii

Tankitõrjekompanii on üksikkompanii, mis toetab lahingutes 1. jalaväebrigaadi allüksuseid ja tõrjub iseseisvalt vastase soomustehnikat. 

Tankitõrjekompanii

1jvbr.ttko@mil.ee

717 8300

Kapten Ragnar Rannamets

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ülem

Vanemveebel Mihkel Paalo

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii veebel

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

ott.aro@mil.ee

5302 8317

2. jalaväebrigaad

2. jalaväebrigaad on kergejalaväeüksus, mis suudab tagada enda pioneeri-, suurtüki-, õhutõrje-, luure-, tankitõrjevõimekuse ja logistilise teenindamise.

2. jalaväebrigaad

2jvbr.staap@mil.ee

717 5003

Kolonel Mati Tikerpuu

2. jalaväebrigaadi ülem

Staabiveebel Helari Pilve

2. jalaväebrigaadi veebel

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

hannes.parmo@mil.ee

717 5055

5362 3980

Kuperjanovi jalaväepataljon

2. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida staabi-, jalaväe- ja tagalakompaniides ning miinipildujapatareis.

Kuperjanovi jalaväepataljon

kup@mil.ee

717 5499

Kolonelleitnant Jaan Kessel

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem

Vanemveebel Taavi Muru

Kuperjanovi jalaväepataljoni veebel

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

hannes.parmo@mil.ee

717 5055

5362 3980

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon

Lahinguteeninduspataljon toetab 2. jalaväebrigaadi staapi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ning osaliselt lahingukooli. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon

kv.s.2jvbr.latep@mil.ee

Kolonelleitnant Janek Rannamägi

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülem

Staabiveebel Tõnu Tuul

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni veebel

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

hannes.parmo@mil.ee

717 5055

5362 3980

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. 

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii

s1.2jvbr@mil.ee

717 5003

Kapten Taavi Kivi

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Veebel Tambet Toode

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

hannes.parmo@mil.ee

717 5055

5362 3980

Suurtükiväepataljon

Suurtükiväepataljon on kaudtulealaste oskuste ja teadmiste keskuseks kaitseväes. Pataljon pakub erialast täiendõpet ajateenijatele ja tegevväelastele mõlemast jalaväebrigaadist.

Suurtükiväepataljon

stvp@mil.ee

717 8500

Kolonelleitnant Allan Raidma

Suurtükiväepataljoni ülem

Vanemveebel Tommy Orumaa

Suurtükiväepataljoni veebel

Staabi- ja sidepataljon

Staabi- ja sidepataljoni peamine eesmärk on tagada kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side. Alates 2021. aasta juulist paikneb pataljon Ämari sõjaväelinnakus.

Staabi- ja sidepataljon

sidepataljon@mil.ee

719 1999

Kolonelleitnant Veiko Raaper

Diviisi staabi- ja sidepataljoni ülem

Staabiveebel Jevgeni Kuznetsov

Diviisi staabi- ja sidepataljoni veebel

Logistikapataljon

Logistikapataljon paikneb Ämaris ja selle ülesanne on tagada kaitseväe logistika.

Logistikapataljon

logistikapataljon@mil.ee

717 4099

Kolonelleitnant Asso Treksler

Diviisi logistikapataljoni ülem

Staabiveebel Allan Saarma

Diviisi logistikapataljoni veebel

logistikapataljon@mil.ee

717 4099

Merevägi

Kaitseb Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid merel. Mereväe peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra-teadlikkuse tagamine.

Põhimäärus

Merevägi

navyhq@mil.ee

717 7000

Mereväe ülem

navyhq@mil.ee

717 7000

Staabiveebel Erki Piirfeldt

Mereväe veebel

navyhq@mil.ee

717 7000

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

aleksander.espenberg@mil.ee

717 7007

5854 0982

Lahinguteeninduse divisjon

Lahinguteenindustoetusega tegelev kaitseväe üksus, mis peamiselt toetab meie vetes regulaarselt korraldatavatel rahvusvahelistel miinitõrjeoperatsioonidel osalevaid sõjalaevu.

Kaptenleitnant Andres Sinisaar

Lahinguteeninduse divisjoni ülem

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

aleksander.espenberg@mil.ee

717 7007

5854 0982

Mereväekool

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet. Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, KVÜÕA mereväe õppekavade kadette kui tulevasi mereväe vanemallohvitsere (VAPK). Mereväekool tegeleb ka uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Mereväekool

navyhq@mil.ee

717 7280

Kaptenleitnant Villu Klesmann

Mereväekooli ülem

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

aleksander.espenberg@mil.ee

717 7007

5854 0982

Õhuvägi

Eesti õhuväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ja riiklikke huvisid õhuruumis. Õhuvägi loob vajalikud tingimused ja koostöövõime, et liitlased saaksid vajadusel meie kaitseks rakendada kogu oma õhujõu ja doktriini.

Põhimäärus

Õhuvägi

air@mil.ee

717 1652

Brigaadikindral Toomas Susi

Õhuväe ülem

air@mil.ee

717 1655

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

siim.teder@mil.ee

717 3684

5679 4408

Õhuväe staap

Abistab õhuväe ülemat tema ülesannete täitmisel. Staap asub Tallinnas ja seda juhib staabiülem. Kuna õhuväe teistel üksustel – lennubaasil ja õhuseiredivisjonil – oma staape ei ole, siis on õhuväe staabi ülesanne ka nende üksuste ülemaid abistada.

Õhuväe staap

air@mil.ee

717 1655

Kolonel Janek Lehiste

Õhuväe staabiülem

air@mil.ee

717 1655

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

siim.teder@mil.ee

717 3684

5679 4408

Õhuseiredivisjon

Õhuväe koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mille juhtkond asub Ämaris õhuväe lennubaasi territooriumil, kuid selle allüksused asuvad mitmel pool Eesti eri piirkondades.

Õhuseiredivisjon

kv.osd.kantselei@mil.ee

717 1675

Major Ivar Sammal

Õhuseiredivisjoni ülem

kv.osd.kantselei@mil.ee

717 1675

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

siim.teder@mil.ee

717 3684

5679 4408

Lennubaas

Lennubaas on õhuväe struktuuriüksus, mis asub Harjumaal Ämaris. Baasi keskne osa on lennuväli, aga lisaks kuulub siia terve hulk muid elemente.

Lennubaas

717 1674

Kolonelleitnant Maanus Nigul

Lennubaasi ülem

717 1674

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

siim.teder@mil.ee

717 3684

5679 4408

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis Kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Põhimäärus

Küberväejuhatus

kubervaejuhatus@mil.ee

717 1652

Kolonel René Innos

Küberväejuhatuse ülem

Staabiveebel Indrek Tomingas

Küberväejuhatuse veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Leitnant Raivo Tamm

Tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser

raivo.tamm@mil.ee

717 2073

Sidekool

Kolonelleitnant Martti Lapsanit

Sidekooli ülem

Veebel Jaan Hansen

Sidekooli veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus

Major Marko Saarela

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ülem

Vanemveebel Tevo Topaasia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Küber- ja infooperatsioonide keskus

Kolonelleitnant Sander Soomre

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Staabiveebel Taavi Mandriks

Küber- ja infooperatsioonide keskuse veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Strateegilise kommunikatsiooni keskus

Leitnant Raiko Jäärats

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülema ülesannetes

Vanemveebel Janek Bagirov

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Staabi- ja tagalakompanii

Leitnant Tanel Ladva

Staabi- ja tagalakompanii ülema ülesannetes

Vanemveebel Aivar Aas

Staabi- ja tagalakompanii veebel

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

kristel.maasikmets@mil.ee

5622 5690

Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus peab tagama Eesti Kaitseväe võitlusvalmiduse ja jätkusuutlikkuse vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.

Põhimäärus

Toetuse väejuhatus

kv.tvj@mil.ee

717 4000

Kolonelleitnant Erki Soo

Toetuse väejuhatuse ülem

Major Martin Mäepere

Toetuse väejuhatuse staabiülema ülesannetes

Staabiveebel Gunnar Matsu

Toetuse väejuhatuse veebel

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Tervisekeskus

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse põhiülesanded on kaitseväele meditsiiniteenuse osutamise korraldamine ja meditsiinivarustuse ning ravimite tagamine kaitseväe struktuuriüksustele.

Tervisekeskus

kv.tvj.tervisekeskus@mil.ee

717 4900

Kolonelleitnant Anu Mill

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse ülem

Vanemveebel Peep Geraštšenko

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse veebel

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Toetusteenuste keskus

Toetusteenuste keskuse põhiülesanne on kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalase toetuse ning usulise tegevuse korraldamine.

Toetusteenuste keskus

toetusteenused@mil.ee

717 4961

Viljar Kurg

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse juhataja

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Kaplaniteenistus

Kaplaniteenistus on kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Kaplaniteenistus

ago.lilleorg@mil.ee

717 4967

Major Ago Lilleorg

Peakaplan

kaplanid@mil.ee

717 4979

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Sotsiaalteenistus

Sotsiaalteenistus on kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Sotsiaalnõustamise kaudu hoiab sotsiaalteenistus kaitseväelaste kõrget tahet ja moraali.

Sotsiaalteenistus

sotsiaaltootajad@mil.ee

Pille Priilinn-Türk

Kaitseväe sotsiaalteenistuse juhataja

pille.priilinn-turk@mil.ee

717 4964

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Liikumis- ja veoteenistus

Liikumis- ja veoteenistuse põhiülesanne on kaitseväe ning vastuvõtva riigi toetuse raames liitlasüksuste liikumiste ja vedude korraldamine.

Liikumis- ja veoteenistus

est.nmcc@mil.ee

Major Toomas Pärnpuu

Toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ülem

Veebel Maksim Škarlatjuk

Toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse veebel

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Varustuspataljon

Varustuspataljoni põhiülesanne on kaitseväe alatise lahinguvalmiduse hoidmine läbi materiaalse jätkusuutlikkuse tagamise, pidades kaitsematerjali üle arvestust ning ladustades seda, samuti tagades kaitsematerjalide elukaare kestvust läbi remondi- ja hooldusteenuste.

Varustuspataljon

varustuspataljon@mil.ee

717 4100

Kolonelleitnant Marko Land

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni ülem

Staabiveebel Janek Loorits

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni veebel

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Logistikakool

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning Kaitseväe logistikavaldkonna arendamine.

Logistikakool

logistikakool@mil.ee

717 4450

Major Jaanus Jürgenstein

Toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem

Veebel Siimo Sellin

Logistikakooli veebli kohusetäitja

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

julius.kull@mil.ee

717 4003

5359 1728

Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Põhimäärus

Sõjaväepolitsei

sp@mil.ee

717 2999 (vastab ööpäevaringselt)

Kolonel Meelis Sarapuu

Sõjaväepolitsei ülem

Staabiveebel Erki Müür

Sõjaväepolitsei veebel

Vahipataljon

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine.

Vahipataljon

vahipataljon.korrapidaja@mil.ee

5347 0116

Kolonelleitnant Artur Meerits

Vahipataljoni ülem

Vanemveebel Peeter Heinsaar

Vahipataljoni veebel

Erioperatsioonide väejuhatus

Erioperatsioonide väejuhatusel (inglise k. ESTSOF) on märgiline osa Eesti iseseisvas kaitsevõimes – selle peamine ülesanne on arendada mittekonventsionaalse sõjapidamise võimet. Lisaks kuuluvad üksuse ülesannete hulka eriluure- ja seire, sõjaline toetus ning otsene rünnak.

Põhimäärus

Kolonel Rivo Meimer

Erioperatsioonide väejuhatuse ülem

Peainspektoriteenistus

Peainspektoriteenistuse ülesanne on inspekteerida kaitseväe struktuuriüksusi sõjaväelise väljaõppe ja sisekorra kontrollimiseks, menetleda kaitseväelaste ja kaitseväega teenistus- või töösuhtes olevate isikute avaldusi ning osaleda kaitseväe plaanide ja kavade koostamisel.

Põhimäärus

Peainspektoriteenistus

peainspektor@mil.ee

Kolonel Eduard Kikas

Kaitseväe peainspektor

eduard.kikas@mil.ee

717 1087

Kristiina Valgi-Kopti

Kaitseväe õigusvahemees

kristiina.valgi-kopti@mil.ee

717 1089

Meditsiiniteenistus

Kaitseväe meditsiiniteenistus täidab Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi lahutamatu osana Kaitseväe põhiülesannete täitmist toetavaid tervishoiualaseid funktsioone.

Meditsiiniteenistus

meditsiin@mil.ee

Ahti Varblane

Kaitseväe peaarst

ahti.varblane@mil.ee

717 1441

Siseauditi osakond

Siseauditi osakonna põhiülesanne on anda sõltumatu ja objektiivne hinnang kaitseväe tegevuse ning kaitseväe juhataja poolt Kaitseliidule kehtestatud nõuete täitmise kohta, samuti nõustada kaitseväe juhtkonda riskide juhtimise, kontrolli-, valitsemis- ja muudes küsimustes.

Põhimäärus

Helje Kinger

Peaaudiitor

717 1155

NATO staabielement (NFIU)

NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit, NFIU) ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil.

Põhimäärus

Mereväekapten Peeter Ivask

nfiuest@est.nfiu.nato.int

719 7003

Major Merle Norit

NATO staabielemendi (NFIU) kommunikatsiooninõunik

merle.norit@mil.ee

719 7002

5303 6414

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks.

Põhimäärus

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse Eesti kontingent

ccdcoe@ccdcoe.org

717 6800

Kaitseväe Akadeemia

Sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool. Akadeemia on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev kaitseväe struktuuriüksus ja oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja kaitseväge.

Kaitseväe Akadeemia koduleht

Kaitseväe Akadeemia

akadeemia@mil.ee

717 6100

Kindralmajor Vahur Karus

Kaitseväe Akadeemia ülem

akadeemia@mil.ee

717 6100

Kolonel Raul Järviste

Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja

akadeemia@mil.ee

717 6002

Staabiveebel Indrek Ojasoo

Kaitseväe Akadeemia veebel

akadeemia@mil.ee

717 6003

Leitnant Mari-Liis Päären

Kaitseväe Akadeemia kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem

mari-liis.paaren@mil.ee

717 6091

510 0231

Kaitseliit

Kaitseliit on vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Kindralmajor Ilmar Tamm

Kaitseliidu ülem

info@kaitseliit.ee

717 9005

Eesti Kaitseväe IT

Kaitseväe IT üldnumber

717 2260

Personaliküsimused

Personalialaste küsimustega tegelb valitsemisala üleselt kaitseressursside amet.

Personaliküsimused (valitsemisala üleselt)

Kaitseressursside Amet

info@kra.ee

717 0700

Viimati uuendatud: 19. juuni 2024, 10:38

Keri üles