Jäta menüü vahele

Maakaitse

Maakaitse on kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluv territoriaalne struktuur, mis katab ühtse tiheda turvavaibana kogu Eesti. Maakaitse struktuur on mehitatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste ja kaitseväekohustuse võtnud kaitseliitlastega.

Kriisiajal on maakaitse ülesanne toetada sisejulgeolekut, riigivõimu ja kohalikke omavalitsusi; koguda teavet vastase tegevuse kohta; rajada ühendusteed ja hoida need kontrolli all ning toetada kaitseväe formeerimist. Sõja korral jätkab maakaitse sisejulgeoleku toetamist oma tagalaalal. Nendel aladel, kuhu vastane on juba jõudnud, peab maakaitse teiste üksustega koordineeritud iseseisvat vastast kulutavat lokaalset lahingut ning jääb vastase tagalasse toetama vastupanuvõitluse korraldamist.

Kui kaitseväe ja Kaitseliidu manööverüksuste vastutusala määratakse kriisi ning sõja korral lahinguplaani järgi, siis maakaitseüksuste vastutusala on püsivalt sama, jäädes kindlate Kaitseliidu malevate territooriumitele. Selliselt on loodud eeldused, et maakaitseüksuses teenivad inimesed elavad ja harjutavad ühes piirkonnas, mistõttu tunnevad üksikasjalikult sealset keskkonda.

2022. aastal suurendas kaitsevägi maakaitsestruktuuri kahekordseks – 20 000 liikmeni. Kui seni kuulusid maakaitsesse kaitseliitlased, kes olid võtnud kaitseväekohustuse, või reservväelased, kes olid astunud Kaitseliidu liikmeks, siis maakaitse struktuuri suurendamisel 10 000 liikme võrra tugevdati struktuuri reservväelastega, kes ei kuulu enam kiirreageerimisreservi koosseisu. Struktuuri suurendamisega loodi üle 300 rühma, mille teenistuspiirkonnad on määratud üle kogu Eesti. See tähendab tinglikult igasse maakonda üle 20 uue rühma lisandumist, mis suurendab tuntavalt Eesti territoriaalkaitsevõimet.

Rahuajal korraldavad maakaitseüksuste väljaõpet nii Kaitseliit kui kaitsevägi. Maakaitseüksuste liikmeid kutsutakse õppekogunemistele nii malevapealike kutsetega (kaitseliitlaste puhul) kui ka kaitseväe õppekogunemise kutsetega (kõigi maakaitse liikmete puhul).

Maakaitseüksused kuuluvad sõjaajal Kaitseliidu maakaitseringkondade koosseisu. Sõjaajal juhib teiste üksuste kõrval maakaitset kaitseväe juhataja.

Kaitsevägi ja Kaitseliit alustasid 2022. aastal maakaitse territoriaalsete üksuste täiendavat komplekteerimist reservväelastega. Maakaitse üksustesse määrati reservväelased, kellel puudus kehtiv sõjaaja ametikoht, kes on läbinud ajateenistuse Eesti Kaitseväes ning kes vastavad seaduses kehtestatud tervisenõuetele. Iga reservväelane saab oma sõjaaja ametikohale määramist kontrollida kodulehel www.kaitsevaeteenistus.ee

Maakaitseüksustesse määramised toimusid 2022. aasta detsembrikuu jooksul ning sellest teavitatakse läbi www.kaitsevaeteenistus.ee keskkonna. Need reservväelased, kes ei andnud teada oma teenistuspiirkonna eelistusest, määrati üksustesse vajaduspõhiselt.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on maakaitse?

Maakaitse on kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluv territoriaalne struktuur, mis katab kogu Eesti ühtse tiheda turvavaibana. Maakaitse struktuur on mehitatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste ja kaitseväekohustuse võtnud kaitseliitlastega.

Mis on maakaitserühm?

Maakaitserühm on kergejalaväerühm, mis on osa kaitseväe sõjaaja struktuurist. Maakaitserühmad liidetakse territoriaalkaitse üksustega üle kogu Eesti, et kaitsta Eestit igas piirkonnas. Territoriaalkaitset tagavad Kaitseliidu maakaitseringkonnad ja malevad, mistõttu hakkavad maakaitserühmad tegema tugevat koostööd just nendega.

Keda määratakse maakaitserühmadesse?

Maakaitserühmadesse määratakse reservväelased, kelle sõjaaja üksuse koosseis on asendatud värskelt väljaõpetatud reservväelastega. Selleks, et rakendada sõjalise väljaõppega täies elujõus reservväelasi võimalikult efektiivselt Eesti riigi kaitsmisel, roteeritakse nad kiirreageerimisreservist maakaitse koosseisu.

Kuidas on omavahel seotud maakaitserühm, maakaitseringkond (ja malevad) ning kaitseväe reservväelased?

Ajateenistuse läbimisel määratakse reservväelased sõjaaja ametikohtadele. Need reservväelased, kelle sõjaaja üksuse koosseis on asendatud värskelt väljaõpetatud reservväelastega, määratakse uuele sõjaaja ametikohale maakaitserühmas. Maakaitserühmad määratakse toetama maakaitseringkondi, et tugevdada Eesti territoriaalkaitset.

Kas maakaitse läheb ka sõtta?

Maakaitse ülesanne on kaitsta Eestit üle riigipiiri tunginud agressori eest kõikjal Eestis. Eesti-suunalise ohu korral kutsutakse välja kaitseväe sõjaaja koosseis, sealhulgas maakaitseüksused, et vajaduse korral kaitsta Eestit sõjalise rünnaku eest.

Kus maakaitse sõdib?

Maakaitse sõdib kõikjal Eesti territooriumil. Maakaitserühmad määratakse ja võimaluse korral komplekteeritakse piirkondlikkuse põhimõttel. See tähendab, et rühmad liidetakse kindlate maakaitseringkondadega, mis suurendab nende teadlikkust oma vastutusalast. Maakaitserühmade komplekteerimisel eelistatakse, et nende koosseisu kuuluvad inimesed elaksid samas piirkonnas, sest nad tunnevad paremini ümbritsevat keskkonda ja suudavad kiiremini reageerida.

Milliseks kujuneb väljaõpe?

Maakaitserühmade väljaõpe korraldatakse etappidena 2023. aasta teise poolaasta jooksul. Välja õpetatakse nii rühmade juhtkonnad kui reakoosseis. Väljaõpe korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu koostöös ja sellest teavitatakse reservväelasi seaduses ettenähtud korras vähemalt 120 päeva ette.

Kas rühmad tõsteti üle tervikuna?

Ei. Maakaitserühmades määrati reservväelased sõjaaja ametikohale eelkõige alalise elukoha aadressi järgi, et nad saaksid tegutseda oma elukoha vahetus läheduses.

Kes juhib maakaitserühmasid?

Rühmasisest tegevust juhivad reservväelastest rühmaülemad. Kuna rühmad määratakse maakaitse struktuuris Kaitseliidu maakaitseringkondade juurde neid toetama, siis rühmadele püstitatud ülesandeid jagavad kaitseringkondade ülemad.

Miks mu ajateenistuse eriala ei vasta praegusele ametikohale?

Maakaitserühmade komplekteerimisel eelistatakse reservväelaste rakendamist erialal, mille väljaõppe nad on läbinud. Kui sellel erialal vabu ametikohti ei olnud, rakendatakse inimest muudel, sageli lihtsamatel ametikohtadel. Oluline on, et võimalikult paljudel reservväelastel oleks ametikoht, kuna see tagab neile varustuse ja koha struktuuris.

Kui mu tervis ei võimalda antud rühmas teenida, siis mida peaksin tegema?

Terviseprobleemidest, mis takistavad sõjaaja ülesannete täitmist, teavita kaitseressursside ametit, kust saab edasist infot.

Kust saan lisainfot?

www.mil.ee/maakaitse või isiklike küsimuste korral [email protected]

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2023, 10:09

Keri üles