Jäta menüü vahele

Maakaitse

Maakaitse on kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluv territoriaalne struktuur, mis katab ühtse tiheda turvavaibana kogu Eesti. Maakaitse struktuur on mehitatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste ja kaitseväekohustuse võtnud kaitseliitlastega.

Kriisiajal on maakaitse ülesanne toetada sisejulgeolekut, riigivõimu ja kohalikke omavalitsusi; koguda teavet vastase tegevuse kohta; rajada ühendusteed ja hoida need kontrolli all ning toetada kaitseväe formeerimist. Sõja korral jätkab maakaitse sisejulgeoleku toetamist oma tagalaalal. Nendel aladel, kuhu vastane on juba jõudnud, peab maakaitse teiste üksustega koordineeritud iseseisvat vastast kulutavat lokaalset lahingut ning jääb vastase tagalasse toetama vastupanuvõitluse korraldamist.

Kui kaitseväe ja kaitseliidu manööverüksuste vastutusala määratakse kriisi ning sõja korral lahinguplaani järgi, siis maakaitseüksuste vastutusala on püsivalt sama, jäädes kindlate kaitseliidu malevate territooriumitele. Selliselt on loodud eeldused, et maakaitseüksuses teenivad inimesed elavad ja harjutavad ühes piirkonnas, mistõttu tunnevad üksikasjalikult sealset keskkonda.

2022. aastal suurendas kaitsevägi maakaitsestruktuuri kahekordseks – 20 000 liikmeni. Kui seni kuulusid maakaitsesse kaitseliitlased, kes olid võtnud kaitseväekohustuse, või reservväelased, kes olid astunud kaitseliidu liikmeks, siis maakaitse struktuuri suurendamisel 10 000 liikme võrra tugevdati struktuuri reservväelastega, kes ei kuulu enam kiirreageerimisreservi koosseisu. Struktuuri suurendamisega loodi üle 300 rühma, mille teenistuspiirkonnad on määratud üle kogu Eesti. See tähendab tinglikult igasse maakonda üle 20 uue rühma lisandumist, mis suurendab tuntavalt Eesti territoriaalkaitsevõimet.

Rahuajal korraldavad maakaitseüksuste väljaõpet nii kaitseliit kui kaitsevägi. Maakaitseüksuste liikmeid kutsutakse õppekogunemistele nii malevapealike kutsetega (kaitseliitlaste puhul) kui ka kaitseväe õppekogunemise kutsetega (kõigi maakaitse liikmete puhul).

Maakaitseüksused kuuluvad sõjaajal kaitseliidu maakaitseringkondade koosseisu. Sõjaajal juhib teiste üksuste kõrval maakaitset kaitseväe juhataja.

Hea reservväelane!

Kaitsevägi ja kaitseliit alustavad maakaitse territoriaalsete üksuste täiendavat komplekteerimist reservväelastega.

Loe täpsemalt siit

Kaitsevägi ja kaitseliit alustavad maakaitse territoriaalsete üksuste täiendavat komplekteerimist reservväelastega. Maakaitse üksustesse määratakse reservväelased, kellel puudub kehtiv sõjaaja ametikoht, kes on läbinud ajateenistuse Eesti kaitseväes ning kes vastavad seaduses kehtestatud tervisenõuetele. Iga reservväelane saab oma sõjaaja ametikohale määramist kontrollida kodulehel www.kaitsevaeteenistus.ee. Maakaitses teenimise tingimusi täites avaneb kaitseväeteenistuse lehele sisenedes küsimustik, millele vastates saate ise valida, millises maakonnas soovite maakaitsesse panustada.

Kui teile ei ole määratud sõjaaja ametikohta ja kaitseväeteenistuse lehele sisenedes vastavat küsimustikku ei avane, kuid te soovite panustada maakaitsesse enda kodumaakonnas, siis andke sellest kindlasti teada hiljemalt 30. novembriks kirjutades e-posti aadressile [email protected], kus palume teil esitada enda ees- ja perekonnanimi, isikukood ning maakond, mille maakaitseüksusesse soovite kuuluda või täites selleks ettenähtud vorm.

Maakaitseüksustesse määramised tehakse detsembrikuu jooksul ning sellest teavitatakse läbi www.kaitsevaeteenistus.ee keskkonna. Need reservväelased, kes ei anna teada oma teenistuspiirkonna eelistusest, määratakse üksustesse vajaduspõhiselt.

Kaitsevägi ja kaitseliit alustavad maakaitse territoriaalsete üksuste täiendavat komplekteerimist reservväelastega.

Iga reservväelane saab oma sõjaaja ametikohale määramist kontrollida kodulehel www.kaitsevaeteenistus.ee. Maakaitses teenimise tingimusi täites avaneb kaitseväeteenistuse lehele sisenedes küsimustik, millele vastates saate ise valida, millises maakonnas soovite maakaitsesse panustada.

Kui teile ei ole määratud sõjaaja ametikohta ja kaitseväeteenistuse lehele sisenedes vastavat küsimustikku ei avane, kuid te soovite panustada maakaitsesse enda kodumaakonnas, siis andke sellest kindlasti teada hiljemalt 30. novembriks

  • kirjutades e-posti aadressile [email protected], kus palume teil esitada enda ees- ja perekonnanimi, isikukood ning maakond, mille maakaitseüksusesse soovite kuuluda
  • või täites allolev vorm. 

"*" märgib nõutud välju

Kirjuta siia vabas vormis maakond, kus soovid maakaitsesse panustada
Annan nõusoleku minu poolt kirja pandud isikuandmete töötlemiseks *
Esitatud andmete, sh isikuandmed, töötlemine on vajalik andmete töötlemiseks ning vajadusel kontakti võtmiseks sooviavalduse esitajaga.
Olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega* *
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes on võimalik lugeda järgmiselt lehelt: Isikuandmete töötlemine kaitseväes

Korduma kippuvad küsimused

Mis on maakaitse?

Maakaitse on kaitseväe sõjaaja koosseisu kuuluv territoriaalne struktuur, mis katab kogu Eesti ühtse tiheda turvavaibana. Maakaitse struktuur on mehitatud sõjaaja ametikohtadele määratud reservväelaste ja kaitseväekohustuse võtnud kaitseliitlastega.

Mis on maakaitserühm?

Maakaitserühm on kergejalaväerühm, mis on osa kaitseväe sõjaaja struktuurist. Maakaitserühmad liidetakse territoriaalkaitse üksustega üle kogu Eesti, et kaitsta Eestit igas piirkonnas. Territoriaalkaitset tagavad kaitseliidu maakaitseringkonnad ja malevad, mistõttu hakkavad maakaitserühmad tegema tugevat koostööd just nendega.

Keda määratakse maakaitserühmadesse?

Maakaitserühmadesse määratakse reservväelased, kelle sõjaaja üksuse koosseis on asendatud värskelt väljaõpetatud reservväelastega. Selleks, et rakendada sõjalise väljaõppega täies elujõus reservväelasi võimalikult efektiivselt Eesti riigi kaitsmisel, roteeritakse nad kiirreageerimisreservist maakaitse koosseisu.

Kuidas on omavahel seotud maakaitserühm, maakaitseringkond (ja malevad) ning kaitseväe reservväelased?

Ajateenistuse läbimisel määratakse reservväelased sõjaaja ametikohtadele. Need reservväelased, kelle sõjaaja üksuse koosseis on asendatud värskelt väljaõpetatud reservväelastega, määratakse uuele sõjaaja ametikohale maakaitserühmas. Maakaitserühmad määratakse toetama maakaitseringkondi, et tugevdada Eesti territoriaalkaitset.

Kas maakaitse läheb ka sõtta?

Maakaitse ülesanne on kaitsta Eestit üle riigipiiri tunginud agressori eest kõikjal Eestis. Eesti-suunalise ohu korral kutsutakse välja kaitseväe sõjaaja koosseis, sealhulgas maakaitseüksused, et vajaduse korral kaitsta Eestit sõjalise rünnaku eest.

Kus maakaitse sõdib?

Maakaitse sõdib kõikjal Eesti territooriumil. Maakaitserühmad määratakse ja võimaluse korral komplekteeritakse piirkondlikkuse põhimõttel. See tähendab, et rühmad liidetakse kindlate maakaitseringkondadega, mis suurendab nende teadlikkust oma vastutusalast. Maakaitserühmade komplekteerimisel eelistatakse, et nende koosseisu kuuluvad inimesed elaksid samas piirkonnas, sest nad tunnevad paremini ümbritsevat keskkonda ja suudavad kiiremini reageerida.

Milliseks kujuneb väljaõpe?

Maakaitserühmade väljaõpe korraldatakse etappidena 2023. aasta teise poolaasta jooksul. Välja õpetatakse nii rühmade juhtkonnad kui reakoosseis. Väljaõpe korraldatakse kaitseväe ja kaitseliidu koostöös ja sellest teavitatakse reservväelasi seaduses ettenähtud korras vähemalt 120 päeva ette.

Kas saan valida ise piirkonna, kuhu üksusesse kuuluda?

Anna novembrikuu jooksul märku, millisesse teenistuspiirkonda sooviksid kuuluda. Võimaluse korral arvestatakse sinu sooviga. Rohkem infot leiad siit.

Kas rühmad tõstetakse üle tervikuna?

Ei. Maakaitserühmades määratakse reservväelased sõjaaja ametikohale eelkõige alalise elukoha aadressi järgi, et nad saaksid tegutseda oma elukoha vahetus läheduses.

Kes juhib maakaitserühmasid?

Rühmasisest tegevust juhivad reservväelastest rühmaülemad. Kuna rühmad määratakse maakaitse struktuuris kaitseliidu maakaitseringkondade juurde neid toetama, siis rühmadele püstitatud ülesandeid jagavad kaitseringkondade ülemad.

Miks mu ajateenistuse eriala ei vasta praegusele ametikohale?

Maakaitserühmade komplekteerimisel eelistatakse reservväelaste rakendamist erialal, mille väljaõppe nad on läbinud. Kui sellel erialal vabu ametikohti ei ole, siis rakendatakse inimest muudel, sageli lihtsamatel ametikohtadel. Oluline on, et võimalikult paljudel reservväelastel oleks ametikoht, kuna see tagab neile varustuse ja koha struktuuris.

Kuidas ma saan liituda maakaitsega?

Kui www.kaitseväeteenistus.ee lehele sisenedes ei avane vastavat küsimustikku, kuid soovid siiski panustada maakaitsesse, siis 

  • kirjuta e-posti aadressile [email protected], kus esita enda ees- ja perekonnanimi, isikukood ning maakond, mille maakaitseüksusesse soovid kuuluda
  • täida selleks ettenähtud vorm

Mida teha, kui kaitseväeteenistuse lehel ei avane maakonna valimiseks küsitlus?

Kui soovid panustada maakaitsesse enda kodumaakonnas, siis kirjuta e-posti aadressile [email protected], kus palume esitada enda ees- ja perekonnanimi, isikukood ning maakond, mille maakaitseüksusesse soovid kuuluda või täida selleks ettenähtud vorm.

Kui mu tervis ei võimalda antud rühmas teenida, siis mida peaksin tegema?

Terviseprobleemidest, mis takistavad sõjaaja ülesannete täitmist, teavita kaitseressursside ametit, kust saab edasist infot.

Kust saan lisainfot?

www.mil.ee/maakaitse või isiklike küsimuste korral [email protected]

Viimati uuendatud: 23. november 2022, 11:22

Keri üles