Jäta menüü vahele

STANAG 6001 eksam

STANAG 6001 inglise keele eksam on sooritustest, mis ei põhine ühegi konkreetse kursuse ainekaval, vaid standardimisdokumendi STANAG 6001 tasemekirjeldustel.

Paari sõnaga võib tasemeid kirjeldada järgmiselt:

 • 0 – keeleoskus puudub
 • 1 – kasutate üksikuid sõnu ja lühikesi pähe õpitud fraase;
 • 2 – saate hakkama tavaolukordades, sealhulgas töökeskkonnas;
 • 3 – keelekasutus on loomulik ja ladus, rääkides ja kirjutades mõtlete inglise keeles; saate hakkama peaaegu igas olukorras;
 • 4 – täpne ja nüansirohke keelekasutus igas olukorras, kohane diplomaatiliseks asjaajamiseks;
 • 5 – teie keeleoskus on samal tasemel haritud ning väga hea eneseväljendusoskusega emakeelekõnelejaga.

STANAG 6001 tasemete lühikirjeldused osaoskuste kaupa leiate siit.

Eestis testitakse inglise keele oskust kahetasemelise eksamiga tasemetel 2 ja 3. Väljastatakse ka plusstasemeid (1+ ja 2+). Eksami kohta leiate rohkem infot altpoolt plokist “Eksami kirjeldus”.

Eksami eesmärk on mõõta teie keeleoskust antud hetkel. Eksamil osalemise eelduseks ei ole vahetult enne seda läbitud keelekursus.

Eksami tulemus esitatakse nelja numbriga, iga testiosa eraldi, järjekorras kuulamine, rääkimine, lugemine, kirjutamine (Standardized Language Profile, SLP). „+“ taseme järel tähendab, et osaleja on omandanud olulise osa järgmise taseme keeleoskusnõuetest, kuid tema keeleoskus ei vasta täielikult järgmisele tasemele. „ – “ tähendab, et testil osaleja ei täitnud tasemele 1+ esitatavaid keeleoskusnõudeid.

Bureau for International Language Co-Ordination (BILC) on NATO nõuandev organ keeleõppe ja keeleoskuse testimise küsimustes, mille eesmärk on tõhustada koostööd NATO riikide ja partnerite vahel läbi keeleõppe ja -testimise standardiseerimise arendamise.

1. eksamisessioon 30.01.-10.02.2023

Toimumise koht: Tallinn
Toimumise aeg: 30.01.–10.02.2023
Registreerumise lõpp: 23.01.2023
Eksami ajakava saadetud osalejatele: 24.01.2023
Kirjalikud testid: 30.01.2023
Suuline test: 31.01. – 10.02.2023
Tulemused: 10.03.2023

2. eksamisessioon 17.04.-28.04.2023

Toimumise koht: Tallinn
Toimumise aeg: 17.04.–28.04.2023
Registreerumise lõpp: 10.04.2023
Eksami ajakava saadetud osalejatele: 11.04.2023
Kirjalikud testid: 17.04.2023
Suuline test: 18.04.-28.04.2023
Tulemused: 26.05.2023

3. eksamisessioon 06.11.-17.11.2023

Toimumise koht: Tallinn
Toimumise aeg 06.11.–17.11.2023
Registreerumise lõpp: 30.10.2023
Eksami ajakava saadetud osalejatele: 31.10.2023
Kirjalikud testid: 06.11.2023
Suuline test: 07.11. – 17.11.2023
Tulemused: 15.12.2023

Eksamile võib registreeruda isik:

 1. kelle ALCPT/ECL* testi tulemus on vähemalt 70 punkti ning testi sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 6 kuud,
 2. kellel on kehtiv standard ATrainP-5 või STANAG 6001 eksami tulemus ning eksami sooritamisest on möödunud rohkem kui 12 kuud,
 3. kelle STANAG 6001 või standard ATrainP-5 eksami tulemus on aegunud, kuid oli viimasel sooritusel vähemalt 2222,
 4. kellel on testi sooritamiseks põhjendatud vajadus.

Eksamile saab registreeruda isiklikult või üksuse personalitöötaja kaudu e-posti aadressil [email protected].

Registreerumisel esitatakse järgmised andmed:

 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • auaste (olemasolul)
 • üksus või asutus
 • eksami sooritamise põhjus
 • e-posti aadress (soovitavalt mil.ee lõpuga), millel soovitakse saada eksamiinfot.

Peale registreerumist võetakse teiega ühendust. Registreerumine lõpeb  üks nädal enne eksamisessiooni algust.

Viis tööpäeva enne eksamisessiooni algust saadab keeletestijate grupp eksami nimekirja kantud isikutele e-posti teel eksami ajakava.


* ALCPT = American Language Course Placement Test; ECL = English Comprehension Level Test

Kahetasemeline inglise keele eksam STANAG 6001 tasemetele 2 ja 3 koosneb neljast testist: kirjutamisoskuse, kuulamisoskuse, lugemisoskuse ja rääkimisoskuse testist. Et saada tunnistust, tuleb sooritada kõik neli testi.

 • Kirjalikud testid (kirjutamine, kuulamine, lugemine) toimuvad eksamisessiooni esimesel ja/või teisel päeval algusega k 10.00 ja lõpuga k 15.30 (toimumiskoht ja täpne ajakava saadetakse registreerunutele meili teel).
 • Rääkimistest toimub eraldi päeval ajakava alusel individuaalselt ja kestab kuni 25 minutit.
 • Hilinejaid eksamile ei lubata. Kui te haigestute või ei saa eksamile tulla muul põhjusel, teavitage sellest keeletestijaid esimesel võimalusel, aga hiljemalt eksamipäeva hommikul.
 • Kirjalikele testidele lubatakse pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Eksamiruumis on nimelised istekohad. Eksamitöödel ärge kasutage oma nime, vaid laual olevat ID numbrit.
 • Eksami alguses ja iga kirjaliku osaoskuse testi alguses tutvustab eksami läbiviija eesti keeles eksami korda. Kõik kirjalikud tööjuhised  on inglise keeles.
 • Mobiiltelefonid tuleb eksami ajaks välja lülitada ja laualt ära panna.
 • Eksami sooritamisel on kõrvalise abi kasutamine keelatud.
 • Kirjutamiseks võite kasutada nii pliiatsit kui pastapliiatsit.
 • Kui te jõuate kirjutamis- või lugemistesti etteantud ajast varem valmis, siis võite ruumist lahkuda.
 • Eksami ajal, pärast iga osaoskuse testi lõpetamist, püüdke sellele mitte enam mõelda. Isegi kui tundub, et läks loodetust kehvemini, pole mõtet muretseda, sest iga osa hinnatakse eraldi. Andke endast parim ja asuge järgmise osa juurde positiivse hoiakuga.

Eksamitulemused

 • Keeletestijate suund hindab eksamitööd ja vormistab eksamitulemused nelja nädala jooksul eksamisessiooni viimasest päevast arvates.
 • Tulemustest teavitatakse teid e-posti teel ja need sisestatakse personaliarvestusprogrammi.
 • Soovi korral väljastame tunnistuse paberkandjal.

Teil õigus 30 päeva jooksul pärast eksamitulemuse teatavaks tegemist esitada keeletestijate suunale kirjalik vaie.

Kirjutamistest – 90 min

 • Kirjutamistestis on kolm eri pikkusega ja eri žanris ülesannet:
  • koha/inimese/sündmuse kirjeldus (100 sõna)
  • tööalane kiri (200 sõna)
  • essee (350 sõna)
 • Testi sooritamiseks peate täitma kaks ülesannet. Teise taseme saavutamiseks peate kirjutama kirjelduse ja kirja. Kolmanda taseme saavutamiseks peate kirjutama kirja ja essee. 2+ taset on võimalik väljastada, kui kirjutate kirja ja essee. Tase 1+ väljastatakse, kui sooritus ei vasta täielikult 2. taseme nõuetele.
 • Kolmandas ülesandes saate valida kahe tsitaadi vahel.
 • Kirjutamistest sooritatakse sülearvutil; sülearvutid on olemas, isiklikke seadmeid kasutada ei ole lubatud.

Kuulamistest – kuni 50 min

 • Kuulamistest koosneb kuni 6 ülesandest ja kokku tuleb vastata kuni 40 küsimusele.
 • Iga ülesanne põhineb ühel pikemal tekstil või mitmel lühitekstil. Tekste kuulatakse sõltuvalt ülesandest üks või kaks korda.
 • Kogu test on salvestatud. Ülesannete tööjuhised on nii testivihikus kui ka helikandjal.
 • Enne iga ülesande kuulamist on teil aega küsimustega tutvuda ja pärast kuulamist vastused üle vaadata.

Lugemistest – 105 min

 • Lugemistest koosneb kuni 7 ülesandest ja kokku tuleb vastata kuni 45 küsimusele.
 • Ülesanded on testivihikus ja nende täitmiseks on 105 minutit.

Rääkimistest – kuni 25 min

 • Rääkimistest toimub individuaalselt intervjuu vormis. Lisaks intervjueerijale on ruumis ka hindaja, kes ei osale vestluses.
 • Test koosneb neljast osast:
  • sissejuhatus, kus te räägite endast ja oma tööst (4 min)
  • pildi kirjeldamine (6 min)
  • arutelu erinevatel teemadel (15 min)
 • Rääkimistest salvestatakse.

STANAG 6001 eksamiks otseselt õppida ei saa, küll aga saab oma keeleoskust ja seeläbi ka eksamitulemust parandada ning allpool leiategi selle kohta mõned üldisemad nõuanded ja vasakult menüüst osaoskuste kaupa näpunäited, millele eksami ajal tähelepanu pöörata.

Parim moodus oma keeleoskust parandada on tegeleda inglise keelega nii palju kui võimalik. Käige kursustel, haarake kinni igast võimalusest kasutada inglise keelt teistega suheldes – olgu siis interneti või telefoni teel. Oluline on, et te iga päev loeksite midagi inglise keeles, kuulaksite midagi inglise keeles.

Vaadake filme ilma tõlketa. Vaadake ingliskeelseid telesarju, neis on sageli väga hea igapäevakeel. Hea allikas monoloogiliste tekstide kuulamiseks on TED talks. Kuulake ja lugege uudiseid inglise keeles.

Otseselt grammatikale ja sõnavarale keskenduvaid ülesandeid STANAG 6001 eksamil ei ole, aga samas on mõlemad olulised nii tekstidest arusaamisel kui ka rääkimisel-kirjutamisel. Parim viis sõnavara suurendamiseks on lugemine. Kolmandale tasemele kohaseid lugemistekste võib leida näiteks ajalehe Economist kodulehelt.

Ääremärkus rääkimise ja kirjutamise 3. taseme kohta

Ka siis, kui te olete elanud ja töötanud ingliskeelses keskkonnas, on kolmanda tasemeni jõuda väga raske. Kolmandat taset iseloomustab ladus, loomulik ja pingutusteta väljendusviis peaaegu igas olukorras. Sel tasemel võib veel esineda üksikuid vigu, aga rääkides ja kirjutades mõtlete inglise keeles.

Ääremärkus stiilitasandite kohta

Eksam eeldab ametlikule suhtlusele omast viisakat ja korrektset keelekasutust. Släng ja ebatsensuursed väljendid ei ole kohased.

Nõuanded kuulamiseks

 • Enne iga ülesande täitmist antakse aega küsimustega tutvumiseks ja pärast ülesande täitmist oma vastuste ülevaatamiseks. Kasutage seda aega! Kui teate, millele kuulamise ajal tähelepanu pöörata, siis on suurem tõenäosus leida õige vastus.
 • Tutvuge alati näidetega. Näited annavad teile aimu sellest, mida me ootame ja annavad märku, millal on aeg esimese küsimuse vastust otsima hakata. Samuti viitavad näited sellele, kas vastustes soovime näha detaile või üldistusi.
 • Testi ajal peate te nii lugema, kuulama kui kirjutama, nii et säilitage rahu ja olge tähelepanelik.
 • Küsimused ei kontrolli otseselt teadmisi grammatikareeglite või sõnavara osas, vaid pigem seda, kas saate kuulatava teksti üldmõttest aru või suudate sellest detailset informatsiooni välja noppida.
 • Ärge muretsege, kui tekstis on sõnu, mida te kunagi varem kuulnud ei ole. Igast sõnast ei peagi aru saama, aga nii mõnigi kord aitab kontekst arvata, mis ühe või teise sõna tähendus võiks olla.
 • Ärge jääge ühe küsimuse üle pikalt juurdlema, muidu võib teil järgmine küsimus vastamata jääda.
 • Kui olete ühele küsimusele vastanud, liikuge edasi. Uurimused on näidanud, et kui hakkate kahtlema ja küsimuse juurde tagasi pöördute, parandate selle pigem valeks. Kui te ei ole kindel, usaldage sisetunnet. Pange kirja parim võimalik variant ja asuge järgmise küsimuse juurde.
 • Kui ülesandes tuleb lauseid lõpetada, lugege peale vastamist uuesti terve lause läbi, veendumaks, et algus ja lõpp omavahel kokku sobivad. Kui ülesandes tuleb küsimustele vastata, lugege küsimust tähelepanelikult, veendumaks, et teie vastus on loogiline.
 • Peale ülesande lõppemist lugege oma vastused uuesti hoolikalt läbi pöörates tähelepanu ka grammatikale ja õigekirjale.

Nõuanded rääkimiseks

Rääkimistest kestab 20-25 minutit. Rääkimistest toimub individuaalselt ning selle juures viibivad testi läbiviija ja hindaja. Hindaja ei osale vestluses. Lõplik hinnang on nende kahe ühine otsus. Test salvestatakse. Kui hindamisel tekib küsimusi või erimeelsusi, kuulavad testijad salvestist uuesti või kaasavad hindamisse väliseksperdi. Testigrupp salvestisi ei väljasta.

Test koosneb kolmest osast ning toimub dialoogi ja monoloogi vormis.

1. Sissejuhatav vestlus umbes 4 minutit

Teil palutakse rääkida endast ja oma tööst. Eksamil osaleja peaks teadma oma üksuse ja ametikoha ingliskeelset nimetust.

2. Pildi kirjeldamine umbes 6 minutit

Teil tuleb kirjeldada ja võrrelda kahte pilti. Antud ülesanne ei eelda loovat mõtlemist ning siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Kirjeldage, mida piltidel näete ning mis on piltide sarnasused ja/või erinevused. Teil on 1 minut ettevalmistusaega. Kirjeldamise ajal (2 minutit) testi läbiviija ei sekku. Seejärel esitab testi läbiviija lisaküsimusi.

3. Arutelu erinevatel teemadel umbes 15 minutit

Teemavaldkondade alla kuuluvad näiteks töö, reisimine, vaba aeg, päevasündmused, haridus, majandus, kultuur, teadus, tehnoloogia, sõjandus ja keskkond.

STANAG 6001 2. taseme rääkimisoskust iseloomustab:

 • konkreetsus ning lihtsate seostatud lausete kasutamine,
 • oskus vestelda igapäevastel ja tuttavatel teemadel,
 • oskus kirjeldada inimesi ja kohti,
 • oskus kirjeldada kogemusi, aset leidnud sündmusi ja kavatsusi.

STANAG 6001 3. taseme rääkimisoskust iseloomustab oskus:

 • vestelda spontaanselt ja ladusalt, väljendeid eriti otsimata,
 • selgitada ja põhjendada oma seisukohti keerulistel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt ja vastuargumendid,
 • abstraktselt juurelda erinevate teemade üle,
 • siduda allteemasid ja arendada mõtet,
 • valida kontekstile vastav stiil.

Üldisi nõuandeid testil osalejatele

 • Eestlastel on üldiselt kombeks vastata lühidalt, kuid testil peate rääkima võimalikult palju, et testi läbiviijad saaksid Teie keeleoskusest parema ülevaate. Vestlusteemad on piisavalt üldised ning võimaldavad Teil kaasa rääkida ka siis, kui mõni küsimus Teid otseselt ei puuduta või kui Te ei ole sellele varem mõelnud.
 • Kui Te ei saanud küsimusest aru, siis paluge seda korrata.
 • Kui Teile antakse ettevalmistusaega, kasutage seda, et oma mõtteid korrastada. 
 • Pöörake tähelepanu kõne sujuvusele, seostatusele, täpsusele, sõnavarale ja grammatikale. Kui märkate, et tegite vea, parandage see ise ära. Ka 3. tasemel võib esineda erinevaid vigu, kuid need vead ei ole korduvad.
 • Rääkimistestil hinnatakse Teie kõnelemisoskust, mitte isikuomadusi ega intelligentsust.
 • Päheõpitud vastus ei ole aktsepteeritav.

Nõuanded lugemiseks

 • Enne teksti juurde asumist lugege küsimused läbi, et teada, millele tekstis tähelepanu pöörata.
 • Tutvuge alati näidetega. Näited annavad teile aimu sellest, mida me ootame ja annavad märku, millal on aeg esimese küsimuse vastust otsima hakata. Samuti viitavad näited sellele, kas vastustes soovime näha detaile või üldistusi.
 • Kui olete ühele küsimusele vastanud, liikuge edasi. Uurimused on näidanud, et kui hakkate kahtlema ja küsimuse juurde tagasi pöördute, parandate selle pigem valeks. Kui te ei ole kindel, usaldage sisetunnet.
 • Kui te mõnele küsimusele kohe vastust ei leia, jätke see sinnapaika ja pöörduge hiljem, kui aega üle jääb, selle juurde tagasi.
 • Küsimused ei kontrolli otseselt teadmisi grammatikareeglite või sõnavara osas, vaid pigem seda, kas saate teksti üldmõttest aru või suudate sellest detailset informatsiooni välja noppida.
 • Ärge muretsege, kui tekstis on sõnu, mida te kunagi varem kuulnud ei ole. Igast sõnast ei peagi aru saama, aga nii mõnigi kord aitab kontekst arvata, mis ühe või teise sõna tähendus võiks olla.
 • Kui ülesandes tuleb lauseid lõpetada, lugege peale vastamist uuesti terve lause läbi, veendumaks, et algus ja lõpp omavahel kokku sobivad. Kui ülesandes tuleb küsimustele vastata, lugege küsimust tähelepanelikult, veendumaks, et teie vastus on loogiline.
 • Peale ülesande lõppemist lugege oma vastused uuesti hoolikalt läbi pöörates tähelepanu ka grammatikale ja õigekirjale.

Nõuanded kirjutamiseks

Kirjutamistestis on kolm eri pikkusega ülesannet: kirjeldus, tööalane kiri ja essee ning kokku kestab test 90 minutit. Testi sooritamiseks peate täitma kaks ülesannet. Teise taseme saavutamiseks peate kirjutama kirjelduse ja kirja. Kolmanda taseme saavutamiseks peate kirjutama kirja ja essee. 2+ taset on võimalik väljastada, kui kirjutate kirja ja essee. Tase 1+ väljastatakse, kui sooritus ei vasta täielikult 2. taseme nõuetele.

 • Planeerige aega nii, et jõuate mõlemad ülesanded valmis ja toimetatud.
 • Pidage kinni ettenähtud sõnade arvust (kirjeldus 100, kiri 200, essee 350 sõna). Kui kirjutate liiga vähe, pole teie kirjutamisoskust võimalik hinnata. Kui kirjutate liiga palju, raiskate asjatult aega ega jõua oma teksti toimetada.
 • Kirjutistes hindame tööjuhiste täpset järgimist, teksti ülesehitust ja selle keelelist rikkust ning korrektsust.

Kirjeldus

 • Kirjeldage eset/isikut/kohta/olukorda võimalikult täpselt ja üksikasjalikult.
 • Liikuge üldiselt konkreetsele ja ajaliselt loogilises järjestuses.
 • Pöörake tähelepanu aegade kasutamisele. Lugejale peab olema arusaadav, kas te räägite minevikust, olevikust või tulevikust.

Tööalane kiri

 • Kuna tegemist on tööalase kirjaga, peab stiil olema vastav. Ärge kasutage slängi ja kõnekeelseid väljendeid.
 • Mõelge, kellele kiri on adresseeritud ja koostage kiri sellest lähtuvalt.
 • Kiri peab olema loogiliselt üles ehitatud ja vastavalt sellele lõikudeks jaotatud.
 • Kasutage siduskeelendeid, et tekst moodustaks ühtse terviku.
 • Kirja alla ärge kirjutage oma nime, vaid ülesandes antud pseudonüüm, et tagada hindamise objektiivsus.

Essee

 • Esimese asjana lugege tsitaadid mitu korda läbi ning valige neist üks.
 • Leidke essee põhiidee ehk teie sõnum lugejale. Põhiideeks tuleb võtta mingi mõte, mida oskate argumenteerida ja põhjendada ning millel peatudes tunnete, et teil on selle kohta midagi öelda. Leidke ka erinevaid näiteid, mida tuua mõtete illustreerimiseks.
 • Essee kirjutamist on hea alustada kava tegemisega, see aitab mõtteid korrastada ning muudab kirjutamise ladusamaks.
 • Kirjutamisel pidage silmas essee ülesehitust. Essee koosneb sissejuhatusest, teemaarendusest ning kokkuvõttest. Sissejuhatus peab äratama huvi, see ei tohi olla pikem kui üks lõik ja see peaks tutvustama põhiideed. Järgnevas teemaarenduses peaks iga lõigu esimene lause kandma lõigu mõtet, millele järgnevad põhjendused, enda arvamus, analüüs ja näited. Kokkuvõttes ei tohiks esitada uusi mõtteid, vaid anda edasi teemaarenduses kasutatud mõtteid teiste sõnadega.
 • Kirjutamise ajal jälgige, et essee püsib teemas ning ei ole laialivalguv. Lõigud peavad moodustama sisulise terviku ning olema loogilises järjestuses. Kasutage siduskeelendeid, et tekst moodustaks ühtse terviku.
 • Jätke aega essee viimistlemiseks. Viimistlemise roll on muuta tekst ladusalt loetavaks: parandada õigekirja- ja stiilivead.

1. Kas Eesti inglise keele eksamid on raskemad kui teiste riikide omad?

Kõik meie koostatud eksamid valmivad koostöös Läti testigrupiga ning teste eelkatsetame oma NATO koostööpartnerite abil erinevates riikides. Lisaks koolitab Eesti keeletestija-ekspert NATO riikide ja partnerriikide testijaid, mis aitab kaasa testimise standardiseerimisele. Tänu aastatepikkusele aktiivsele rahvusvahelisele koostööle vastavad Eesti eksamid NATOs kehtestatud nõuetele ja ei erine teiste riikide eksamitest.

2. Kui palju vigu tohib kirjutamistestis teha?

Keeletestijad ei paranda Teie töid punase pastakaga ja ei loe kokku Teie vigu. Vaatame, kas ülesanne on täidetud, kas tekst on loogiliselt üles ehitatud ja mõistatav, kui lai on Teie sõnavara ja kas oskate inglise keeles lauseid moodustada. Vead on lubatud ka 3. tasemel.

3. Miks tuleb rääkimistestil vastata küsimustele ja arutleda teemadel, mis ei puuduta minu töövaldkonda?

Alates 2018. aastast puudutavad vähemalt pooled rääkimistesti küsimused 3. tasemel otsesel või kaudsel moel militaarvaldkonda, näiteks sõjalist juhtimist, eetikat, julgeolekut ja ajateenistust. 2. tasemel palutakse Teil muuhulgas rääkida oma senisest karjäärist ja igapäevastest tööülesannetest, mõnest meeldejäävast õppusest või kasulikust koolitusest.
Tasub meeles pidada, et mida enam on suhtlemist liitlastega või osalust rahvusvahelistel üritustel, seda enam tuleb suhelda ka muudel teemadel. Seda eriti mitteformaalsetel üritustel nagu ice breaker, kus tuleb tutvustada ennast, oma tööd ja riiki.

4. Mis juhtub, kui rääkimistestil küsitakse minu arvamust teemal, millest ma eriti ei tea?

Testil ei kontrollita Teie teadmisi näiteks astrofüüsikas, vaid hinnatakse keele kasutamist. Teile esitatakse piisavalt palju küsimusi erinevatel teemadel, mis annavad võimaluse oma keeleoskust näidata.

5. Mis juhtub, kui mul ei tule rääkimistestil mõni sõna meelde või mõttejärg katkeb?

Seda tuleb ette isegi emakeelekõnelejatel! Alustage uuesti ja sõnastage oma mõte rahulikult ümber. Kui seda juhtub üksikutel kordadel, ei mõjuta see olulisel määral Teie tulemust.

6. Kas kuulamis-ja lugemistestil 3. taseme saamiseks pean vastama õigesti enamusele küsimustest?

Ei pea. Piisab, kui vastate õigesti umbes 2/3 küsimustest.

7. Miks tunduvad mõned kuulamis-ja lugemistesti küsimused liiga rasked?

Kuna test mõõdab nii 2. kui 3. taseme oskusi, tähendab see, et kui Teie keeleoskus on pigem madalamal tasemel, siis ongi kõrgemale tasemele suunatud küsimused Teile rasked. Te ei peagi suutma vastata kõikidele küsimustele, et saavutada 2. tase.

8. Kas ma saan osaleda eksamil, kui mul on eksamiperioodi ajal töölähetus või väga palju muid ülesandeid?

Eksamil osalemiseks peate olema vaba ainult eksami kirjalike osade päeval. Küll aga saate valida endale sobiva rääkimistesti päeva ja aja. Andke meile sellest teada ja leiame kindlasti sobiva lahenduse! Vajadusel saate rääkimistesti aega ka muuta.

9. Mida teha, kui mul on küsimusi eksami kohta?

Soovitame kõigepealt vaadata inglise keele testide kodulehte. Kui Te ei leia oma küsimustele vastuseid, helistage või kirjutage meile, vastame alati meelsasti!

Viimati uuendatud: 23. november 2022, 15:59

Keri üles