Jäta menüü vahele

Kuidas töötleme Teie isikuandmeid, kui kandideerite kaitseväkke tööle või teenistusse

Meile tööle või teenistusse asumiseks toimub kandideerimine läbi kaitseväe värbamiskeskuse.

Vaba ametikoha täidame üldjuhul avaliku konkursi korras ning põhjendatud juhtudel sisekonkursiga.

Väljakuulutatud konkursist loobumisest või konkursi avalikustatud tingimuste muutmisest teavitame kandidaate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui kandideerite kaitseväkke tööle, teenistusse või praktikale, lähtume Teie poolt avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest. Eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.

Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi, oskusi, hoiakuid ja väärtusi. Kõikide konkursside puhul kasutame kandidaadi ametikohale sobivuse hindamiseks ja eelvaliku tegemiseks vähemalt elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüsi ning seejärel tööintervjuud ja taustakontrolli. 

Ametikohale asumise ettepaneku teeme kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

Kui teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastavaid kandidaate on rohkem kui üks, võib nendest koostada paremusjärjestuse. Paremusjärjestusse lisatud kandidaatidelt kogutud isikuandmeid säilitame valiku lõppotsuse tegemise järgselt ainult isikult saadud kirjalikku taasesitamist võimaldava nõusoleku alusel personaliüksuses ja värbamiskeskuses 150 kalendripäeva, misjärel need hävitatakse.

Konkursil kogutud dokumentide säilitamise eesmärgiks on võimalus paremuselt järgmisele kandidaadile teha ametikohale nimetamise ettepanek avaliku teenistuse seaduse § 18 punktis 10 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul uut konkurssi välja ei kuulutata.

Valituks mitteosutunud kandidaatidele teatame konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil 14 kalendripäeva jooksul alates lõppotsuse tegemisest.

Teil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi Teie kohta kogutud andmete, värbamise ja valiku protsessi ning Teid puudutavate otsuste kohta, meile nende kohta selgitusi anda ning vastuväiteid esitada.

Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud kaitsma värbamise ja valiku käigus kandidaatide kohta kogutud teavet. Konkursil osalevate kandidaatide andmeid ei avalikustata värbamis- ja valikuprotsessis mitteosalevatele isikutele – me ei avalda teistele kandidaatidele Teie andmeid, samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Taustakontroll

Kaitseväkke teenistusse või tööle kandideeriva isiku ning tegevväelase, ametniku või töötaja kaitseväkke sobivuse hindamisel ja kaitseväele teenuse osutamisega seotud isikute kaitseväe julgeolekualale lubamise otsustamisel teostatakse taustakontrolli kaitseväe korralduse seaduse paragrahvide 41³-41¹⁰ alusel.

Andmete kogumiseks või päringu tegemiseks on vajalik isiku eelnev kirjalik nõusolek, millega isik lubab kaitseväel koguda enda kohta andmeid ja teha päringuid nõusoleku andmisest viie aasta jooksul. Kaitseväel ei ole õigust koguda andmeid ega teha päringuid pärast isiku teenistusest vabastamist või tema töölepingu või kaitseväe julgeolekualal viibimise loa lõppemist.

Viimati uuendatud: 17. august 2022, 10:55

Keri üles