Jäta menüü vahele

Nursipalu harjutusväljal toimub näidislaskmine

Võrumaal Nursipalu harjutusväljal toimub homme Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja Rõuge valla koostöös korraldatav näidislaskmine, et anda kohalikele elanikele ettekujutus kasutatavate relvade tekitatavast mürast.

Kella kahest kuni kella kaheksani kestvate näidislaskmiste ajal lastakse Kaitseväe kasutuses olevatest käsitulirelvadest, miinipildujatest, tankitõrjerelvadest ning õhitakse lõhkepakette ja lõhkeainelaenguid.

Laskmiste ajal registreerib Akukon Oy Eesti kõik mürasündmused neljas asukohas harjutusvälja piiride lähedal – Tsirgupalu, Lükka, Sõmerpalu ja Mustassaare külades. Kogutud info põhjal koostatakse aruanne.

Harjutuse korraldajad paluvad harjutusvälja ümbritseva piirkonna elanikel olla võimalusel laskeharjutuste toimumise ajal kodus, täita küsitlusleht ning anda mürale omapoolne hinnang.

Laskmiste ajal ja järel toimub elanikkonna küsitlus, mille tarvis palutakse kahel tuhandel piirkonna leibkonnal vastata küsitluslehele. Müra kohta oodatakse tagasisidet ka internetis aadressil: http://www.eformular.com/kmin/nursipalu.html

Müra-uuringute eesmärk on mõõta ja modelleerida Nursipalu harjutusväljal kasutatavate ja kavandatavate relvade müra taset, selleks et leida optimaalseimad lahendused müra leviku piiramiseks.

Kaitseministeeriumi infrastruktuuriosakonna nõuniku Andres Ideoni sõnul otsib Kaitseministeerium koostöös omavalitsuste ja Keskkonnaametiga aktiivselt lahendusi, kuidas müra mõju vähendada. „Kõne alla võib tulla laskeväljade nihutamine, müratõkked väljaõppeehitiste juurde, ajalised piirangud harjutuste läbiviimisel ja
senisest suurem elanikkonna informeerimine ning just selleks tulebki harjutusväljadel läbi viia müramõõtmisi,“ ütles Ideon.

Nursipalus on mürauuringuid tehtud ka 2007. ja 2011 aastal. Lisaks on püstitatud statsionaarne müramõõteseade Tsirgupalu külla, mille abil saab peagi Nursipalu harjutusvälja müra interneti kaudu ööpäevaringselt jälgida.

Praegu kasutatakse Nursipalu harjutusväljal aktiivselt lasketiire, linnavõitluslinnakut, teeninduskeskuse ala ja muid väiksemaid alasid. Harjutusväljale soovitakse rajada uusi laskevälju, käsigranaadi viskeala, lõhkamispaik, kaudtulerelvade sihtmärgiala ja välimajutusala. Kui seni on Nursipalus kasutatud peamiselt käsitulirelvi, siis tulevikus soovitakse seal harjutada ka miinipildujate ja tankitõrjekahurite kasutamist, et Lõuna-Eesti Kaitseväe ja
Kaitseliidu üksustel oleks võimalik väljaõpet läbi viia oma rahuaegsete paiknemiskohtade läheduses.

Lisainfo Nursipalu harjutusvälja kohta: http://www.kmin.ee/et/nursipalu-harjutusvali.

Keri üles