Jäta menüü vahele

Lisaõppekogunemised

Mobilisatsioonivalmiduse kontrolliks võib korraldada reservis olevatele isikutele lisaõppekogunemisi. Reservväelase osalemine lisaõppekogunemisel loetakse reserv-teenistuseks ning talle laienevad kaitseväeteenistuse seadusest ja riigikaitseseadusest seadusest tulenevad õigused ja kohustused.

Lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arvu ja lisaõppekogunemise kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Lisaõppekogunemisel osalemine on reservis olevale isikule kohustuslik. Lisaõppekogunemisele kutsumisest teatatakse reservis olevale isikule ühel järgmisel viisil:

  1. teade antakse kätte allkirja vastu, toimetatakse kätte posti teel või elektrooniliselt;
  2. teade avalikustatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes;
  3. teade avaldatakse tele- ja raadioprogrammides kella 7–22 vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahele peab jääma vähemalt üks tund;
  4. teade avalikustatakse internetipõhiselt.

Teate avaldamisel ajalehes, tele- ja raadioprogrammides ning internetis võidakse selles märkida ainult üksuse nimetus, mille koosseisu kuuluvatele sõjaväelise auastmega ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisele kutsumise teate edastamisega eelpool nimetatud viisil loetakse teade reservis olevale isikule kättetoimetatuks. Reservis olev isik on kohustatud lisaõppekogunemisele ilmuma teates edastatud ajal ja kohas. Lisaõppekogunemise kestus on kuni 60 päeva ja lisaõppekogunemise aega ei arvata kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõikes 1 ja § 73 lõikes 1 sätestatud õppekogunemise kestuse hulka.

Töötan riigikaitselise töökohustusega ametikohal ning mulle saadeti kutse lisaõppekogunemisele – mida ma tegema pean?

Vastavalt riigikaitseseaduse § 70 lg 1 p 1 on lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest vabastatud reservis olev isik, kes töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal.

Millistel alustel vabastatakse lisaõppekogunemisest? Kui ma õpin ülikoolis ja saan kutse lisaõppekogunemisele, kas ma pean kohale tulema?

Ülikoolis õppimine lisaõppekogunemisest ei vabasta. Riigikaitseseaduses § 70 -s on ära toodud lisaõppekogunemisest vabastamise alused.

Lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest on vabastatud reservis olev isik, kes:

  • töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
  • on vahi all;
  • kannab vangistust;
  • ei ole Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülema määratud arsti otsuse kohaselt oma terviseseisundi tõttu võimeline lisaõppekogunemisel osalema.

Ajavahemikul 1. aprillist kuni 1. juunini toimuvast lisaõppekogunemisest võib vabastada ka füüsilise isiku, kes tegeleb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmisega (välja arvatud kalandustoodete), kui isikul on lisaõppekogunemise toimumise ajal ilmne vajadus osaleda Eestis põllumajandustöödel ja lisaõppekogunemisel osalemine võib isiku põllumajandustootmise jätkamise ohtu asetada.

Kui lisaõppekogunemisele kutsutud reservis olev isik on kinni peetud või viibib aresti all, on ta kohustatud ilmuma Kaitseväkke kohe pärast kinnipidamiselt või aresti alt vabastamist.

Täpsemalt saab lisaõppekogunemiste kohta lugeda riigikaitseseaduse paragrahvidest 68-72.

Kui ma olen lisaõppekogunemisele kutsumise ajal haige, siis mida ma tegema peaksin?

Riigikaitseseaduse § 59 lg 2 järgi lisaõppekogunemise, mobilisatsiooni ja sõjaseisukorra ajal hindab arst isiku vastavust tervisenõuetele tema kogunemiskohta või teenistuskohta saabumisel. Samas, kui Te olete haiglaravil või hoolduslehel, siis sellisel juhul peaksite kutse saatnud üksust teavitama ning hiljem esitama töövõimetuslehe koopia.

Kas lisaõppekogunemise kutse ilmub ka eesti.ee portaali ning kas ma saan sealt kõik vajalikud andmed kätte? Kas kutse tuleb eesti.ee-s olevale postiaadressile?

Jah, portaalist eesti.ee leiate kogu vajaliku info, välja arvatud õppekogunemise kestvuse, mis on avaldatud VV korraldusega, sest õppekogunemise kestused sõltuvad alati konkreetse kogunemise eesmärkidest.

Kui mind on lisaõppekogunemisele kutsutud, siis kuidas ma kohale saan? Kuidas ma pärast koju tagasi saan? Kuhu ma auto parkida võin?

Kogunemiskohta peate te ise kohale ilmuma, aga sealt edasi hoolitseb õppekogunemise ajal transpordi eest juba teie üksus.
Isikliku sõiduauto parkimise korraldab õppekogunemist korraldav üksus kohapeal. Võimalusel soovitame kasutada ühistransporti või ühildada oma sõidud koos oma võitluskaaslastega, sest parkimiskohtade arv võib olla piiratud.

Kui mind on lisaõppekogunemisele kutsutud, kuid ma elan välismaal ja ei saa tulla? 

Kindlasti on oluline kutse väljastanud üksusega ühendust võtta ning teavitada olukorrast ning ka sellisel juhul annab lisaõppekogunemisele kutsunud üksus annab isikule juba edasised täpsemad juhised. 

Kuidas käituda, kui olen töötuna arvel ning mind kutsutakse lisaõppekogunemisele?

Lisaõppekogunemisele kutsutud isikud, kes on arvel Töötukassas, peaksid Töötukassaga ühendust võtma (kas infotelefonil 15501 või enda konsultandiga) ning informeerima, et nad on lisaõppekogunemisele kutsutud ning et nad seal osalevad.Töötukassa poolt antakse isikule edasised juhised.

Töötukassa lõpetab lisaõppekogunemise perioodiks nende arvel oleku. Peale lisaõppekogunemise lõppu peab isik ennast uuesti arvele võtma, kas pöördudes Töötukassa büroosse või esitades avalduse läbi e-töötukassa.

Lisainfo telefonil 15501.

Viimati uuendatud: 31. jaanuar 2020, 10:44

Keri üles