Jäta menüü vahele

Lisaõppekogunemised

Mobilisatsioonivalmiduse kontrolliks võib korraldada reservis olevatele isikutele lisaõppekogunemisi. Reservväelase osalemine lisaõppekogunemisel loetakse reserv-teenistuseks ning talle laienevad kaitseväeteenistuse seadusest ja riigikaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused.

Lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arvu ja lisaõppekogunemise kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Lisaõppekogunemisel osalemine on reservis olevale isikule kohustuslik. Lisaõppekogunemisele kutsumisest teatatakse reservis olevale isikule ühel järgmisel viisil:

  1. teade edastatakse elektrooniliselt, toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga või lihtkirjaga posti teel
  2. teade avalikustatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes
  3. teade avaldatakse tele- ja raadioprogrammides kella 7–22 vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahele peab jääma vähemalt üks tund
  4. teade avalikustatakse internetipõhiselt.

Täpsemalt on lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest teavitamine kirjas kaitseväeteenistuse seaduse §s 701

Teate avaldamisel ajalehes, tele- ja raadioprogrammides ning internetis võidakse selles märkida ainult üksuse nimetus, mille koosseisu kuuluvatele sõjaväelise auastmega ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisele kutsumise teate edastamisega eelpool nimetatud viisil loetakse teade reservis olevale isikule kättetoimetatuks. Reservis olev isik on kohustatud lisaõppekogunemisele ilmuma teates edastatud ajal ja kohas. Lisaõppekogunemise kestus on kuni 60 päeva ja lisaõppekogunemise aega ei arvata kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõikes 1 ja § 73 lõikes 1 sätestatud õppekogunemise kestuse hulka.

Lisaõppekogunemine Okas

Vaata lisaõppekogunemiste Okas ajajoont  siit

Viimati uuendatud: 8. veebruar 2024, 14:25

Keri üles