Jäta menüü vahele

Lisaõppekogunemised

Mobilisatsioonivalmiduse kontrolliks võib korraldada reservis olevatele isikutele lisaõppekogunemisi. Reservväelase osalemine lisaõppekogunemisel loetakse reserv-teenistuseks ning talle laienevad kaitseväeteenistuse seadusest ja riigikaitseseadusest tulenevad õigused ja kohustused.

Lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arvu ja lisaõppekogunemise kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Lisaõppekogunemisel osalemine on reservis olevale isikule kohustuslik. Lisaõppekogunemisele kutsumisest teatatakse reservis olevale isikule ühel järgmisel viisil:

 1. teade edastatakse elektrooniliselt, toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga või lihtkirjaga posti teel
 2. teade avalikustatakse vähemalt ühes üleriigilises ajalehes
 3. teade avaldatakse tele- ja raadioprogrammides kella 7–22 vähemalt kolmel korral, kusjuures iga avaldamise vahele peab jääma vähemalt üks tund
 4. teade avalikustatakse internetipõhiselt.

Täpsemalt on lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest teavitamine kirjas kaitseväeteenistuse seaduse §s 701

Teate avaldamisel ajalehes, tele- ja raadioprogrammides ning internetis võidakse selles märkida ainult üksuse nimetus, mille koosseisu kuuluvatele sõjaväelise auastmega ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta lisaõppekogunemise kutse kehtib.

Lisaõppekogunemisele kutsumise teate edastamisega eelpool nimetatud viisil loetakse teade reservis olevale isikule kättetoimetatuks. Reservis olev isik on kohustatud lisaõppekogunemisele ilmuma teates edastatud ajal ja kohas. Lisaõppekogunemise kestus on kuni 60 päeva ja lisaõppekogunemise aega ei arvata kaitseväeteenistuse seaduse § 69 lõikes 1 ja § 73 lõikes 1 sätestatud õppekogunemise kestuse hulka.

Lisaõppekogunemine Okas

Vaata lisaõppekogunemiste Okas ajajoont  siit

Korduma kippuvad küsimused

Mida peab lisaõppekogunemisele kaasa võtma?

 • isikutunnistus või Eesti kodaniku pass
 • juhiload (olemasolul)
 • arveldusarve number
 • sõidupilet(id) ja/või sõiduki registreerimistunnistus
 • isikliku hügieeni tarbed
 • aastaajale vastav riietus (sh vähemalt kaks paari aluspükse ja sokke) ja jalanõud
 • õmblusnõel ja musta värvi õmblusniit
 • taskunuga
 • tulesüütamisvahendid
 • saapahooldusvahendid
 • raha ja kirjatarbed omal äranägemisel
 • kaitseväe poolt väljastatud isiklik varustus (olemasolul)

Kaasavõetavate isiklike asjade loetelu leiad sulle edastatud sõjaaja ametikohale määramise teatisest.

Vaata lisaks: õppekogunemiseks vajalikud dokumendid

Miks ma kutse sain? Miks ma kutset ei saanud, aga mu ajateenistuse-aegne lahingpaariline sai?

Kui said kutse lisaõppekogunemisele, on selle põhjuseks vajadus kontrollida ja treenida sinu allüksuse lahinguvalmidust. Eesti kaitsevõime tugineb reservväelastele, kes peavad olema suutelised ühise üksusena tegutsema.

Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseise täpsustatakse iga-aastaselt, mistõttu ei pruugi sa enam kuuluda samasse allüksusesse oma ajateenistuse-aegse lahingpaarilisega. Ka siis, kui sa täna kutset ei saanud, oled kaitseväele oluline.

Lisaõppekogunemise kutse võidakse edastada reservväelastele erineval viisil, näiteks elektroonilise kutsena läbi kaitseväekohustuslaste registri, e-kirjaga või SMS lühisõnumina, kutse avaldamisega internetis või ka tele- ja raadiokanalites. Oma kuuluvust üksusesse saad kontrollida kaitseväekohustuslaste registrist.

Kuhu ma tulema pean ja mis ajaks?

Oled kohustatud tulema ja me ootame sind sellesse asukohta ja selle aja jooksul, mis on märgitud sinu sõjaaja ametikoha teatises. Välja arvatud juhul, kui massiteabevahendites ei ole teatatud teisiti.

Kas oma telefoni/ tahvelarvuti/ arvuti/ fotoaparaadi võib kaasa võtta?

Jah, telefoni võid kaasa võtta, kuid arvesta sellega, et väljaõppe ajal võib selle kasutamisele olla piiranguid. Samuti tasub silmas pidada, et väärtuslik elektroonika võib väljaõppe käigus kahjustada saada ja sellega kaasnevad kulud kannad ise. 

Kust näen enda lisaõppekogunemise kutset?

Kui oled kutsutud lisaõppekogunemisele, leiad oma kutse kaitseväeteenistuse veebist. Kutse kuvatakse kohe pärast autentimist. Kui külastad kaitseväeteenistuse veebi esmakordselt, on vajalik enne kutse nägemist aktsepteerida veebi kasutustingimused. Vajadusel saad kutse alla laadida alajaotusest “Dokumendid”.

Kas kutse ilmub ka kaitsevaeteenistus.ee portaali ning kas ma saan sealt kõik vajalikud andmed kätte? Kas kutse tuleb Eesti.ee-s olevale postiaadressile?

Jah, portaalist kaitsevaeteenistus.ee leiad kogu vajaliku info, välja arvatud õppekogunemise kestuse, mis kehtestatakse valitsuse korraldusega, sest õppekogunemise kestused sõltuvad alati konkreetse kogunemise eesmärkidest.

Lisaõppekogunemise kutse võidakse edastada reservväelastele erineval viisil, näiteks elektroonilise kutsena läbi kaitseväeteenistuse veebi, e-kirja või SMS lühisõnumina, kutse avaldamisega internetis või ka tele- ja raadiokanalites.

Millised on minu andmed kaitseväekohustuslaste registris? Kas mind on kutsutud õppekogunemisele?

Selle info leiad kaitseväeteenistuse veebist. Lisaks kutsele vaata kindlasti üle enda kontaktandmed ja pangakonto number. Kui need vajavad sisestamist või uuendamist, tee seda.

Töötan riigikaitselise töökohustusega ametikohal ning mulle saadeti kutse lisaõppekogunemisele — mida ma tegema pean?

Vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §le 76 võib lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest vabastada reservis oleva isiku, kes töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal. Õppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamise soovi korral tuleb esitada taotlus koos sellisel ametikohal töötamist tõendava dokumendiga hiljemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust.

Kui palju ma õppusel osalemise eest raha saan? Kui suur on päevaraha?

Vastavalt Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel ja reservasendusteenistujale reservasendusteenistuses ja erakorralises reservasendusteenistuses osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord §le 3 makstakse õppekogunemisel osaletud aja eest toetust olenevalt ametikoha (mitte isiku enda auaste) põhiliigist järgnevalt::

 • sõdur – 37 eurot päevas
 • allohvitser – 40 eurot päevas
 • ohvitser – 50 eurot päevas

NB! Tegu on brutosummadega (tulumaksuseadus § 19 lg 3 p 3).

Ma saan õppusel vähem raha kui mu palk. Kes vahe kinni maksab?

Kaitsevägi kompenseerib lisaõppekogunemisel osalemise kõigile osalejatele ühtsetel alustel auastme-põhiselt. Soovitame sel teemal oma tööandjaga rääkida, sest see on nende võimalus anda oma panus riigikaitsesse. Tänaseks on end teistele eeskujuks seadnud mitusada tööandjat.

Kuidas ma kohale saan? Kuidas ma pärast koju tagasi saan? Kuhu ma auto parkida võin?

Kogunemiskohta pead ise kohale ilmuma, aga sealt edasi hoolitseb transpordi eest juba sinu üksus.

Kogunemiskohta tuleku eest on võimalik küsida kompensatsiooni. Sõidukulud kompenseerime seaduses ette nähtud määral.

 • Õppekogunemisele kutsutud reservis olevale isikule makstakse sõidukulude hüvitist 40 eurot
 • Välisriigist õppekogunemisele ilmunud reservväelastele makstakse hüvitist 125 eurot
 • Sõidukulude hüvitist peab reservväelane taotlema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval

Isikliku sõiduauto parkimise korraldab õppekogunemist korraldav üksus kohapeal. Võimalusel soovitame kasutada ühistransporti või ühildada oma sõidud koos oma võitluskaaslastega, sest parkimiskohtade arv võib olla piiratud.

Kas edasi-tagasi sõidu kulud kompenseeritakse? Kuidas see toimub?

Jah, vastavalt ajateenijale ning õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimuste, ulatuse ja korra §le 2 kuulub kompenseerimisele kas edasi-tagasi sõidupileti maksumus või isikliku sõiduauto kasutamine 40 euro ulatuses. Välisriigist tulles makstakse hüvitist 125 euro ulatuses.

Hüvitamiseks tuleb esitada taotlus õppekogunemist korraldavale ülemale hiljemalt õppekogunemise viimasel päeval. Seejärel hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppu.

Milline varustus mulle väljastatakse?

Sulle väljastatakse individuaalvarustus ning lisaks üksuse sõjaaja varustus, mis on vajalik väljaõppe läbiviimiseks ja lahinguvalmiduse kontrollimiseks. Kui mõni varustuselement on sinu jaoks täiesti uus, siis kaitseväe instruktorid näitavad, kuidas seda kasutada.

Kuhu meid viiakse ja kus me paiknema hakkame? Kuidas on korraldatud majutus?

Lisaõppekogunemise läbiviimise detailid tehakse sulle teatavaks kohapeal, kuid tähtis on teada, et ei pea muretsema erinevate olmeliste küsimuste pärast, sest alates kogunemiskohta jõudmisest hoolitseb sinu eest kaitsevägi.

Kaitsevägi tagab majutuseks vajalikud tingimused ja varustuse. Meile on oluline kasutada lisaõppekogunemiseks ette nähtud aega võimalikult efektiivselt sinu teadmiste värskendamiseks. Majutuse tüüp sõltub paljuski väljaõppest – nii kasarmus kui vajadusel kindlasti ka maastikul, kas siis telgis või telkmantli all.

Mida me seal tegema hakkame? Kas lasta ka saab?

Lisaõppekogunemise läbiviimise detailid tehakse sulle teatavaks kohapeal, kuid oluline on teada, et kaitsevägi panustab selleks, et väljaõpe oleks sisukas ja reservväelaste aeg õppekogunemisel läheks asja ette.

Kas süüa peab kaasa võtma? Kas toitlustus on tagatud – kui tihti päevas süüa saab ja mida? Ma olen vegan / mul on eriline dieet. Kas ja kuidas sellega arvestatakse toitlustamisel?

Kaasa võetava söögi osas on tingimused toodud sinu sõjaaja ametikohale määramise teatises. Söögi pärast muretsema ei pea, sest kaitsevägi toidab teid.

Toitlustus on tagatud ja täpsem ülevaade antakse sulle formeerimise käigus.
Juhul, kui sul on (pere-)arsti määratud eriline toitumisrežiim, lisaained ja ravimid, võta (võimalusel) sellekohane tõend kaasa. Retseptiravimite kaasavõtmisel on kohustus kaasa võtta ravimi määramise tõend.

Oma erilisest toitumisrežiimist teavita kindlasti formeerimispunkti personalitöötajat ja meditsiinitöötajat ning kaitsevägi üritab vastavalt võimalustele vastu tulla.

Kas ma saan ise valida väeosa/eriala, kuhu lähen/mis valdkonnas tegutsen õppuse ajal?

Ei saa. Sinu tegevus õppekogunemisel on seotud eelkõige sinu sõjaaja ametikoha ülesannetega. Iga reservväelane ning tema eriala on riigikaitse jaoks olulised.

Millistel alustel vabastatakse lisaõppekogunemisest? Kui ma õpin ülikoolis ja saan kutse lisaõppekogunemisele, kas ma pean kohale tulema?

Ülikoolis õppimine lisaõppekogunemisest ei vabasta. Kaitseväeteenistuse seaduse §-s 76 on ära toodud lisaõppekogunemisest vabastamise alused.

Kui mind on lisaõppekogunemisele kutsutud, kuid ma elan välismaal ja ei saa tulla? 

Kindlasti on oluline kutse väljastanud üksusega ühendust võtta ning teavitada neid enda olukorrast. Lisaõppekogunemisele kutsunud üksus annab edasised täpsemad juhised. 

Ma ei saa eraelulistel/töistel/tervislikel põhjustel kuidagi tulla. Mis ma tegema pean, milliseid dokumente ja kellele esitama?

Kindlasti on oluline võtta ühendust kutse saatnud üksusega, et oma mured ära rääkida. Üksus annab juba edasised juhised. Kaitsevägi arvestab rahuajal, et inimestel võivad tulla ette olulised eraelulised takistused, aga nendest tuleb siiski meile teada anda.

Kuidas käituda, kui olen töötuna arvel ning mind kutsutakse lisaõppekogunemisele?

Kui oled arvel Töötukassas, peaksid Töötukassaga ühendust võtma (kas infotelefonil 777 3000 või enda konsultandiga) ning informeerima, et oled lisaõppekogunemisele kutsutud ning osaled sellel. Töötukassa annab edasised juhised.

Töötukassa lõpetab lisaõppekogunemise perioodiks osaleja arvel-oleku. Pärast lisaõppekogunemise lõppu peab ennast uuesti arvele võtta laskma, kas pöördudes Töötukassa büroosse või esitades avalduse läbi e-töötukassa.

Töötukassa infotelefon on 777 3000.

Vaata, keda ei võeta töötuna arvele Töötukassa veebilehelt

Mis saab siis, kui ma õppekogunemisele ei ilmu? 

Kaitseväe eesmärk ei ole kedagi automaatselt karistada, vaid veenda, et õppekogunemisel osalemine on oluline, kuid mobilisatsioonikäsus ettenähtud tähtpäevaks kogunemiskohta mitteilmumisel võidakse sulle kohaldada sundtoomist . Kaitseväele on vajalik sinu kohaletulek. Sellega annad kaitseväele võimaluse testida oma üksuse lahinguvalmidusse seadmist ja panustad otseselt riigikaitsesse. Mitteilmumisega ei vea sa alt mitte ainult kaitseväge, vaid ka oma võitluskaaslasi.

Mul ei ole ravikindlustust. Mis siis saab, kui ma haigeks jään / viga saan vms?

Kõigi õppekogunemisel osalevate reservväelaste tervis on meile oluline. Kaitsevägi tagab esmase arstliku abi kõigile oma inimestele, vajadusel viib ka tsiviilhaiglasse. Tähtis on igast terviseprobleemist varakult teada anda.

Õppekogunemisel tagatakse meditsiiniline abi kaitseväe poolt.

Kas tööandja peab mind õppusele lubama? Mis siis, kui ta ei luba?

Jah, vastavalt töölepingu seaduse § 19 lg 5 oled õppekogunemise ajal töökohustustest vabastatud. Lisaks peatub riigiteenistujatel õppekogunemise ajaks avaliku võimu teostamise õigus. Tööandja peab sind lubama õppekogunemisele, kuna tal on seadusest tulenev kohustus seda teha. Alati on võimalik oma tööandjale meelde tuletada, et lisaks kohustusele on see tema võimalus panustada riigikaitsesse. Ettevõtlus ongi võimalik ainult vabas Eestis.

 • 2016
 • Okas 2016

  Esimene välkõppus Okas toimus Lõuna- ning Põhja-Eestis 2. – 5. detsembril, 2016, kuhu kutsuti 303 Kaitseliidu Võru maleva 433. lahingkompanii ja staabi- ja sidepataljoni staabikompanii reservväelased. 

  Pildigalerii 

  videolood 

  uudised

 • 2017
 • Okas 2017

  Okas 2017 toimus perioodil 06.-10. detsember 2017 Kirde-Eestis. Kutsutud oli 669 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelast. Lisaks osalesid veel ka 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon ja NATO Eestis paiknev lahingugrupp. Keskenduti formeerimisele ja lahinguvalmidusele. 

  Pildigalerii 

  videolood

  uudised

 • 2018
 • Okas 2018-1

  Järjekorras kolmas Okas toimus suurõppuse Siil raames 3. – 6. mail 2018. Ämarisse kutsuti 223 92. õhuseiredivisjoni reservväelast. Õppuse raames viidi läbi lahinguvalmiduse kontroll ja kontrolliti formeerimist. 

  pildigalerii

  uudised

   

 • Okas 2018-2

  2018. aastal toimus ka teine Okas. 31. oktoobrist kuni 4. novembrini kutsuti 1248 toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservüksuse koosseisu arvatud reservväelast, et korrata baasoskusi ja lihvida formeerimist. Veel toimus reservväelastel tehnika koolitus.  

  Pildigalerii

  Videolood

  Uudised

 • 2019
 • Okas 2019

  Vabariigi Valitsus otsustas 15. oktoobril kutsuda 823 61. tagalapataljoni reservväelast ja 16. oktoobril kutsuda veel 1267 reservväelast 23. jalaväepataljonist lisaõppekogunemisele. Õppus toimus 15. – 20. oktoobril 2019 Lõuna- ja Kirde-Eestis. 

  pildigalerii

  videolood

  uudised

 • 2020
 • Okas 2020

  Koroonaviiruse laia leviku tõttu jäeti lisaõppekogunemine ära.

 • 2021
 • Okas 2021

  Okas 2021 toimus Keskpolügonil, Kagu-Eestis ajavahemikul 17. – 25. november. Lahinguvalmiduse kontrolliks kutsuti lisaõppekogunemisele 1684 17. ja 27. pioneeripataljoni ning 191. ja 291. luurekompanii reservväelased. Sel õppekogunemisel toimus koostöös politsei- ja piirivalveametiga ajutise piiritara rajamine. 

  pildigalerii

  videolood

  uudised

 • 2022
 • Okas 2022

  22. – 28. septembril 2022 toimus järjekordne Okas. Kuni 2861 11. jalaväepataljoni ja 16. õhutõrjepataljoni reservväelase ning 42. Kirde maakaitseringkonna koosseisu arvatud kaitseliitlase ja reservväelase oli kutsus vabariigi valitsuse otsusega Tapale, Kirde- Eestisse.    

  pildigalerii

  videolood

  uudised

 • 2023
 • Okas 2023-1

  2023. aasta esimene Okas toimus kahes faasis: 26. – 29. jaanuar ja 26. jaanuar – 23. veebruar. Kutse said 830 Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna Pärnumaa, Saaremaa j lääne maleva võitlejat, kellest 36 kutsuti paindlikule lisaõppekogunemisele pikemaks ajaks.  Õppus toimus Lääne- Eestis, mille käigus kontrolliti lahinguvalmidust ja sõjaaja ülesannete täitmist. 

  pildigalerii

  videolood

  uudised

   

 • Okas 2023-2

  Teine 2023. aastal korraldatud Okas toimus 5. – 7. mai, kus osales kuni 907 reservväelasest kaitseliitlast ja Kaitseliidu liiget. Okas 2023-2 käigus treeniti maakaitsestruktuuri ja selle liikmeid, harjutades sõjaaja- ja valmidusülesannete täitmist. 

  Pildigalerii 

  Videolood

  Uudised

Viimati uuendatud: 11. august 2023, 10:56

Keri üles