Jäta menüü vahele

Reservväelane

Reservteenistus on kaitseväekohustuse täitmine õppe– ja lisaõppekogunemisel. Reservväelased jagunevad sõjaväelise auastme järgi sõduriteks, allohvitserideks ja ohvitserideks ning on nimetatud sõjaaja ametikohtadele või on üldreservis. Oma sõjaaja ametikohta saab kontrollida kaitseväeteenistuse veebist.

Reservis olev isik ja reservväelane

Reservis olevad isikud on kõik 18-60-aastased mehed või kaitseväekohustuse võtnud mehed ja naised, kes ei ole kutsealused ega teeni parasjagu kaitseväe- või asendusteenistuses. Reservväelane ollakse vaid reservteenistuses, nt õppekogunemisel osaledes.

Milliste kohustustega tuleb reservis olles arvestada?

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus

  • Kohustus teatada oma kontaktandmed. Oma kontaktandmetel hoia silma peal kaitseväeteenistuse veebis. Kui need on valed, siis saad need seal kohe parandada. Kui Sul ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada kaitseväeteenistuse veebi, siis teata kaitseressursside ametile oma kontaktandmed taotluse vormil.
  • Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest. Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis tuleb seda kohe kaitseressursside ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Ka seda saad teha kaitseväeteenistuse veebis või esitades ametile e-posti või tavaposti teel taotluse vormiVajadusel kutsutakse Sind uuesti arstlikku komisjoni terviseseisundi hindamisele.

Ilmumiskohustus

Kaitseressursside ameti või kaitseväe kutsel tuleb määratud ajal ilmuda:

  • kaitseressursside ametisse või ameti määratud kohta toimingute tegemiseks
  • kaitseressursside ameti arstlikku komisjoni
  • kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele aja- või asendusteenistusse või õppekogunemisele

Esitamiskohustus

Kaitseressursside ameti nõudmisel tuleb esitada haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks vajalikud andmed, tõendid ja muud dokumendid. Näiteks arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend, kuid vajadusel ka muud terviseseisundit kirjeldavad dokumendid.

Toimingute tegemise kohustus

Kaitseressursside ameti või kaitseväe nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud toimingud, näiteks osaleda määratud ajal ja kohas terviseseisundi hindamisel ning vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul.

Täiendavat informatsiooni kaitseressursside ametiga seotud kohustuste täitmise ja arstliku komisjoni läbimise kohta saab [email protected] või tel 717 0700.

Viimati uuendatud: 1. märts 2024, 17:04

Keri üles