Jäta menüü vahele

Õppekogunemised

Õppekogunemiste eesmärk on reservväelastele meelde tuletada ajateenistuses õpitut ning tutvustada neile uut varustust ja relvastust. Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil, samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

2021. aasta õppekogunemiste ajad

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka etteteatamisaega ei ole ning kutsele (ka siis, kui kuuled seda nt raadios või televisioonis) tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näed ka kaitseväeteenistuse veebist.

Lisainfot jagab kaitsevägi õppekogunemise kutsele märgitud kontaktide ja kaitseväe üldkontaktide 717 1900 ja mil@mil.ee kaudu.

Kui sa oled saanud kutse õppekogunemisele, on osalemine kohustuslik.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda ka vabatahtlikult, esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kaitseväele kirjaliku taotluse. Keeldumise korral teatab kaitsevägi sellest taotlejale vähemalt 15 päeva varem.

Kasulikku lisainfot vajalike dokumentide, toetuste, sõidukulude hüvitamise jpm kohta leiab korduma kippuvate küsimuste alt.

Uue automaatrelva R-20 videoõpe

Seoses kaitseväes toimuva üleminekuga uuele automaatrelvale R-20, on valminud relva tutvustavad videod. Neljast videost koosnev sari on mõeldud kõigile kaitseväelastele, kaitseliitlastele, reservväelastele ja teistelegi relvahuvilistele. Vaata videoõpet Sõdurilehe YouTube’i kanalilt.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on minu andmed kaitseväekohustuslaste registris? Kas mind on kutsutud õppekogunemisele? 

Selle info leiad kaitseväeteenistuse veebist.

Mind on kutsutud õppekogunemisele. Kas ma pean kedagi teavitama?

Jah. Esimesel võimalusel teavitada enda tööandjat. Teavitada ka perekonda ning täita oma perekondlikud kohustused enne või pärast õppekogunemist.

Mida peab õppekogunemisele kaasa võtma?

 • isikutunnistus või Eesti kodaniku pass
 • kehtiv vaktsineerimispass või COVID-19 läbipõdemise tõend (olemasolul) NB! Kui olete vaktsineerimata, siis tehakse kohapeal enne registreerimist nakkusohutuse kontrollimiseks COVID-19 kiirtest!
 • juhiload (olemasolul)
 • arveldusarve number
 • sõidupilet(id) ja/või sõiduki registreerimistunnistus
 • isikliku hügieeni tarbed
 • aastaajale vastav riietus (sh vähemalt kaks paari aluspükse ja sokke) ja jalanõud
 • õmblusnõel ja musta värvi õmblusniit
 • taskunuga
 • tulesüütamisvahendid
 • saapahooldusvahendid
 • raha ja kirjatarbed omal äranägemisel
 • kaitseväe poolt väljastatud isiklik varustus (olemasolul)

Vaata lisaks: õppekogunemiseks vajalikud dokumendid

Millist tasu makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest? Kuidas hüvitatakse transpordikulud?

Alates 01.01.2018 makstakse õppekogunemisel osaletud aja eest toetust olenevalt ametikoha (mitte isiku enda auaste) põhiliigist järgnevalt:

 • sõdur – 37 eurot päevas
 • allohvitser – 40 eurot päevas
 • ohvitser – 50 eurot päevas

NB! Tegu on brutosummadega (tulumaksuseadus § 19 lg 3 p 3).

Lisaks hüvitatakse õppekogunemisel osalenud reservis olevale isikule Kaitseväe poolt sõidukulu piirmäära ulatuses sõiduks kogunemiskohta ja tagasi:

Õppekogunemisele saabumise sõidukulu hüvitamine käib järgnevalt:

 • Eesti piires hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja tagasi sõidupileti maksumuse kahekordses ulatuses või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 40 euro ulatuses
 • Eesti piires hüvitatakse sõidukulu 0,07 eurot ühe kilomeetri kohta lähtuvalt asukohast, kus isik kutsumise ajal viibi ja tagasi
 • Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu Kaitseväe poolt kogunemiskohta ja tagasi elukohta sõidupileti või isikliku mootorsõiduki kasutamist tõendava dokumendi alusel kokku kuni 125 euro ulatuses

Hüvitamiseks tuleb esitada taotlus õppekogunemist korraldavale ülemale hiljemalt õppekogunemise viimasel päeval. Seejärel hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppu.

NB! Õppusele ilmudes võtta kaasa sõidupilet(id) ja/või sõiduki registreerimistunnistus.

Ma saan õppusel vähem raha kui mu palk. Kes vahe kinni maksab?

Kaitseväel ei ole vahendeid, et palgavahet kompenseerida, kuid me soovitame sel teemal oma tööandjaga rääkida, sest see on nende võimalus anda oma panus riigikaitsesse. Tänaseks on end teistele eeskujuks seadnud mitmed tööandjad.

Töötan riigikaitselise töökohustusega ametikohal ning mulle saadeti kutse õppekogunemisele – mida ma tegema pean?

Vastavalt riigikaitseseaduse § 46 lg 3 kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord (Vabariigi Valitsuse 23.09.2016 määrus nr 103). Antud määruse § 4 järgi peab riigikaitseline asutus arvestust tema koosseisus olevate riigikaitselise töökohustusega ametikohtade ja neil töötavate isikute üle.

Riigikaitselise töökohustusega ametikohtadel töötavate kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate isikute suhtes rakendatavate piirangute üle peetakse arvestust kaitseväekohustuslaste registris. Riigikaitselise töökohustusega ametikohal töötava kaitseväekohustuslase andmed esitatakse kaitseväekohustuslaste registrisse riigi personali- ja palgaarvestuse andmekoguga toimuva andmevahetuse kaudu. kaitseväekohustuslaste registris kohaldatavate piirangute märge riigikaitselise töökohustusega ametikohtade osas kehtib maksimaalselt üks aasta teabe esitamisest arvates.

Reservis oleva isiku, kes töötab ameti- ja töökohal, mis riigikaitseseaduse § 46 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on ameti- või töökoht, millel töötamine on vahetult seotud riigikaitseülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega, vabastab õppekogunemisel osalemise kohustusest Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülem.

Et vabastada isikut õppekogunemisest, siis vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 76 lg 4 peab antud asjaolul õppekogunemisest vabastamist sooviv reservis olev isik esitama taotluse ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi vähemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust.

Kuidas käituda, kui olen töötuna arvel ning mind kutsutakse õppekogunemisele?

Õppekogunemisele kutsutud isikud, kes on arvel Töötukassas, peaksid Töötukassaga ühendust võtma (kas infotelefonil 15501 või enda konsultandiga) ning informeerima, et nad on õppekogunemisele kutsutud ning et nad seal osalevad.Töötukassa poolt antakse isikule edasised juhised.

Töötukassa lõpetab õppekogunemise perioodiks nende arvel oleku. Peale õppekogunemise lõppu peab isik ennast uuesti arvele võtma, kas pöördudes Töötukassa büroosse või esitades avalduse läbi e-töötukassa.

Lisainfo telefonil 15501.

Kui õppekogunemisele kutsutud isikul on kodus alla 3-aastane laps, siis kas tal on kohustus minna kutse saamisel õppekogunemisele?

Reservis olevale isikule saadetakse vähemalt 120 päeva ette kutse osalemaks õppekogunemisel. Selle aja jooksul peaks reservväelastel enamasti olema võimalik oma elukorraldust (nii perekondlikud kui ka tööalased kohustused) õppekogunemise perioodiks korraldada, et tekiks võimalikult vähe probleeme. Alati see nii ei lähe ning tekib olukordi, mille puhul ei ole võimalik reservväelastel õppekogunemisel osaleda. Sellisel juhul on oluline aegsasti (kui tegemist ei ole ootamatult tekkinud olukorraga) sellest Kaitseväele teada anda, et leida olukorrale võimalikult parim lahendus. Ka ootamatult tekkinud olukorra puhul on vajalik Kaitseväele teada anda.

Õppekogunemisel osalemise kohustusest võib reservväelase vabastada seaduses välja toodud põhjustel (kaitseväeteenistuse seadus § 76).

Õppekogunemiselt vabastamist sooviv reservväelane peab esitama teda õppekogunemisele kutsunud struktuuriüksuse ülemale taotluse ja vastavat asjaolu tõendava(d) dokumendi(d), mis peavad tõendama taotluses kirjeldatud olukorda. Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet ning arvestama peab, et struktuuriüksuse ülemal on otsuse tegemisel kaalutlusõigus.

Soovitame kindlasti pöörduda kutse väljastanud struktuuriüksuse ülema poole olukorra täpsemaks kirjeldamiseks.

Olen kaitseväekohuslaste registris arvel mittekõlblikuna ja see on ka näha riigiportaalis. Aga nüüd tuli teatis, et mobilisatsiooni väljakuulutamisel pean vastavale aadressile ilmuma. Mida see täpselt tähendab? 

Hetkel ei vasta Te kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele ning seoses sellega Teid õppekogunemisetele ei kutsuta (v.a kui olete KL liige ning Teid kutsutakse KL õppusele), kuid mobilisatsiooni korral olete kohustatud kohale tulema ning siis hinnatakse koha peal arsti poolt Teie tervise vastavust tervisenõuetele.

Kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) § 2 lg 1 sätestab ära, et kaitseväekohustus on Eesti kodaniku kohustus osaleda riigikaitses ja seaduses sätestatud toimingute tegemises. Isik, kellel on kaitseväekohustus, on kaitseväekohustuslane.

Kaitseväekohustuslane on:

 • kutsealune;
 • 18–60-aastane meessoost isik;
 • tegevteenistuses olev üle 60-aastane isik, kes ei ole ületanud piirvanust;
 • piirvanuse ületanud tegevväelane, kes on Kaitseväe juhataja, Kaitseväe juhataja asetäitja, Kaitseväe peastaabi ülema, väeliigi ülema, väejuhatuse ülema või luurekeskuse ülema ametikohal, kuni ametikohalt vabastamiseni.
 • KVTS § 70 lg 3 p 1 järgi ei kutsuta õppekogunemisele reservis olevat isikut, kes arstliku komisjoni otsusel ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Siit tulenevalt Teid õppekogunemisele ei kutsuta, kuid mobilisatsiooni käigus kohustatakse kaitseväekohustuslasi ja sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliikmeid asuma täitma sõjaaja ametikoha ülesandeid ning võetakse kaitseväeteenistusse vabatahtlikke.

Mobilisatsiooni ajal hindab arst isiku vastavust tervisenõuetele tema kogunemiskohta või teenistuskohta saabumisel.

Riigikaitseseaduse § 81 lg 1 järgi kohustatakse 18-aastast ja vanemat kaitseväekohustuslast ning sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliiget asuma sõjaaja ametikoha ülesandeid täitma mobilisatsioonikäsuga. Sama paragrahvi lõike kolm järgselt kaitseväekohustuslane ja sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliige peab mobilisatsioonikäsu saamisel või Kaitseväe juhataja otsusest teadasaamisel ilmuma talle teatavaks tehtud kogunemiskohta käsus ettenähtud tähtpäeval.

Infoks veel, et kogunemiskohta või Eesti Vabariigi välisesindusse või muusse välisesinduse määratud kohta ilmumata jätmist põhjendav takistus on kaitseväekohustuslase ja sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta Kaitseliidu tegevliikme:

 1. raske haigus, mis ei võimalda kogunemiskohta ilmuda;
 2. töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;
 3. viibimine vahi all;
 4. vabadusekaotusliku karistuse kandmine;
 5. transpordivahendi kasutamise võimaluse puudumine välisriigis viibimise korral.

Kuidas käituda, kui mul puudub Eestis tegelik elukoha aadress, sest viibin välisriigis?

Juhul, kui Teie üksus õppekogunemisele kutsutakse, siis kutse edastatakse Teile rahvastikuregistris kehtivale aadressile. Kui Te teate, et viibite Eestist ära pikemalt, siis peaksite rahvastikuregistrisse kindlasti oma välisriigi aadressi sisestama.

Keda tuleb teavitada, kui kontaktandmed muutuvad?

Kontaktandmete ja terviseseisundi muutumisest tuleb teavitada Kaitseressursside Ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Infot saab Kaitseressursside Ameti kodulehelt.

Mul ei ole ravikindlustust, mis siis saab, kui ma haigeks jään / viga saan vms? 

Kõigi õppekogunemisel osalevate reservväelaste tervis on meile oluline ja kaitsevägi tagab esmase arstliku abi kõigile oma inimestele ja viib nad vajadusel ka tsiviilhaiglasse. Tähtis on terviseprobleemist varakult teada anda.
Õppekogunemisel tagatakse meditsiiniline abi kaitseväe poolt.

Sain kutse õppekogunemisele ja ma pean esitama tööandjale selle kohta tõendi. Kas sellist tõendit on võimalik väljastada? 

Vastavalt Eesti Vabariigi töölepinguseadusele on tööandjal kohustus peatada tööleping selleks perioodiks, kui tema juures töötav reservväelane osaleb õppekogunemisel (töölepinguseaduse § 19 lg 5 järgi on töötajal õigus keelduda töötegemisest juhul, kui ta osaleb õppekogunemisel).

Kaitseväe poolt Teile saadetud ametliku õppekogunemise kutse näitamisest või koopia edastamisest tööandjale peaks piisama, et Teie tööandja Teid õppekogunemise perioodiks vabastab töötamise kohustusest.

Kui Teie tööandjale õppekogunemise kutsest ei piisa ning tal on soov saada eraldi tõendit Teie osalemise kohta, siis soovitame Teil tõendi saamiseks pöörduda Teile kutse saatnud üksuse poole. 

Kas õppekogunemisel oldud aeg läheb põhipuhkust andva aja hulka? 

Kehtiva töölepinguseaduse (TLS) kohaselt õppekogunemisel oldud aega ei arvata põhipuhkuse andmise õiguste aluseks oleva aja hulka, kuid töölepingu pooled võivad vajadusel eraldi kokku leppida selles, et õppekogunemisel viibitud aeg arvatakse töötaja põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.

Mis saab siis, kui ma õppekogunemisele ei ilmu? 

Õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest karistatakse reservis olevat isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (kuni 1200 eurot) või arestiga.

Mul on rohkem küsimusi õppekogunemiste kohta!

Aeg ja koht on märgitud õppekogunemisel osalemise kutsel. Kui olete kutse kaotanud, võtke õppekogunemise aja ja koha täpsustamiseks Kaitseväe e-posti aadressile mil@mil.ee.

Viimati uuendatud: 3. detsember 2021, 10:49

Keri üles