Jäta menüü vahele

Õppekogunemised

Õppekogunemiste eesmärk on reservväelastele meelde tuletada ajateenistuses õpitut ning tutvustada neile uut varustust ja relvastust. Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil, samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka etteteatamisaega ei ole ning kutsele (ka siis, kui kuuled seda nt raadios või televisioonis) tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näed ka kaitseväeteenistuse veebist.

Lisainfot jagab kaitsevägi õppekogunemise kutsele märgitud kontaktide ning kaitseväe üldkontaktide 717 1155 ja [email protected] kaudu.

2023. aasta õppekogunemiste ajad ja osalejate arvu on kinnitanud kaitseväe juhataja enda 19.01.2023. a käskkirjaga nr 102.

2024. aasta õppekogunemiste ajad ja osalejate arv on kinnitatud kaitseväe juhataja 03.08.2023. a käskkirjaga nr 1291.

Kui sa oled saanud kutse õppekogunemisele, on osalemine kohustuslik.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda ka vabatahtlikult, esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kaitseväele kirjaliku taotluse. Keeldumise korral teatab kaitsevägi sellest taotlejale vähemalt 15 päeva varem.

Kasulikku lisainfot vajalike dokumentide, toetuste, sõidukulude hüvitamise jpm kohta leiab korduma kippuvate küsimuste alt.


Uue automaatrelva R-20 videoõpe

Seoses kaitseväes toimuva üleminekuga uuele automaatrelvale R-20, on valminud relva tutvustavad videod. Neljast videost koosnev sari on mõeldud kõigile kaitseväelastele, kaitseliitlastele, reservväelastele ja teistelegi relvahuvilistele. Vaata videoõpet Sõdurilehe YouTube’i kanalilt.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on minu andmed kaitseväekohustuslaste registris? Kas mind on kutsutud õppekogunemisele? 

Selle info leiad kaitseväeteenistuse veebist.

Mind on kutsutud õppekogunemisele. Kas ma pean kedagi teavitama?

Jah. Esimesel võimalusel teavitada enda tööandjat. Teavitada ka perekonda ning täita oma perekondlikud kohustused enne või pärast õppekogunemist.

Mida peab õppekogunemisele kaasa võtma?

 • isikutunnistus või Eesti kodaniku pass
 • juhiload (olemasolul)
 • arveldusarve number
 • sõidupilet(id) ja/või sõiduki registreerimistunnistus
 • isikliku hügieeni tarbed
 • aastaajale vastav riietus (sh vähemalt kaks paari aluspükse ja sokke) ja jalanõud
 • õmblusnõel ja musta värvi õmblusniit
 • taskunuga
 • tulesüütamisvahendid
 • saapahooldusvahendid
 • raha ja kirjatarbed omal äranägemisel
 • kaitseväe poolt väljastatud isiklik varustus (olemasolul)

Kaasavõetavate isiklike asjade loetelu leiad sulle edastatud sõjaaja ametikohale määramise teatisest.

Vaata lisaks: õppekogunemiseks vajalikud dokumendid

Kui palju ma õppusel osalemise eest raha saan? Kui suur on päevaraha?

Vastavalt Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel ja reservasendusteenistujale reservasendusteenistuses ja erakorralises reservasendusteenistuses osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord §le 3 makstakse õppekogunemisel osaletud aja eest toetust olenevalt ametikoha (mitte isiku enda auaste) põhiliigist järgnevalt:

 • sõdur – 37 eurot päevas
 • allohvitser – 40 eurot päevas
 • ohvitser – 50 eurot päevas

NB! Tegu on brutosummadega (tulumaksuseadus § 19 lg 3 p 3).

Ma saan õppusel vähem raha kui mu palk. Kes vahe kinni maksab?

Kaitsevägi kompenseerib lisaõppekogunemisel osalemise kõigile osalejatele ühtsetel alustel auastme-põhiselt. Soovitame sel teemal oma tööandjaga rääkida, sest see on nende võimalus anda oma panus riigikaitsesse. Tänaseks on end teistele eeskujuks seadnud mitmed tööandjad.

Kuidas ma kohale saan? Kuidas ma pärast koju tagasi saan? Kuhu ma auto parkida võin?

Kogunemiskohta pead ise kohale ilmuma, aga sealt edasi hoolitseb transpordi eest juba sinu üksus.

Kogunemiskohta tuleku eest on võimalik küsida kompensatsiooni. Sõidukulud kompenseerime seaduses ette nähtud määral.

 • Õppekogunemisele kutsutud reservis olevale isikule makstakse sõidukulude hüvitist 40 eurot
 • Välisriigist õppekogunemisele ilmunud reservväelastele makstakse hüvitist 125 eurot
 • Sõidukulude hüvitist peab reservväelane taotlema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval

Isikliku sõiduauto parkimise korraldab õppekogunemist korraldav üksus kohapeal. Võimalusel soovitame kasutada ühistransporti või ühildada oma sõidud koos oma võitluskaaslastega, sest parkimiskohtade arv võib olla piiratud.

Kas edasi-tagasi sõidu kulud kompenseeritakse? Kuidas see toimub?

Jah, vastavalt ajateenijale ning õppekogunemisel ja reservasendusteenistuses osalenud reservis olevale isikule sõidukulu hüvitamise tingimuste, ulatuse ja korra §le 2 kuulub kompenseerimisele kas edasi-tagasi sõidupileti maksumus või isikliku sõiduauto kasutamine 40 euro ulatuses. Välisriigist tulles makstakse hüvitist 125 euro ulatuses. 

Sõidukulu hüvitamiseks tuleb esitada taotlus õppekogunemist korraldavale ülemale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval. Seejärel hüvitatakse sõidukulu 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppu.

Töötan riigikaitselise töökohustusega ametikohal ning mulle saadeti kutse õppekogunemisele – mida ma tegema pean?

Vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse §le 76 võib lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest vabastada reservis oleva isiku, kes töötab riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal. Õppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamise soovi korral tuleb esitada taotlus koos sellisel ametikohal töötamist tõendava dokumendiga hiljemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust.  

Kuidas käituda, kui olen töötuna arvel ning mind kutsutakse õppekogunemisele?

Kui oled arvel Töötukassas, peaksid Töötukassaga ühendust võtma (kas infotelefonil 777 3000 või enda konsultandiga) ning informeerima, et oled lisaõppekogunemisele kutsutud ning osaled sellel. Töötukassa annab edasised juhised.

Töötukassa lõpetab lisaõppekogunemise perioodiks osaleja arvel-oleku. Pärast lisaõppekogunemise lõppu peab ennast uuesti arvele võtta laskma, kas pöördudes Töötukassa büroosse või esitades avalduse läbi e-töötukassa.

Töötukassa infotelefon on 777 3000.

Vaata, keda ei võeta töötuna arvele Töötukassa veebilehelt

Kui mul on kodus alla 3-aastane laps, siis kas mul on kohustus minna kutse saamisel õppekogunemisele?

Kutse õppekogunemise osalemise kohta saadetakse vähemalt 120 päeva ette. Enamasti peaks olema selle aja jooksul võimalik oma elukorraldust (nii perekondlikud kui ka tööalased kohustused) õppekogunemise perioodiks korraldada selliselt, et tekiks võimalikult vähe probleeme. Alati see nii ei lähe ning tekib olukordi, mille puhul ei ole võimalik reservväelastel õppekogunemisel osaleda. Sellisel juhul on oluline aegsasti (kui tegemist ei ole ootamatult tekkinud olukorraga) sellest kaitseväele teada anda, et leida olukorrale võimalikult parim lahendus. Ka ootamatult tekkinud olukorra puhul on vajalik Kaitseväele teada anda.

Õppekogunemisel osalemise kohustusest võib reservväelase vabastada seaduses välja toodud põhjustel (kaitseväeteenistuse seadus § 76).

Õppekogunemiselt vabastamist sooviv reservväelane peab esitama teda õppekogunemisele kutsunud struktuuriüksuse ülemale taotluse ja vastavat asjaolu tõendava(d) dokumendi(d), mis peavad tõendama taotluses kirjeldatud olukorda. Kaitseväe juhataja volitatud struktuuriüksuse ülemal on õigus nõuda lisateavet ning arvestama peab, et struktuuriüksuse ülemal on otsuse tegemisel kaalutlusõigus.

Soovitame sul kindlasti pöörduda kutse väljastanud struktuuriüksuse ülema poole olukorra täpsemaks kirjeldamiseks.

Olen kaitseväekohuslaste registris arvel mittekõlblikuna ja see on ka näha riigiportaalis. Aga nüüd tuli teatis, et mobilisatsiooni väljakuulutamisel pean vastavale aadressile ilmuma. Mida see täpselt tähendab? 

Kaitseväeteenistuse seaduse § 70 lg 3 p 1 järgi ei kutsuta õppekogunemisele reservis olevat isikut, kes arstliku komisjoni otsusel ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele (v.a kui oled kaitseliidu liige ning sind kutsutakse kaitseliidu õppusele), kuid mobilisatsiooni korral oled siiski kohustatud kohale tulema. Kogunemiskohta või teenistuskohta saabumisel hindab arst sinu tervise vastavust tervisenõuetele.

Kaitseväeteenistuse seaduse §15610 järgi kohustatakse 18-aastast ja vanemat kaitseväekohustuslast ning sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta isikut ning kaitseväelast asuma sõjaaja ametikoha ülesandeid täitma mobilisatsioonikäsuga. Sama paragrahvi lõike neli järgselt kaitseväekohustuslane ja sõjaaja ametikohale nimetatud isik peab mobilisatsioonikäsu saamisel või kaitseväe juhataja otsusest teadasaamisel ilmuma talle teatavaks tehtud kogunemiskohta käsus ettenähtud tähtpäeval.

Infoks veel, et kogunemiskohta või Eesti Vabariigi välisesindusse või muusse välisesinduse määratud kohta ilmumata jätmist põhjendav takistus on kaitseväekohustuslase ja sõjaaja ametikohale nimetatud kaitseväekohustuseta isiku:

 • raske haigus, mis ei võimalda kogunemiskohta ilmuda
 • viibimine emapuhkusel, isapuhkusel, lapsendajapuhkusel või vanemapuhkusel
 • töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal
 • viibimine vahi all
 • reaalse vangistuse kandmine
 • transpordivahendi kasutamise võimaluse puudumine välisriigis viibimise korral

Kuidas käituda, kui mul puudub Eestis tegelik elukoha aadress, sest viibin välisriigis?

Kutse õppekogunemisele edastatakse sinu rahvastikuregistris kehtivale aadressile. Kui tead, et viibid Eestist ära pikemalt, siis sisesta kindlasti rahvastikuregistrisse kindlasti oma välisriigi aadress.

Keda tuleb teavitada, kui kontaktandmed muutuvad?

Kontaktandmete ja terviseseisundi muutumisest tuleb teavitada Kaitseressursside Ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Infot saab Kaitseressursside Ameti kodulehelt.

Mul ei ole ravikindlustust, mis siis saab, kui ma haigeks jään / viga saan vms? 

Kõigi õppekogunemisel osalevate reservväelaste tervis on meile oluline ja kaitsevägi tagab esmase arstliku abi kõigile oma inimestele ja viib nad vajadusel ka tsiviilhaiglasse. Tähtis on terviseprobleemist varakult teada anda.

Õppekogunemisel tagatakse meditsiiniline abi kaitseväe poolt.

Sain kutse õppekogunemisele ja ma pean esitama tööandjale selle kohta tõendi. Kas sellist tõendit on võimalik väljastada? 

Õppekogunemise kutse näitamisest või koopia edastamisest tööandjale peaks piisama. Juhul kui sinu tööandjal on siiski soov saada eraldi tõendit sinu osalemise kohta õppekogunemisel, siis soovitame tõendi saamiseks pöörduda sulle kutse saatnud üksuse poole. 

Kas tööandja peab mind õppusele lubama? Mis siis, kui ta ei luba?

Jah, vastavalt töölepingu seaduse § 19 lg 5 oled õppekogunemise ajal töökohustustest vabastatud. Lisaks peatub riigiteenistujatel õppekogunemise ajaks avaliku võimu teostamise õigus. Tööandja peab sind lubama õppekogunemisele, kuna tal on seadusest tulenev kohustus seda teha. Alati on võimalik oma tööandjale meelde tuletada, et lisaks kohustusele on see tema võimalus panustada riigikaitsesse. Ettevõtlus ongi võimalik ainult vabas Eestis.

Mis saab siis, kui ma õppekogunemisele ei ilmu? 

Kaitseväe eesmärk ei ole kedagi automaatselt karistada, vaid veenda, et õppekogunemisel osalemine on oluline, kuid mobilisatsioonikäsus ettenähtud tähtpäevaks kogunemiskohta mitteilmumisel võidakse sulle kohaldada sundtoomist . Kaitseväele on vajalik sinu kohaletulek. Sellega annad kaitseväele võimaluse testida oma üksuse lahinguvalmidusse seadmist ja panustad otseselt riigikaitsesse. Mitteilmumisega ei vea sa alt mitte ainult kaitseväge, vaid ka oma võitluskaaslasi.

Mul on rohkem küsimusi õppekogunemiste kohta!

Aeg ja koht on märgitud õppekogunemisel osalemise kutsel. Kui olete kutse kaotanud, võtke õppekogunemise aja ja koha täpsustamiseks kaitseväega kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Viimati uuendatud: 11. august 2023, 10:58

Keri üles