Jäta menüü vahele

Kaitseväe aasta ohvitser on kolonel Margo Grosberg, aasta allohvitser veebel Renee Aluste

Kaitseväe 104. aastapäevale pühendatud vastuvõtul kuulutati välja aasta ohvitser ja allohvitser. Aasta ohvitseriks valiti kolonel Margo Grosberg ning aasta allohvitseriks veebel Renee Aluste.

Parimate ohvitseride ja allohvitseride tunnustused andsid üle kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, Kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson ja riigikaitse edendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant Toomas Luman.

„Möödunud aasta jooksul on toimunud palju positiivset, mille tegelikke tulemusi me näeme alles mõne aasta jooksul. Selle kõige taga on aga meie inimeste töö, sest meil on head inimesed. Kaitseväes ja ümber selle. Muidu ei oleks ajateenijate, reservväelaste ja elanikkonna suhtumine kaitseväega seonduvasse nii positiivne. Muidu ei tuleks kaitseväe akadeemiasse õppima rekordkonkursiga lende. Muidu poleks me suutnud möödunud aastal toetada teisi nii kiiresti ja samas areneda ise,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem soovides kõigile asjaosalistele head kaitseväe 104. aastapäeva.

Ohvitseri ergutuspreemiad pälvisid major Tõnis Pärn ja major Erki Kala. Allohvitseri ergutuspreemia said veebel Ragnar Looris ja veebel Eduard Värä.

„Ilusaks traditsiooniks kujunenud ja juba 16. korda toimuva aasta ohvitseri ja allohvitseri tunnustamise näol on tegemist märgilise kaitseväe ja erasektori vahelise koostööprojektiga. Selle preemia muudab eriliseks asjaolu, et kandidaate esitavad just inimese kolleegid, ehk tegemist on eelkõige nendepoolse tunnustusega silmapaistva teenistuse eest,“ ütles riigikaitse arendamise sihtasutuse nõukogu esimees kolonelleitnant Toomas Luman.

Aasta ohvitseriks valitud kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg on kaitseväes erinevatel ametikohtadel teenistuses olnud üle 30 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, Kaitseväe Peastaabi teeneteristiga ning Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga.

„Hetkel Euroopas valitsevas pingelises olukorras on tihti keeruline saada olukorrast adekvaatset ülevaadet. Aasta ohvitseriks valitud kolonel Grosberg on suutnud avalikkust Ukrainas valitsevast informeerida selges ja tavakodanikule arusaadavas keeles, panustades seeläbi avalikkuse teadlikkusesse,“ ütles kolonelleitnant Luman.

Aasta allohvitser veebel Renee Aluste teenib Kaitseliidu Harju malevas instruktorina. Ta alustas teenistust kaitseväes 2009. aastal ning teenib Kaitseliidus 2017. aastast. Teda on autasustatud kaitseväe pikaajaise teenistuse medaliga ning ta on osalenud kahel välisoperatsioonil. Käesoleval aastal läbis ta USA Rangeri kursuse, mida tuntakse kui ühte kõige raskemat ja kompetentsemat jalaväe katsumust.

„Parim allohvitser tuleb sel aastal Kaitseliidust. Veebel Aluste on hinnatud instruktor, kes panustab igakülgselt lisaks teenistuskohustustele ka kogukondlikus tegevuses. Tema tiitel on omaette tunnustus Kaitseliidu ja nende liikmete tublile tööle Eesti riigikaitse arendamisel,“ lisas kolonelleitnant Luman.

Aasta ohvitseri ja aasta allohvitseri valimine on seni suurim eraalgatuslik tunnustus kaitseväelastele. Statuudi kohaselt võib iga kaitseväelane teha ettepanekuid oma kolleegide, ülemate ja alluvate hea teenistuse tunnustamiseks, kus aasta ohvitseri ja allohvitseri tiitli pälvinu saab riigikaitse edendamise sihtasutuselt 5000 euro suuruse preemia.

Riigikaitse edendamise sihtasutus loodi Eesti riigi ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt 2004. aasta juunis. Sihtasutuse eesmärk on lisaks kaitseväelaste tunnustamisele kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe toetamine ning isikkoosseisu üldharidusliku ning infotehnoloogilise haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine.

Fotod

Keri üles