Jäta menüü vahele

Küsitlusuuring: ligi pooled ajateenijatest tulid kaitseväkke vabatahtlikult

Kaitseväe akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös läbiviidava ajateenijate kompleksuuringu raames uuriti 2021. aasta juulis ja oktoobris teenistust alustanud ajateenijate hoiakuid ning arvamusi.

Uuringutulemustest selgus, et ligi pooled juuli- ja oktoobrikutse ajateenijatest tuli ajateenistusse omal algatusel. Ajateenistusse astuti omal algatusel peamiselt selleks, et teadlikult oma elusündmusi planeerida ja kohustusi ajastada ehk ajateenistus sooviti läbida enne kohustuste tekkimist ning õppima asumist.

Kõige enam motiveerib ajateenijaid panustama ajateenistusse ja kaitseväkke võimalus parandada oma füüsilist vormi, end üleüldiselt arendada ning väljakutset ja põnevust pakkuvad tegevused.

Ajateenistuse läbimist nii Eesti riigi julgeoleku kui ka isikliku arengu jaoks pidasid vajalikuks üle poole juuli- ja oktoobrikutse ajateenijatest. Sealjuures andsid kõrgema hinnangu juulis ajateenistusse astunud noored.

Informatsiooni ajateenistuse kohta enne ajateenistust saadi peamiselt sõprade käest. Oluliste infoallikatena toodi välja ka erinevad kaitseväega seotud veebilehed ning ka pereliikmed.

2021. aasta juuli- ja oktoobrikutse ajateenijate seas läbi viidud küsitlusuuringus osales kokku 2642 ajateenijat. Mõlemas kutses võttis küsitlusest osa 96% kõigist teenistusse astunutest. Uurimisrühm tänab ajateenijaid aktiivse osalemise eest küsitlusel ning ootab noori vastama ka ajateenistuse lõpuküsitlusele juunikuus.

Kaitseväe inimressurssi kompleksuuring on Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi läbiviidav uuring, milles eesmärk on saada teavet ajateenistuses olevate inimeste arvamuste ja hoiakute kohta, et teha paremaid otsuseid teenistuse juhtimiseks ja korraldamiseks. Samuti annab see võimaluse analüüsida muutust ajateenistuses olnud isikute hoiakutes ja arvamustes aastate lõikes.

Kaitseväe inimressurssi kompleksuuringute raportitega saab tutvuda Kaitseväe akadeemia kodulehel.

Keri üles