Jäta menüü vahele

Liikumis- ja veoteenistuse ajateenijad lihvisid Pärnumaal sõdurioskusi

Sel nädalal lõppes Pärnumaal Kikepera harjutusväljal kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumis- ja veoteenistuse ajateenijatele jalaväetaktika lahinglaskmiste laager, mis on oluliseks osaks üksuse erialasest väljaõppest ning valmistas ajateenijaid ette õppuseks Kevadtorm.

Eelmise aasta juulis teenistust alustanud jao suurune ajateenijate lend on osa erialaüksusest, mille ülesandeks on korraldada militaarkolonnide julgestatud liikumisi. Üksuses teenides tuleb lisaks tavapärastele sõdurioskustele omandada täiendavalt teadmisi, mille hulgas näiteks meditsiiniõpe, eraldusse sattunud sõduri ellujäämistehnikad ja erinevate objektide luureoskused ning läbida liikumise kontrolli meeskonna erialakursus ja jalaväetaktika baaskursus erinevat tüüpi lahingute pidamiseks.

„Liikumis- ja veoteenistuse ajateenija peab olema eelkõige iseseisev, sest tihti saadame neid operatsioonidele, kus nad peavad vastutama ainuisikuliselt – ehk siis nemad ja nende grupp – nad peavad saama hakkama muutuvas keskkonnas,“ ütles väljaõppelaagri vastutav, nooremveebel Aleks Janov. Janov rõhutas veel lahinglaskmiste laagri olulist rolli erinevatest allüksustest kokku tulnud sõdurite liitmisel ja nende väljaõppe ühtlustamisel.

Liikumis- ja veoteenistuse allüksuse kursuse lõpus asuvad ajateenijaid ülesandeid täitma juba koos elukutseliste kaitseväelastega nende igapäevastes tegevustes, korraldades ka iseseisvaid operatsioone. Ajateenijate teenistuskohustuste hulka hakkavad muuhulgas kuuluma militaarüksuste kolonnide formeerimised ja liikumistele marsruutide koostamised, erinevate vedude saatmine ja julgestamine ning eriveoste eskort.

Samuti kaasatakse erialase väljaõppe saanud ajateenijaid liitlaste Eestisse vastuvõtmise ning riigist ära saatmise operatsioonidesse nii lennujaamades, sadamates, raudteeterminalides kui piiripunktides. Lisaks tuleb sõduritel korraldada ka tegevust transpordilennukite, -laevade ja -rongide pealt tehnika ja varustuse peale- ja mahalaadimistel.

„Peamiselt on ikkagi iga sõdur ennekõike jalaväelane, kuid meie lisaväärtus tulenebki liitlaste vastuvõtmisest ja toetamisest Eestisse saabumisel,“ ütles liikumis- ja veoteenistuse ajateenija nooremseersant Taavi Hinto.

Liikumis- ja veoteenistus on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesanneteks on korraldada, saata ja julgestada nii Eesti kaitseväe kui liitlasüksuste siseriiklikke vedusid ja liikumisi. Lisaks vastutab liikumis- ja veoteenistus liitlasüksuste ja nende tehnika ning varustuse Eestisse toomise ja riigist välja saatmise eest. Samuti korraldab üksus Eesti kaitseväe  varude ja varustuse välisoperatsioonidele viimise ja sealt tagasi toomise. Igal aastal koolitab liikumis- ja veoteenistus logistikapataljoni ajateenijate baasil välja ühe kursuse erialaspetsialiste, kes asuvad üksuse teenistusse ning jätkavad samal erialal ka reservteenistust.

GALERII

Keri üles