Jäta menüü vahele

Lisaõppekogunemisel Okas 2021 osalenud reservväelaste tagasisideküsitlus kinnitas nende kaitsetahet

Lisaõppekogunemisel Okas 2021 osalenud reservväelased hindasid kõrgelt õppuste emotsionaalse õhustikku, selgub Tartu Ülikooli Strateegilise Jätkusuutlikuse Kompetentsikeskuse ja Kaitseväe Akadeemia poolt korraldatud küsitluse tulemustest. Sama uurimus kinnitab, et valdav enamus reservväelasi on valmis ohu korral riiki kaitsma.

Uuringust selgus, et ohu korral riigis oleks valmis kaitsetegevuses kindlasti või tõenäoliselt osalema 87% küsitletuist. Reservväelased andsid kõrgema hinnangu ülemate suhtumisele, mille puhul 91% vastajast hindas selle kas heaks või väga heaks. Samuti olid nad rahul õppekogunemise emotsionaalse õhustikuga – kolmandik hindas seda väga heaks ja enam kui pooled pigem heaks. Üksuse sidususele anti sarnane hinnang.

„Reservväelaste hoiakute kaardistamine on äärmiselt oluline, kuna see annab võimaluse mõõta nende kaitsetahet,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Suhtun sellesse tõsiselt. Lisaks aitab põhjalik tagasiside tuvastada kitsaskohti ning seejärel parendada süsteemi toimimist ja tagada parema õhustiku ja kogemuse riigikaitsesse panustamisel.“ 

Okase puhul oli tegemist välkõppusega, mis tähendab seda, et peale teate saamist pidid reservväelased suunduma kogunemiskohtadesse viivitamatult. Veerand küsitluses osalenuist tuli õppekogunemisele hea meelega ja ligi pool kohustust tundes samuti positiivse häälestusega.

Lühike etteteatamisaeg mõjutas paratamatult reservväelaste eraelu või pani neid kaaluma õppusel osalemist. Suur osa reservväelastest kartis, et tööl jäävad asjad tegemata ja tööle naastes tuleb palju asju järgi teha – selle väitega nõustus 64% küsitletuist. Muuhulgas mainiti ka võimalikku sissetuleku vähenemist (47%), probleeme rahaliste kohustuste täitmisel (42%) ning muret tervise või füüsilise vastupidavuse pärast (42%).

Õppustele kutsutud reservüksused saavutasid täieliku lahinguvalmiduse 48 tunniga. „Ma olen väga rahul nendega, kes tulid kohale. Nad said anda oma panuse riigikaitse tugevdamisse,“ ütles kindralleitnant Herem. „Soovin samuti tänada reservväelaste lähedasi ning tööandjaid – nende panus õppustesse ei ole tihtipeale kõige nähtavamal kohal, kuid on samal ajal hindamatu“.

Reservväelaste sõprade ja töökaaslaste seas oli üle 80% neid, kes väljendasid head või pigem head suhtumist õppekogunemisele tulekusse. Tööandjate seas on hea või pigem hea suhtumine levinud 70% piires.

Tartu Ülikooli Strateegilise jäätkusuutlikuse kompetentsikeskuse ja Kaitseväe Akadeemia küsitluses osalemine oli vabatahtlik, ankeedile vastati digitaalses keskkonnas. Analüüsi andmed tuginevad 314 vastaja andmetele.

Lisaõppekogunemise Okas 2021 eesmärk oli lahinguvalmiduse kontrollimine.  Samuti harjutati lisaõppekogunemise käigus koostööd politsei- ja piirivalveametiga Eesti Idapiiri kindlustamisel piiritõkete rajamisega.

Keri üles