Jäta menüü vahele

Maakaitseringkonnad harjutavad õppusel Decisive Lancer sõjalise tegevuse juhtimist

3.–7. oktoobrini toimub kaitseväe staabiõppuse Decisive Lancer, mille eesmärgiks on valmistada ette maakaitse ringkondade juhtimispunkte sõjaaja ülesannete täitmiseks koostöös teiste kaitseväe üksuste ja riigiasutustega.

„Õppuse raames harjutatakse läbi maakaitseringkondade staapide staabitöö- ja juhtimisprotseduure koostöös kaitseväe ja teiste riigiasutustega. Õppuse eesmärk on tõsta maakaitseringkondade juhtimispunktide võimet valmistada ette ja koostöös teiste üksuste ja riigiasutustega juhtida sõjalist tegevust oma territooriumitel nii kriisi- kui sõjaolukorras,“ ütles õppuse juhtstaabi ülem kolonel Viktor Kalnitski.

Staabiõppusel Decisive Lancer 2022 testitakse maakaitse juhtimisstruktuuri toimimist ning maakaitseringkondade sisekaitseliste- ja sõjaliste tegevusplaanide vastavust eesmärgiga koguda maakaitse ülesannete ja juhtimisstruktuuri edasiseks täiustamiseks vajalikke tähelepanekuid. Õppusega luuakse vajalik keskkond maakaitseringkondade juhtimispunktidele kriisi- ja sõjaaja ülesannete planeerimiseks, olukorrateadlikkuse hoidmise ja juhtimise harjutamiseks ning Kaitseliidu ja maakaitse erinevate osiste omavahelise koostöö harjutamiseks.

„Säärased õppused valmistavad meid ette tegutsema võimaliku kriisi- või sõjaolukorras. Kui juhid ja staabid on rahuajal lahendanud võimalikke kriisi- ja sõjaaja olukordi, siis reaalses olukorras otsustatakse kiiremini, kasutatakse ressursse paremini, säästetakse rohkem oma inimelusid ning tekitatakse suuremaid kaotuseid vastasele,“ lisas õppuse juhtstaabi ülem kolonel Kalnitski.

Eestis toimuvasse suuremahulisse staabiõppusesse on kaasatud erinevad kaitseväe üksused ja Kaitseliidu maakaitseringkondade staabid, samuti liitlasüksused Eestist, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. Õppuse raames harjutatakse maakaitseringkondade juhtimispunktide staabitöö- ja juhtimisprotseduure koostöös teiste kaitseväe üksuste ja riigiasutustega ning juhtimispunktide ja staapide tegevusi Eesti territooriumi kaitsmisel. Kokku osaleb õppusel ligi 300 inimest, sealhulgas reservväelased.

Maakaitseringkondade staabid on võtmetähtsusega elemendid riigi erinevate jõustruktuuride omavahelise tegevuse koordineerimiseks kohalikul tasandil. Esmakordselt olid maakaitseringkondade staabid sarnaste õppuste raames põhitreenitavateks eelmisel aastal toimunud õppusel Decisive Lancer 2021.

Õppus Decisive Lancer 2022 on osa õppuse Okas raames läbi viidud tegevuste seeriast. Okas 2022 on kaitseväe, Kaitseliidu, liitlasüksuste ja partnerorganisatsioonide koostöös korraldatav õppus, mille raames treenitakse riigikaitse tegev- ja reservkoosseisusid ning harjutatakse organisatsioonide vahelist koostööd.

Keri üles