Jäta menüü vahele

Toetusteenuste keskus

Toetusteenuste keskuse põhiülesanne on Kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalase toetuse ning usulise tegevuse korraldamine.

Ülesanded

Toetusteenuste keskuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

  • kaitseväe veteranipoliitika korraldamine;
  • teenistuskohustuste täitmisel vigastatute taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamine koostöös teiste Kaitseväe struktuuriüksustega;
  • hingehoidlik toetus veteranidele, kiriklike talitluste kaudu vaimulik teenimine, mälestusürituste korraldamine ja koordineerimine.

Allüksused

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse koosseisu kuuluvad:

  • Kaplaniteenistus
  • Psühholoogiateenistus
  • Sotsiaalteenistus
  • Tugikeskus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Viljar Kurg

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse juhataja

Kaplaniteenistus on Kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Teenistuse põhiülesanded on psühholoogia valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamises osalemine ning kaitseväelaste, nende perekonnaliikmete ja lähedaste psühholoogilise nõustamise koordineerimine ja nõustamise läbiviimise kontrollimine. Samuti Kaitseväe psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste läbiviimine ja korraldamine ning erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates …

Sotsiaalteenistus on kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Nõustamise kaudu hoiab sotsiaalteenistus kaitseväelaste kõrget tahet ja moraali. Ka on sotsiaalteenistuse ülesannete seas kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine. Samuti erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates …

Tugikeskus korraldab teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud endistele ja praegustele kaitseväelastele ja nende lähedastele, samuti hukkunute peredele vajalikke teenuseid, et tagada nende maksimaalne sotsiaalne, psühholoogiline või meditsiiniline rehabilitatsioon. 

  • Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fondi eesmärk on koguda raha ja mitterahalisi vahendeid teenistuses langenud või raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks. Fond lähtub oma tegevuses hoolivusest ja heast tahtest, selleks, et aidata katta Eesti eest võidelnud kaitseväelaste laste koolituskulud või toetada nende huvitegevust.
  • Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu eesmärk on Eesti sõjavigastatute heategevuslik sotsiaalhoolekanne, nende koondamine ühiseks pereks ja nende abistamine majanduslikel, sotsiaalsel ja juriidilisel alal.
  • Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu eesmärgiks on Eesti vigastatud võitlejate heategevuslik sotsiaalhoolekanne, nende liitmine ühtseks organisatsiooniks omavahelise sidususe suurendamiseks ja nende abistamine majanduslikus, sotsiaalses, huviala-, haridus- ja juriidilises valdkonnas.

Viimati uuendatud: 3. september 2020, 11:21

Keri üles