Jäta menüü vahele

Kaitseväe eetika

 

Kaitseväe missioon on Eesti sõjaline kaitsmine ja osalemine kollektiivses kaitsetegevuses koos liitlastega. Sellega kaasneb organisatsiooni liikmele ka suur moraalne vastutus.

Võta ühendust!

Kui teil on küsimusi, ettepanekuid või kaebusi kaitseväe eetika teemal, saate need esitada kaitseväe eetikakoodeksi koostanud töögrupile:

"*" märgib nõutud välju

Olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega kaitseväes* *
Küsimuste, ettepanekute või kaebuste esitamisega seonduvalt töödeldakse esitatud isikuandmeid
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes on võimalik lugeda järgmiselt lehelt: Isikuandmete töötlemine kaitseväes

Kaitseväe sisemäärustiku teine peatükk käsitleb eetikat ja toob välja kaitseväe põhiväärtused, mis koos käitumisreeglitega kujundavad meie organisatsioonikultuuri. Need väärtused lähtuvad varasematest kogemustest ja aja nõuetest. Nad aitavad inimesel organisatsiooni sees paremini orienteeruda ja oma käitumisega edendada ühtekuuluvust ning pühendumist Kaitseväe missioonile.

Kaitseväe põhiväärtused on

 • ausus,
 • vaprus,
 • asjatundlikkus,
 • ustavus,
 • koostöövalmidus,
 • avatus.

Selgitame allpool lühidalt need väärtused lahti. 

Kaitseväe sisemäärustikuga saad tutvuda SIIN.

Kaitseväe põhiväärtused

Mõiste

Ausus on julgus rääkida tõtt ja järgida kehtivaid reegleid.

Selgitus

 • Ma räägin tõtt ega peta
 • Järgin kehtivaid reegleid ja õigusnorme
 • Olen taktitundeline ja objektiivne
 • Olen õiglane ega kuritarvita usaldust
 • Tunnistan, kui olen teinud midagi valesti, ja julgen muuta oma ekslikku otsust

Mõiste

Ustavus on lojaalsus oma riigile, Kaitseväele ja oma kaaslastele.

Selgitus

 • Olen truu Eestile
 • Olen kindel juhina ja oma juhtidele
 • Olen usaldusväärne oma teenistuskaaslastele
 • Ma talun tingimusi, mida pole võimalik muuta ja ei kritiseeri põhjendamatult
 • Käitumisel arvestan kaitseväe traditsioone

Mõiste

Asjatundlikkus ehk professionaalsus on ülesandele vastav teadmiste ning oskuste kooslus, mis tagab tegevuse tõhususe.

Selgitus

 • Tunnen hästi oma eriala ja selle osa riigikaitse tervikus
 • Oskan oma teadmisi kasutada õigel ajal ja õiges kohas
 • Olen distsiplineeritud ja kohusetundlik
 • Olen algatusvõimeline ning täiendan ennast järjekindlalt
 • Otsuste tegemisel kaalun kõiki asjaolusid, et otsus oleks objektiivne

Mõiste

Vaprus on ülesande täitmisel teadlikult riskide võtmine ja hirmude ületamine.

Selgitus

 • Olen valmis minema lahingusse, võtma riske ja vastasele vastu seisma
 • Vajadusel tegutsen äärmuslikes tingimustes, et saavutada eesmärk
 • Kaitsen nõrgemaid ja astun vastu ebaõiglusele
 • Ületan oma hirmud
 • Julgustan kaasvõitlejaid

Mõiste

Koostöövalmidus on positiivne hoiak ja valmisolek koos tegutsemiseks ühise eesmärgi nimel.

Selgitus

 • Väärtustan meeskonnatööd, olen kaaslaste suhtes tähelepanelik ja abivalmis
 • Annan alati oma panuse ühise eesmärgi saavutamiseks
 • Loon usaldusliku õhkkonna ja hoian kõrget moraali
 • Väärtustan enda ja teiste aega ning hindan koostööpartnerite panust
 • Kaalun oma sõnu ja otsuseid põhjalikult ning hindan enne nende võimalikke tagajärgi

Mõiste

Avatus on valmidus suhelda, võimekus hinnata ja omaks võtta erinevaid ideid, seisukohti, lahendusi ning kohandada oma käitumist vastavalt.

Selgitus

 • Olen vastuvõtlik ja ei tõrgu uutele ideedele põhjendamatult vastu
 • Suhtun erinevustesse lugupidavalt
 • Toetan informatsiooni mitmesuunalist liikumist, olen suhtlemisaldis ja oma pädevuse piires valmis Kaitseväge esindama
 • Tean, et on informatsiooni, mida tuleb kaitsta ja hoian mulle usaldatud saladusi
 • Austan inimväärikust. Suhtun iseendasse ja teistesse austusega

Viimati uuendatud: 27. oktoober 2022, 12:22

Keri üles