Jäta menüü vahele

Sotsiaalteenistus

Sotsiaalteenistus on kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Nõustamise kaudu hoiab sotsiaalteenistus kaitseväelaste kõrget tahet ja moraali. Ka on sotsiaalteenistuse ülesannete seas kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine. Samuti erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates üksustes.

Ööpäevaringne info- ja abitelefon +372 512 7307

Abitelefon on avatud kõigile tegevväelastele, Kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks.

Välismaalt Eestisse helistades või tavatelefonilt helistades tuleb numbrile ette valida Eesti suunakood +372.

Info- ja abitelefoni hoiab töös Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused@mil.ee.

Ülesanded

Sotsiaalteenistuse ülesanne kaitseväes on kõikidele kaitseväelastele, veteranidele, kaitseväes teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saanud isikutele ja nende perekonnaliikmetele sotsiaalteenuste ja -toetuste pakkumine, korraldamine ja läbiviimine. Teenistus osaleb kaitseväe sotsiaalpoliitika, veteranipoliitika ning erialaste eeskirjade, juhendite  ning õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamisel.

Oma eriala parima pädevusega sotsiaalteenistujad koostöös teiste kaitseväe tugiteenustega ning kaitseväe-väliste institutsioonidega korraldavad kaitseväelaste,veteranide ning nende perede sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise, heaolu ning sotsiaalkaitse, kindlustades sellega kaitseväe isikkoosseisu kõrge teenistusvalmiduse, tagades motiveeritud ning teenistusega rahulolevad kaitseväelased ja veteranid.

Väärtused

KV sotsiaaltöötajad lähtuvad oma töös aktsepteeritud käitumisnormidest ja väärtustest, sh konfidentsiaalsus, vastutustundlikkus, privaatsus, väärikus ja  inimese õiguste austamine.

Põhimõtted sotsiaalteenuste korraldamisel ja pakkumisel

 • Isikukesksus – teenused vastavad teenuse kasutaja individuaalsetele ja tegelikele vajadustele.
 • Teenuse võimestav iseloom –  suurendatakse või säilitatakse inimese iseseisvust oma elu korraldamisel. 
 • Tulemustele orienteeritus- teenused on hinnatavad ja tulemuslikud ning suunatud inimese olukorra parendamiseks.
 • Vajaduspõhine lähenemine- teenuse planeerimisel ja osutamisel lähtutakse inimese ja sihtrühma vajadustest.
 • Terviklik lähenemine –  teenused katavad inimese tervikvajadusi. Vajadusel tagatakse teenuste jätkuvus ja sujuv üleminek ühelt teenuselt teisele.
 • Isiku õiguste kaitse –  tagatud on inimese seadusest tulenevad õigused ning õigus saada infot pakutavate teenuste kohta.
 • Kaasamine – inimest ja teisi huvigruppe kaastakse teenuse planeerimisse, arendamisse ja tulemuslikkuse hindamisse. Teenuse paremaks osutamiseks tehakse koostööd nii inimese, teiste teenuseosutajate kui ka seotud huvigruppidega.
 • Töötaja pädevus ja eetika – teenuseid osutavad pädevad töötajad, kelle tööalasesse arengusse teenuseosutaja järjepidevalt panustab.
 • Organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine –  organisatsioon planeerib oma tegevusi, hindab ja analüüsib tegevuste tulemusi ning parendab oma tegevust.

Kontaktid

 • Kaitseväe sotsiaalteenistus
  Kaitseväe toetusteenuste keskus
  Toetuse väejuhatus
  Endla 8
  10142 Tallinn
 • sotsiaaltootajad@mil.ee

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Pr. Pille Priilinn-Türk

Kaitseväe sotsiaalteenistuse juhataja

Viimati uuendatud: 19. august 2020, 15:44

Keri üles