Jäta menüü vahele

Sotsiaalteenistus

Sotsiaalteenistus on kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Nõustamise kaudu hoiab sotsiaalteenistus kaitseväelaste kõrget tahet ja moraali. Ka on sotsiaalteenistuse ülesannete seas kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine. Samuti erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates üksustes.

Ülesanded

Sotsiaalteenistus pakub ja korraldab sotsiaalteenuseid ja -toetusi kõikidele kaitseväelastele, veteranidele, kaitseväes teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saanud isikutele ja nende perekonnaliikmetele.

Teenistus osaleb kaitseväe sotsiaalpoliitika, veteranipoliitika ning erialaste eeskirjade, juhendite  ning õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamisel.

Sotsiaalteenistuses töötavad oma erialal pädevaimad spetsialistid. Koostöös teiste kaitseväe tugiteenustega ning kaitseväe-väliste institutsioonidega korraldavad nad kaitseväelaste, veteranide ning nende perede sotsiaalmajandusliku toimimise, heaolu ning sotsiaalkaitse.

See kindlustab kaitseväe isikkoosseisu kõrge teenistusvalmiduse ja tagab, et kaitseväelased ning veteranid on motiveeritud ja teenistusega rahul.

Ööpäevaringne info- ja abitelefon (+372) 512 7307

Abitelefon on avatud kõigile tegevväelastele, kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks.

Info- ja abitelefoni hoiab töös toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post [email protected].

11.10.2021 toimus “Ettevõtluse koolituspäev lähiaastatel kaitseväeteenistusest väljujatele”

Koolitusmaterjalid leiad siit

Kontaktid

 • Kaitseväe sotsiaalteenistus
  Kaitseväe toetusteenuste keskus
  Toetuse väejuhatus
  Endla 8
  10142 Tallinn
 • sotsiaaltootajad@mil.ee

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Pr. Pille Priilinn-Türk

Kaitseväe sotsiaalteenistuse juhataja

Väärtused

Kaitseväe sotsiaaltöötajad lähtuvad oma töös aktsepteeritud käitumisnormidest ja väärtustest, sh konfidentsiaalsus, vastutustundlikkus, privaatsus, väärikus ja  inimese õiguste austamine.

 • Isikukesksus – teenused vastavad teenuse kasutaja individuaalsetele ja tegelikele vajadustele.
 • Teenuse võimestav iseloom –  suurendatakse või säilitatakse inimese iseseisvust oma elu korraldamisel. 
 • Tulemustele orienteeritus- teenused on hinnatavad ja tulemuslikud ning suunatud inimese olukorra parendamiseks.
 • Vajaduspõhine lähenemine- teenuse planeerimisel ja osutamisel lähtutakse inimese ja sihtrühma vajadustest.
 • Terviklik lähenemine –  teenused katavad inimese tervikvajadusi. Vajadusel tagatakse teenuste jätkuvus ja sujuv üleminek ühelt teenuselt teisele.
 • Isiku õiguste kaitse –  tagatud on inimese seadusest tulenevad õigused ning õigus saada infot pakutavate teenuste kohta.
 • Kaasamine – inimest ja teisi huvigruppe kaastakse teenuse planeerimisse, arendamisse ja tulemuslikkuse hindamisse. Teenuse paremaks osutamiseks tehakse koostööd nii inimese, teiste teenuseosutajate kui ka seotud huvigruppidega.
 • Töötaja pädevus ja eetika – teenuseid osutavad pädevad töötajad, kelle tööalasesse arengusse teenuseosutaja järjepidevalt panustab.
 • Organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine –  organisatsioon planeerib oma tegevusi, hindab ja analüüsib tegevuste tulemusi ning parendab oma tegevust.

Viimati uuendatud: 5. august 2022, 13:51

Keri üles