Jäta menüü vahele

Logistikakool

Toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine.

Allüksused

Toetuse väejuhatuse logistikakooli allüksused on:

 • arendusjaoskond
 • väljaõppejaoskond

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Major Jaanus Jürgenstein

Toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem

Vanemveebel Peep Geraštšenko

Toetuse väejuhatuse logistikakooli veebel

Praegu koolitab toetuse väejuhatuse logistikakool kolmel tasemel. Esiteks, tasemekoolitused noorem- ja vanemallohvitseridele ja nooremohvitseridele. Teiseks, spetsiifilised koolitused nagu näiteks rahvuslike logistiliste toetuselementide ettevalmistamine (National Support Element – NSE). Kolmandaks, erialased koolitused ehk tüübikoolitused autojuhtidele.

Vanemallohvitseride ja nooremohvitseride tasemekoolitus toimub Kaitseväe Akadeemia (KVA) baasil. Kui jalaväelaste põhioskused ja -teadmised saavad õppurid KVA-st, siis vastutus logistilise koolituse eest lasub logistikakoolil. Nooremallohvitseride koolitamine on täielikult logistikakooli pärusmaa (v.a tagalakompanii nooremallohvitserid). Logistikakeskus peab just nooremallohvitseride koolitamist oma raskuspunktiks, sest neist sõltub otseselt väeosade arusaamine sõjaväelogistikast ning sõjaväelogistika toimimine nii rahu- kui ka sõjaaja üksustes.

Spetsiifilised koolitused on otseselt seotud käimasolevate sõjaliste operatsioonide toetamisega. Esimesed sõjaväelogistikud, kes toetasid Iraagis tegutsenud Eesti üksusi, pidid endale alguses ise vajalikud koolitused otsima. Nende koolituste baasil loodi edaspidi Iraaki saadetavate sõjaväelogistikute koolitamiseks väljaõppesüsteem, mis oli kasutusel 2008. aasta lõpuni. Paralleelselt valmistati ette väljaõppesüsteemi Afganistani sõjalise operatsiooni toetamiseks. See rakendus 2006. aastal. Seega valmistas logistikakool samal ajal ette spetsialiste kahe sõjakolde tarvis.

Erialased koolitused on praegu suuremalt jaolt seotud transpordi valdkonnaga. Autojuhtide ettevalmistamine on saamas üheks olulisemaks koolitusteemaks, sest sõidukite kasutamise osakaal on Kaitseväes aasta-aastalt tõusnud. Et nõudlus autojuhtide järele on järjest suurem, alustas logistikakool koostööd Rootsi Kuningriigi relvajõudude logistikakooliga. Selle raames käisid Rootsi spetsialistid 2011. aastal koolitamas meie kooli instruktoreid. Oleme seadnud endale eesmärgiks viia lähiaastatel logistikakooli instruktorite ettevalmistuse ja teadmised sellisele tasemele, et nad suudaksid omakorda hakata koolitama sõiduinstruktoreid teistele Kaitseväe üksustele. Samas tahame luua oma kursustega eeldused, et meie ettevalmistatud sõiduinstruktoritest kasvaksid omakorda välja kompanii või koguni pataljoni tehnikud.

Toetuse väejuhatuse logistikakool loodi tagalapataljoni koosseisu (praegune toetuse väejuhatuse logistikapataljon) 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitust. Kooli asutamise eestvedaja oli tollane Kaitsejõudude peastaabi logistikaosakonna ülem major Raivo Tamm. Alguses piirduti nooremallohvitseride koolitamisega, kuid juba mõne aasta pärast koolitusvajadused ja ambitsioonid suurenesid. Nimelt oli selleks ajaks Kaitseväe käsutuses juba piisav hulk erialaste teadmistega sõjaväelogistikuid: Soome Vabariigi Kaitseväe Häme Rügemendi Logistikakoolis (Hämeen Rykmentin Huoltokoulu) oli koolitatud 14 logistikaohvitseri. 2005. aastaks olid nad kõik omandanud rühma- ja/või kompaniiülema kogemused.

Et tagalapataljon vastutas 2005. aastal tagalakompanii koolitamise eest, siis eeldati, et pataljon on nüüd ka suuteline korraldama nooremohvitseridest sõjaväelogistikute koolitamist. Nii võetigi 2006. aastal vastu otsus, et lõpetatakse ohvitseride koolitamine Soomes ja nooremohvitseridest sõjaväelogistikute ettevalmistamise eest hakkab edaspidi vastutama logistikakool.

Arvestades logistikakooli kasvavat tähtsust sõjaväelogistikute ettevalmistamisel, toodi 2012. aastal logistikakool logistikapataljoni koosseisust otse logistikakeskuse ülema vahetusse alluvusse.

Toetuse väejuhatuse logistikakooli ülemad läbi aegade:

 • alates 2021 mjr Jaanus Jürgenstein
 • 2020-2021 mjr Aivar Pilv (ülesannetes)
 • 2017-2020 major Riho Juurik
 • 2016–2017 leitnant Jaanis Einer (kohusetäitja)
 • 2014–2016 kapten Magnus-Valdemar Saar
 • 2012–2014 major Paul Vaha
 • 2010–2012 major Marek Sügis
 • 2008–2010 leitnant Olari Koppel
 • 2006–2008 kapten Taivo Rõkk
 • 2004–2006 kapten Jaanus Antson
 • 2003–2004 leitnant Andrus Liiv
 • 2003 kapten Eero Rebo

Viimati uuendatud: 8. august 2023, 14:30

Keri üles