Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse staap

Toetuse väejuhatuse staap aitab toetuse väejuhatuse ülemat talle pandud ülesannete elluviimisel.

Ülesanded

 • Nõustada väejuhatuse ülemat ja väejuhatuse ülema asetäitjat ning tema tegevust toetada.
 • Juhtida ja koordineerida rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva Kaitseväe üksuse logistilist toetust.
 • Planeerida, kontrollida ja toetada väejuhatuse tegevust.
 • Korraldada ja kontrollida väejuhatuse reservväelaste ja allüksuste (v.a logistikapataljon) väljaõpet.
 • Korraldada ja kontrollida väejuhatuse julgeolekut.
 • Korraldada ja kontrollida riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset, pidada salastatud dokumentide registrit.
 • Koostada ja ajakohastada väejuhatuse ohu- ja riskianalüüsi.
 • Korraldada asjaajamist ja dokumentide arhiveerimist.
 • Arendada, hallata ja hooldada väejuhatuse side- ja juhtimissüsteeme ning süsteemielemente.
 • Korraldada väejuhatuses personalitööd.
 • Koostada väejuhatuse eelarvetaotlusi ja kontrollida eelarve täitmist.
 • Osaleda Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni logistikaalases tegevuses ja koordineerida selle tegevust.
 • Pidada arvestust põhivalmidusüksuste ja täiendusreservi isikkoosseisu ja varustuse üle
 • Väljastada toetuse väejuhatuse ja Kaitseliidu sõjaaja koosseisus olevate kiirreageerimisväeüksuste isikkoosseisule õppekogunemise kutseid ja mobilisatsioonikäske.
 • Planeerida, koordineerida ja läbi viia põhivalmidusväeüksuste ja täiendusreservi formeerimist.
 • Koordineerida väejuhatuses rahvusvahelist koostööd.

Allüksused

Toetuse väejuhatuse staabi struktuuri kuuluvad:

 • personalijaoskond
 • luure- ja julgeolekujaoskond
 • operatiivjaoskond
 • väljaõppe- ja planeerimisjaoskond
 • mobilisatsioonijaoskond
 • side- ja juhtimissüsteemide jaoskond
 • eelarve- ja rahandusjaoskond
 • üldjaoskond
 • tagalajaoskond

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Major Martin Mäepere

Acting Command of the Headquarters of the Support Command

Viimati uuendatud: 22. detsember 2022, 10:27

Keri üles