Jäta menüü vahele

Strateegilise kommuni­katsiooni keskus

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine; väljaõppe ettevalmistamine ning läbiviimine; sõjaaja ning reservüksuste täiendkoolitamine, varustamine ja formeerimise korraldamine.
 • Meediaoperatsioonide toetamine video- ja fotomaterjalidega ning nende edastamine meediale või avaldamine kaitseväe kommunikatsioonikanalites.
 • Teavitustöö-alaste video- ja fotomaterjalide ning trükiste ja teabegraafika tootmine.
 • Teavitustöö raames korraldatavate otsesuhtlusprojektide toetamine.
 • Teavitusürituste, tseremooniate jmt helindamine.
 • Kaitseväe teavitusvaldkonna audio-, foto- ja videoarhiivi haldamine.

Tule meediasõduriks!

Kui soovid asuda keskusesse väljaõppele,

anna meile oma huvist teada ja täida sooviavaldus 

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Georgi Kokošinski

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülem

Vanemveebel Janek Bagirov

keskuse veebel

Väljaõpe

Küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus valmistab ette kaitseväe reservüksustele fotograafe, video-operaatoreid, küljendajaid-kujundajaid, reportereid-toimetajaid ja otseteavitusmeeskondi.

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse erialakursusel annavad kaitseväe teavitusspetsialistid ajateenijatele ülevaate riiklikust teavitussüsteemist, informatsiooni osatähtsusest nüüdisaegses sõjapidamises ja sellest, kuidas kaitsevägi valmistub selliseks sõjaks.

Seejärel spetsialiseeruvad ajateenijad kas fotograafi, videooperaatori, küljendaja-kujundaja või reporteri-ajalehetoimetaja erialale. Pärast erialateadmiste omandamist õpitakse tegutsema meediameeskonnana, kus ajateenijast reporteri juhtimisel toodetakse erinevate sündmuste kohta uudiseid, fotogaleriisid ja videolugusid. Samuti õpitakse meeskonnana koostama, toimetama ja küljendama-kujundama ajalehte Sõdurileht.

Ligi poolteist kuud kestvale erialakursusele järgneb teenistuspraktika, kus ajateenijad saavad strateegilise kommunikatsiooni keskuse instruktorite käe all lihvida kõike seni õpitut. Siis kaasatakse ajateenijaid kaitseministeeriumi, kaitseväe ja kaitseliidu teavitus- ja meediaoperatsioonidesse, mille raames valmivad trükised, videolood, fotogaleriid, lühifilmid, veebilehed. Kuna teavituskeskuse ajateenijad peavad oma teenistusülesannete tõttu külastama praktiliselt kõikides kaitseväe väeosades toimuvaid üritusi ja õppusi, siis saavad nad lisaks praktilistele erialastele oskustele ka väga hea ülevaate riigikaitsest ja kaitseväest kui tervikust.

Ajateenistuse jooksul  strateegilise kommunikatsiooni keskuses omandatud teadmised ja oskused tulevad kasuks neile, kes on otsustanud siduda oma reservväelase karjääri ajakirjanduse, suhtekorralduse, kommunikatsiooni, reklaami, turunduse, fotograafia ja filminduse erialaga või siis kaitseministeeriumi vastutusalas teavitustöö valdkonnaga.

Kandideerimine keskuse väljaõppele

Kes võiksid kandideerida?

Strateegilise kommunikatsiooni keskusesse oodatakse kandideerima ajateenijaid, kes on õppinud või õpivad:

 • fotograafiks
 • videooperaatoriks
 • kujundajaks-küljendajaks
 • ajakirjanikuks
 • suhtekorraldajaks
 • või kes on juba pikemat aega nimetatud erialadel tegutsenud.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus võtab oma ridadesse kõikide väeosade ajateenijaid, kes läbivad 11-kuulist ajateenistust. Strateegilise kommunikatsiooni keskuse teenistuse jätkamise eeldus on edukalt läbitud sõduri baaskursus. Kandideerimisel on eelisseisundis noormehed, kes on alustanud ajateenistust staabi- ja sidepataljonis.

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb sõduri baaskursuse esimesel nädalal täita allolev vorm. Vormi saab täita ja saata vaid kandideerimise ajal. Kandidaatide hulgast valitakse välja sobivaimad, kes jätkavad pärast autojuhi või nooremallohvitseri kursust oma teenistust juba strateegilise kommunikatsiooni keskuses.

Küsimuste korral kirjuta [email protected].

Teenistusse strateegilise kommunikatsiooni keskusesse

"*" märgib nõutud välju

Palun märgi teenistuskoht sellisel kujul: väeliik, pataljon, kompanii, rühm. Küsimuste 1.-5. eesmärk on koguda andmeid, mida kasutame Sinu kui strateegilise kommunikatsiooni keskuses ajateenistuses jätkamisest huvitatud isiku tuvastamiseks ja Sinuga kontakti võtmiseks.
Kui oled läbinud erialaseid täiendkoolitusi, pane see info siia kirja
Palun märgi siia võõrkeeled, mida oskad. Kirjuta iga keele puhul juurde, millisel tasemel su keeleoskus on (vähene, keskmine, hea või väga hea)
Küsimuste 6.-18. eesmärk on koguda andmeid selleks, et strateegilise kommunikatsiooni keskus saaks hinnata ja vajadusel toetada Sinu soovi jätkata ajateenistust strateegilise kommunikatsiooni keskuses ning kasutada esitatud andmeid ametikohale planeerimiseks, arvestades haridust, oskusi, kogemusi ja mootorsõiduki juhtimisõigust.
Annan nõusoleku minu poolt kirja pandud isikuandmete töötlemiseks (sh juhul, kui mind valitakse välja ajateenistust jätkama strateegilise kommunikatsiooni keskuses). Olen teadlik, et võin nõusoleku igal ajal tagasi võtta ning selleks kirjutan aadressil [email protected]* *
Olen tutvunud isikuandmete töötlemise tingimustega kaitseväes* *
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes saab rohkem teavet siit. Kaitsevägi lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. 

Kaitseväe kodulehe külastamisel kogutavate andmete kohta saate infot SIIT

Olmetingimused ja sport

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse võitlejad elavad staabi- ja sidepataljoni kasarmus, kus on palju erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks ning enesearenduseks.

Sõdurikodus on võimalik kasutada elektroonilisi sidevahendeid, mängida lauamänge ja lugeda kohalikust raamatukogust laenutatud raamatuid. Raamatukogus on lai valik alates kaitseväele omastest sõjaajaloo-raamatutest kuni info- ja kommunikatsiooni alaste teavikuteni, samuti ilukirjandust.

Sportimiseks on võimalik kasutada siseruumides asuvat jõusaali kui ka välitingimustes olevat jõusaali. Jooksmas saab käia Järvevana tee ääres asuval spordirajal.

Küberväejuhatusel on oma huvijuht, kelle eestvedamisel on võimalik käia teatris, kinos, muuseumides ja näitustel. Selleks peavad võitlejad näitama üles huvi ja andma ideid, mida järgmiseks külastama minna.

Arstiabi pakuvad tasemel spetsialistid omal alal. Teenustena pakutakse näiteks füsioteraapiat ja konsultatsioone tervisemurede puhul.

Tsiviilkoostöö

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ajateenijal on võimalus täiendada end sise- ja väliskommunikatsiooni vallas. Tugev koostöö Eesti suurimate meediaväljaannetega annab võimaluse ennast teostada ja täiendada portfooliot tulevaseks tsiviileluks. Samuti tehakse pidevat koostööd ministeeriumide ning kaitseväe peastaabiga, mis annab eeldused ja oskused analüüsida suuremaid struktuure väljaspool ajateenistust.

Samuti on võimalik kaasa lüüa erinevates ettevõtmistes, millega kaitsevägi tegeleb, nagu sündmuse “Kõikide laste isadepäev” korraldamine ja kajastamine, vabariigi aastapäeva kajastamine, aga ka kampaaniate loomine kaitseväe väliskommunikatsiooni tarbeks ja palju muud.

Keskuse allüksused

Keskuse koosseisus töötab kolm üksust:

 • Kirjastusgrupp, mis korraldab kujundus- ja trükitööde ettevalmistamist ja trükkimist kaitseväe tellimuste kohaselt ning osaleb ajateenijate väljaõppes. Kirjastusgrupi väljaantav ajakiri Sõdur on ilmunud vaheaegadega aastail 1919–1940 ja alates 1992. a, kaasates parimaid kaitsevaldkonna autoreid. Sõdurileht on ilmunud vaheaegadega alates 1994. aastast, tänapäeval toodavad selle sisu keskuse ajateenijad.
 • Audio-, video- ja fotogrupp, mille peamine ülesanne on ajateenijate väljaõpetamine kaamerameeskondadeks ja ettevalmistamine reservteenistuseks. Samuti kaitseväe teavitustööks vajaliku audio-, video- ja fotomaterjali tootmine.
 • Võrgumeediagrupp pühendub oma töös eelkõige sotsiaalmeediale, ent teeb väljaõpet ka keskuse koosseisu arvatud ajateenijatele. Valdkonna ekspertide juures omandatud teadmised kombineerituna teenistuspraktikaga annavad grupile hea võimaluse loovlahenduste pilootprojektide eestvedamiseks. Koostöös teiste üksustega valmivad kaitseväe-ülesed meediakampaaniad ja sotsiaalmeedia eriprojektid.

Ajalugu

Strateegilise kommunikatsiooni keskus (StratKomKe) alustas küberväejuhatuse alluvuses tegevust 1. augustil 2018. Keskuse ülem on olnud augustist 2018 kuni veebruarini 2019 major Viljar Kurg, alates veebruarist 2019 kuni augustini 2020 major Priit Kasemets ning alates 2020. aasta augustist kolonelleitnant Georgi Kokošinski.

StratKomKe eelkäijaks oli kaitseväe peastaabi koosseisus 2011. aastal loodud teavituskeskus, mis aastail 2012–2018 töötas staabi- ja sidepataljoni alluvuses. Teavituskeskuse ülemad olid aastail 2011 toonane leitnant Arvo Jõesalu, 2011–2015 nooremleitnant Hannes Võrno ja 2015–2018 major Marek Miil. 2014. aastast peale on olnud teavituskeskuse, 2018. aastast StratKomKe käsutuses oma hoone Tallinnas Filtri tee ääres. 2017. aastal korraldati esimene selles keskuses väljaõppe saanud reservväelaste teavitusõppus AKSON.

Embleem

/>

Mitmepealine ussikuningas sümboliseerib ühendatud jõudu. Pead näitavad samal ajal toimuvat suhtlust oma rahva, liitlaste ja ka vastasega. Kroonid sümboliseerivad strateegilist kommunikatsiooni kui juhtimisfunktsiooni. Suudest väljaulatuvad keeled väljendavad eri keeltes toimuvat suhtlemist ning kommunikatsiooni erinevates meedialiikides: pildis, kirjas ja helis. Verev punane taust tähistab Eesti Vabariigi kaitsel Vabadussõjas valatud verd.

Lipp

2022. aasta 27. mail annetas riigisekretär Taimar Peterkop Jägala linnakus peetud pidulikul tseremoonial strateegilise kommunikatsiooni keskusele tseremoniaallipu.

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse lipu kujundamisel on võetud aluseks üksuse embleem, millel on kujutatud ussikuningat. Lipu kangal välja toodud kuupäev 15.08.2011 viitab strateegilise kommunikatsiooni keskuse sünniloole – märgitud kuupäeval alustas tegevust teavituskeskus kui üksuse eelkäija.

Viimati uuendatud: 20. detsember 2022, 15:51

Keri üles