Jäta menüü vahele

Strateegilise kommunikatsiooni keskus

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine;
 • Meediaoperatsioonide toetamine video- ja fotomaterjalidega ning nende edastamine meediale või avaldamine Kaitseväe kommunikatsioonikanalites;
 • Teavitustöö alaste video- ja fotomaterjalide ning trükiste ja teabegraafika tootmine;
 • Teavitustöö raames korraldatavate otsesuhtlusprojektide toetamine;
 • Teavitusürituste, tseremooniate jmt helindamine.
 • Sõjaaja teavitusüksuse varustamine ajateenijate baasil reservväelaste ettevalmistamine ning reservväelaste täiendkoolitamine;
 • Kaitseväe teavitusvaldkonna audio-, foto- ja videoarhiivi haldamine.

Allüksused

 • Audio-, video- ja fotogrupp
 • Võrgumeediagrupp
 • Kirjastusgrupp

Tutvu meie töödega

Kontaktid

Inimesed

Major Priit Kasemets

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülem

Staabi- ja sidepataljoni strateegilise kommunikatsiooni keskus valmistab ette Kaitseväe reservüksustele fotograafe, video-operaatoreid, küljendajaid-kujundajaid, reportereid-toimetajaid ja otseteavitusmeeskondi.

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse erialakursusel annavad Kaitseväe teavitusspetsialistid ajateenijatele ülevaate riiklikust teavitussüsteemist, informatsiooni osatähtsusest nüüdisaegses sõjapidamises ja sellest, kuidas Kaitsevägi valmistub selliseks sõjaks.

Seejärel spetsialiseeruvad ajateenijad kas fotograafi, videooperaatori, küljendaja-kujundaja või reporteri-ajalehetoimetaja erialale. Pärast erialateadmiste omandamist õpitakse tegutsema meediameeskonnana, kus ajateenijast reporteri juhtimisel toodetakse erinevate sündmuste kohta uudiseid, fotogaleriisid ja videolugusid. Samuti õpitakse meeskonnana koostama, toimetama ja küljendama-kujundama ajalehte Sõdurileht.

Ligi poolteist kuud kestvale erialakursusele järgneb teenistuspraktika, kus ajateenijad saavad strateegilise kommunikatsiooni keskuse instruktorite käe all lihvida kõike seni õpitut. Siis kaasatakse ajateenijaid Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseliidu teavitus- ja meediaoperatsioonidesse, mille raames valmivad trükised, videolood, fotogaleriid, lühifilmid, veebilehed. Kuna teavituskeskuse ajateenijad peavad oma teenistusülesannete tõttu külastama praktiliselt kõikides Kaitseväe väeosades toimuvaid üritusi ja õppusi, siis saavad nad lisaks praktilistele erialastele oskustele ka väga hea ülevaate riigikaitsest ja Kaitseväest kui tervikust.

Ajateenistuse jooksul  strateegilise kommunikatsiooni keskuse omandatud teadmised ja oskused tulevad kasuks neile noormeestele, kes on otsustanud siduda oma reservväelase karjääri ajakirjanduse, suhtekorralduse, kommunikatsiooni, reklaami, turunduse, fotograafia ja filminduse erialaga või siis Kaitseministeeriumi vastutusalas teavitustöö valdkonnaga.

Kes võiksid kandideerida?

Strateegilise kommunikatsiooni keskusesse oodatakse kandideerima ajateenijaid, kes on õppinud või õpivad:

 • fotograafiks
 • videooperaatoriks
 • kujundajaks-küljendajaks
 • ajakirjanikuks
 • suhtekorraldajaks
 • või kes on juba pikemat aega nimetatud erialadel tegutsenud.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus võtab oma ridadesse kõikide väeosade ajateenijaid, kes läbivad 11-kuulist ajateenistust. Strateegilise kommunikatsiooni keskuse teenistuse jätkamise eeldus on edukalt läbitud sõduri baaskursus. Kandideerimisel on eelisseisundis noormehed, kes on alustanud ajateenistust staabi- ja sidepataljonis.

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks tuleb sõduri baaskursuse esimesel kuul saata oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (miks kandidaat enda arvates sobiks jätkama teenistust teavituskeskuses) aadressile teavituskeskus@mil.ee. Kandidaatide hulgast valitakse välja sobivaimad, kes jätkavad pärast sõidukijuhi või nooremallohvitseri kursust oma teenistust juba teavituskeskuses.

Küsimuste korral kirjuta teavituskeskus@mil.ee.

Viimati uuendatud: 12. veebruar 2020, 09:36

Keri üles