Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 2. jalaväebrigaadi allüksus, mille ülesanne on tagada brigaadi juhtimise alaline valmisolek ja õpetada välja reservüksus brigaadi juhtimispunktide julgestamise, töökeskkonna tagamise ning sideühenduste alalhoidmiseks kõrgema üksuse, brigaadi juhtimispunktide ning brigaadi koosseisu kuuluvate allüksustega.

Väljaõpe

Staabi- ja sidekompaniis koolitatakse ajateenijaid staabikaitse-, juhtimispunkti- ja sideerialadel. Väljaõppetsükkel jaguneb kaheks: reakoosseisu (enamikus jalaväeerialaga staabikaitsjate) õpe kestab 8 kuud ning nooremallohvitseride, autojuhtide, sidemeeste ja IT-spetsialistide õpe vältab 11 kuud. Suur osa staabi- ja sidekompanii koosseisu ajateenijatest õpib 11 kuud, sest üksuses on palju erialameeskondi ja masinaid, mille juhtimine, olenevalt ametikohast, eeldab C-kategooria auto või CE-kategooria autorongi juhtimise õigust.

Väljaõppesse on lõimitud õppused ja osaliselt ka igapäevateenistus staabis. Koos staabi isikkoosseisuga täidetakse ka sõjaaja ülesandeid. Selline koostöö aitab üksteist tundma õppida, valmistades nii staapi kui kompanii koosseisu ette koostegutsemisvõime saavutamiseks. Koostegevus staabiga tähendab ühtlasi, et kompanii ajateenijatel on võimalus vabamas õhkkonnas suhelda kõrgemas auastmes tegevväelastega, kellega teised brigaadi allüksused üldjuhul kokku ei puutu. Tänu sellele on staabi- ja sidekompanii ajateenijad julgemad ja enesekindlamad.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kapten Taavi Kivi

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Veebel Tambet Toode

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Viimati uuendatud: 28. märts 2024, 10:43

Keri üles