Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse rinnamärk ja teenetemärk

Toetuse väejuhatuse rinnamärk ja teenetemärk on asutatud kaitseväe juhataja 8. augusti 2002 käskkirjaga nr 302 ning eesmärgiga süvendada tollases Kaitseväe logistikakeskuses teenivate kaitseväelaste ja avalike teenistujate ühistunnet. Rinnamärgi ja teenetemärgi annetamise korda uuendati ja muudeti senisest märksa rangemaks Kaitseväe juhataja 03.11.2009 käskkirjaga nr 422.

Toetuse väejuhatuse rinnamärk
Toetuse väejuhatuse rinnamärk

Toetuse väejuhatuse rinnamärk antakse väejuhatuse tegevväelasele või avalikule teenistujale, keda väejuhatuse põhiväärtuste kandjana saab tema laitmatu, kohusetundliku ja pühendunud teenistuskohustuste täitmise eest tõsta eeskujuks teistele väejuhatuse teenistujatele. Teenistuja peab olema teeninud väejuhatuses vähemalt kaks aastat, väejuhatuse ülem peab olema teda ergutanud vähemalt kahel korral ja kaitseväe juhataja vähemalt ühel korral, teenistuja viimase kahe aasta jooksul tehtud atesteerimised ja arenguvestlused on positiivsed ning teda ei ole viimase kahe aasta jooksul distsiplinaarkorras karistatud.

Toetuse väejuhatuse teenetemärk
Toetuse väejuhatuse teenetemärk

Toetuse väejuhatuse teenetemärk antakse väejuhatuse teenistujale, kes on silma paistnud väejuhatuses edukalt ellu rakendatud uuenduse algatajana. Väejuhatuse teenistuja peab olema teeninud väejuhatuses vähemalt kolm aastat, teda on ergutatud toetuse väejuhatuse rinnamärgiga, teenistuja viimase kolme aasta jooksul tehtud atesteerimised ja arenguvestlused on positiivsed ning teda ei ole viimase kolme aasta jooksul distsiplinaarkorras karistatud. Teenetemärgi puhul nimetatakse käskkirjas, millise teenistuja algatatud ja edukalt ellu rakendatud uuenduse eest väejuhatuses või sõjaväelogistikas teenetemärk välja anti. Samuti teatatakse teenetemärgi pidulikul üleandmisel kõigile kohalolijatele, millise teenistuja algatatud ja logistikakeskuses edukalt ellu rakendatud uuenduse eest teenetemärk välja anti.

Rinnamärki ja teenetemärki eristab märgi metallkant: rinnamärgil on see hõbedane ja teenetemärgil kuldne.

Logistikapataljoni “Autokompanii rinnamärk”

 

Toetuse väejuhatuse autokompanii rinnamärk
Toetuse väejuhatuse autokompanii rinnamärk

Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni väljaantava rinnamärgi on asutanud Kaitseväe juhataja 13. märtsil 1996. Rinnamärk oli algupäraselt kutsemärk tehnika ja õppetöö alal.

Tänapäeval antakse seda rinnamärki välja silmapaistva ja eeskujuliku teenistuse eest toetuse väejuhatuse logistikapataljonis.

Et rinnamärgi asutamise ajal kandis struktuuriüksus nimetust Kaitsejõudude peastaabi autokompanii, siis kutsutakse seda rinnamärki ka tänapäeval tema ajaloolise nimetusega autokompanii rinnamärgiks.

Rinnamärgi kandmise õigust võib anda kaitseväe teenistujatele, kes on teeninud toetuse väejuhatuse logistikapataljonis vähemalt kaks aastat.

Põhikirja järgi võib rinnamärki anda ka kiiduväärt teenistuse eest üleajateenijatele, kes on toetuse väejuhatuse logistikapataljonis teeninud vähemalt kolm aastat ning ajateenijatele, kes on tõestanud oma erialast püüdlust ja häid õpitulemusi.

 

Rinnamärk „Kümme aastat teenistust Toetuse väejuhatuses”

 

Rinnamärk "Kümme aastat teenistust Kaitseväe Logistikakeskuses"
Rinnamärk “Kümme aastat teenistust Kaitseväe Logistikakeskuses”

Rinnamärk „Kümme aastat teenistust toetuse väejuhatuses” on asutatud Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2011. aasta käskkirjaga nr 347, et tunnustada sõjaväelogistikuid pikaajalise ja lojaalse teenistuse eest. Algselt asutati rinnamärk nime all „Kümme aastat teenistust Kaitseväe logistikakeskuses”. Seda rinnamärki antakse teenistujatele, kes on teeninud toetuse väejuhatuses kümme aastat. Teenistuseks toetuse väejuhatuses loetakse ka teenimist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel sõjaväelogistiku ametikohal. Toetuse väejuhatuse tunnust ümbritsev tammepärg sümboliseerib väejuhatuse teenistujate ühtsust, tugevust, vastupidavust ja lojaalsust oma organisatsioonile ning pika teenistusaja jooksul saavutatud võite.

Viimati uuendatud: 17. september 2020, 15:44

Keri üles