Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaad

2. jalaväebrigaad on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud Kaitseväe struktuuriüksus, mis asub Lõuna-Eestis.

Ülesanded

 • jalaväebrigaadi sõjaliste operatsioonide planeerimine ja korraldamine
 • juhtimis-, korraldus-, planeerimis-, arendus- ja järelevalvetoimingute tegemine oma vastutusalas
 • mobilisatsiooni planeerimine ja korraldamine ning üksuste formeerimine oma vastutusalas
 • koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse tagamine
 • koosseisus olevate üksuste väljaõppes tagalatoetuse tagamine
 • koosseisus olevate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning nende formeerimise korraldamine

Koosseis

 • Staap
 • 21. jalaväepataljon
 • 22. jalaväepataljon
 • 23. jalaväepataljon
 • suurtükiväepataljon
 • õhutõrjepataljon
 • pioneeripataljon
 • tagalapataljon
 • tankitõrjekompanii
 • staabi- ja sidekompanii
 • luurekompanii

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Sander Mändoja

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonel Tarmo Metsa

2. jalaväebrigaadi ülem

Staabiveebel Helari Pilve

2. jalaväebrigaadi veebel

Kuperjanovi jalaväepataljon on 2. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida staabi-, jalaväe- ja tagalakompaniides ning miinipildujapatareis.

Tagalapataljoni põhiülesanne on rahuaja väljaõppe administratiivne ja tagalatoetus. Sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine. Rahuajal toetatakse 2. jalaväebrigaadi staapi ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ning osaliselt lahingukooli. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Staabi- ja sidekompanii on 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 2. jalaväebrigaadi ülemale.

(Lisa)õppekogunemiste kohta saab infot 2. jalaväebrigaadi personalijaoskonnalt numbril +372 717 5010 või 2jvbr.personal@mil.ee. Iga reservväelane saab enda infot kaitseväekohuslaste registris ja talle saadetud kutseid näha aadressil www.kaitsevaeteenistus.ee.

2. jalaväebrigaad asutati 1. augustil 2014 ja see reorganiseeriti ümber Lõuna kaitseringkonnast. Lõuna kaitseringkond oli maaväe ülema alluvuses tegutsev sõjaväeliselt korraldatud kaitseväe väeüksus alates 23.12.2008.

Ülemad

2019 kolonel Tarmo Metsa, 2. jalaväebrigaadi ülem
2015-2019 kolonel Eero Rebo, 2. jalaväebrigaadi ülem
2014-2015 kolonelleitnant Enno Mõts, 2. jalaväebrigaadi ülem / Lõuna kaitseringkonna ülem

2. jalaväebrigaadi lipp

Sakala Partisantide Rügemendi võistlustandriks oli Vabadussõja lõunarinne, kus asuvad ja tegutsevad tänapäevased 2JVBr-i üksused. Rügement tegutses edasi ka pärast Vabadussõja lõppu, olles üks reservjalaväerügement, mis valmistus kaitsma Eesti Vabariiki.

2JVBr soovib jätkata sama tugeva tegevväelastest ja reservväelastest koosneva koosvõitlusvõimelise ja kõrge moraaliga väeüksusena. Kuna toetume Sakala Partisanide Rügemendi loodud ajaloolistele tavadele ja väärtustele, siis taastasime oma üksuse sümboolikana Sakala Partisanide Rügemendi lipu.

Lipu väeosa külje põhi on must, mis tähistab mulda. Keskel on 2JVBr-i vapp. Vapi all on rukkihakk, viljapeade taustal on taevasina. Vapp ja viljapead on raamitud viljavihkudega: kaks püstiste viljapeadega viljavihku püsti, kummagi tüvel üks lamav vihk viljapeadega ettepoole. Vapp toetub püsti seisvatele kullakarva viljavihkudele. Rukkihakid ja viljavihud tähendavad Sakala ja teiste Lõuna-Eesti maakondade põldude rikkust. Lipuvälja ülemise poole keskkohal on kujutatud kuldkollast kaheksaharulist kiirtega Koidutähte.

Lipu tagakülg on sarnane teiste Kaitseväes kasutusel olevate lippude riikliku küljega.

Viimati uuendatud: 13. august 2020, 10:16

Keri üles